Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

42. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje, stran 59.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 94/02 – odl. US) ter na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 73/02) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 1. izredni seji dne 16. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje
1
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno število glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
2
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 9/01).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2003.
Št. 403-13/01-112
Kočevje, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.