Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002

Kazalo

5563. Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, stran 14487.

Na podlagi 153. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter 31. člena statuta Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: Združenje SAZAS) je Odbor za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS na seji dne 30. maja 2002 sprejel
T A R I F E
za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
A) SPLOŠNI POGOJI
1. člen
Za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, se plača nadomestilo v naslednjih primerih njihovega izkoriščanja:
a) javne priobčitve neodrskih glasbenih del (male glasbene pravice), vključno s kabelsko retransmisijo, in sicer:
– javno izvajanje,
– javno prenašanje,
– javno predvajanje s fonogrami in videogrami,
– javno prikazovanje,
– radiodifuzno oddajanje,
– radiodifuzna retransmisija,
– sekundarno radiodifuzno oddajanje,
b) reproduciranje glasbenih del na fonogramih in videogramih (mehanične pravice),
c) izposoja fonogramov in videogramov z glasbenimi deli,
d) dajanje fonogramov in videogramov z glasbenimi deli v najem,
e) reproduciranje in javne priobčitve glasbenih del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
2. člen
Repertoar Združenja SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne predstavljajo dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno izvajanje) ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih;
e) glasbena dela, uporabljena za zvočne podlage, zvočne ilustracije, propagandna sporočila ipd.;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti Združenje SAZAS na podlagi zakona o avtorski in sorodnih pravicah, posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje Združenja SAZAS za vsako uporabo glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS. Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno ali večkratno (v določenem časovnem obdobju) uporabo avtorskih del.
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja Združenja SAZAS lahko pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:
– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;
– da sprejme plačilo nadomestila po določbah ustrezne tarife;
– da pošlje popolne osnove za obračun nadomestila v rokih iz 9. člena splošnih pogojev;
– da pošlje popolne sporede izvedenih del iz 7. člena splošnih pogojev;
– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice avtorjev.
Če Združenje SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, se šteje, da ima uporabnik dovoljenje za uporabo avtorskih del pod pogoji iz ustrezne tarife.
Združenje SAZAS lahko odkloni izdajo dovoljenja za uporabo avtorskih del, uporabniku, ki je pred tem zavestno kršil avtorske pravice ali prekliče dovoljenje, če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz ustrezne tarife ali pogodbe.
4. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na prireditvah, organiziranih v okviru šolskega programa izključno za učence šole, ki prireditve organizira, pod pogojem, da se izvajajo v prostorih šole in da je vstop prost.
Odbor za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS lahko določi delno zmanjšanje plačila na prireditvah, ki jih organizirajo dobrodelne organizacije pod pogojem, da organizator priglasi prireditev najmanj 30 dni pred prireditvijo, da navede Združenje SAZAS v uradnem programu kot soudeleženca prireditve ter da v rokih iz 8. in 9. člena splošnih tarifnih pogojev pošlje programske podatke in vsa finančna poročila v zvezi s prireditvijo vključno z višino zneska, ki je bil vplačan v dobrodelne namene. V nobenem primeru ne more zmanjšanje obveznosti uporabnika presegati 50% obračunanega nadomestila.
5. člen
Nadomestila, določena z ustrezno tarifo, veljajo za uporabnike, ki so predhodno pridobili dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo del in izpolnili vse pogoje iz 3. člena v rokih iz 7. in 9. člena.
Uporabnikom, ki niso pridobili predhodnega dovoljenja Združenja SAZAS oziroma uporabnikom, ki so pridobili predhodno dovoljenje Združenja SAZAS ali priglasili uporabo glasbe, niso pa poslali podatkov iz 3. člena v predvidenih rokih se obračunajo povišana nadomestila, in sicer:
1. če uporabnik ni priglasil uporabe avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS in ni pridobil predhodnega dovoljenja se nadomestilo poviša za 35%;
2. če uporabnik ni poslal podatkov iz tretje alinee, drugega odstavka, 3. člena splošnih pogojev v predvidenih rokih, se nadomestilo poviša za 15%;
3. če uporabnik ni poslal podatkov iz četrte alinee, drugega odstavka, 3. člena splošnih pogojev v predvidenih rokih, se nadomestilo poviša za 10%.
6. člen
Združenje SAZAS lahko z interesnimi združenji uporabnikov sklene posebne tarifne sporazume.
7. člen
Če je tako določeno v zakonu ali dovoljenju mora uporabnik evidentirati vsako uporabo glasbenega dela na ustreznem obrazcu. Spored izvedenih del je finančni dokument in hkrati osnova za pravilno delitev avtorskega honorarja. Uporabnik je odgovoren za popolnost in resničnost podatkov v sporedu izvedenih del. Uporabnik bo Združenju SAZAS odobril obsežne možnosti preverjanja programske vsebine in identifikacije del.
Sporedi izvedenih del, ki se predložijo Združenju SAZAS morajo vsebovati naslednje podatke:
1. Javno izvajanje
Uporabnik mora poslati spored izvedenih del, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslove izvedenih del, vključno s ponovitvami,
– imena skladateljev in eventualno aranžerjev,
– imena izvajalcev,
– trajanje izvedbe vsakega dela v minutah,
– trajanje izvedbe glasbenega programa v celoti – brez odmorov.
Uporabnik lahko pošlje podatke tudi v obliki uradnega natisnjenega programa, če so v njem navedena vsa dela.
Če se na koncertu ali prireditvi oziroma v gostinskem obratu ali drugem javnem prostoru uporabljajo fonogrami ali videogrami, mora uporabnik Združenju SAZAS posredovati seznam, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv produkcije (založbe),
– kataloško številko,
– naziv izvedenih skladb.
Uporabnik mora prijaviti Združenju SAZAS lastne posnetke, ki jih je izdelal za predvajanje v svojem lokalu in si pridobiti posebno dovoljenje za njihovo uporabo (delovni posnetki). Ovitki posnetkov morajo vsebovati vse podatke o delih, avtorjih in založnikih. Poleg tega mora biti na samem fonogramu tudi oznaka »delovna kopija za uporabo v (naziv lokala)«. Avtorski honorarji za uporabnike, ki uporabljajo lastne posnetke, so višji za 20%.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru, ko so posnetki fiksirani na trdem ali izmenljivem disku oziroma disketi.
Uporabnik mora poslati podatke iz te točke najkasneje 15 dni po izvedbi.
2. Radiodifuzno oddajanje
Radiodifuzne organizacije (radijske in televizijske postaje) bodo Združenju SAZAS neodplačno poslale natančne sporede vseh oddajanih del, vključno s podatki o uporabljeni glasbi v filmih, nadaljevankah, oglaševalskih spotih ipd., ločeno po posameznih programih najkasneje v enem mesecu po preteku koledarskega meseca. Sporedi oddajanih del morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv radijskega ali televizijskega programa,
– naziv oddaje,
– datum oddajanja,
– trajanje oddaje v minutah in sekundah,
– natančen naslov glasbenih del, ki so vključena v posamične oddaje ali intermezza,
– imena skladateljev, aranžerjev, avtorjev besedila in založnikov (publisherjev),
– način oddajanja (živa izvedba, oddajanje z nosilcev zvoka ali zvoka in slike, ki jih je posnela radiodifuzna organizacija namensko za oddajo, oddajanje s komercialnih nosilcev zvoka ali zvoka in slike),
– način uporabe dela (samostojna izvedba, glasbena podlaga ipd.).
Ko gre za oddajanje s komercialnih nosilcev zvoka ali zvoka in slike, mora radiodifuzna organizacija poleg navedenih podatkov navesti še:
– naziv proizvajalca nosilca zvoka ali slike in zvoka (record label),
– kataloško številko.
Ko gre za avdiovizualna dela (kinematografski ali televizijski filmi, nadaljevanke ipd.) mora radiodifuzna organizacija navesti originalni naziv in slovenski prevod naziva avdiovizualnega dela, naziv producenta in državo porekla.
3. Ostale uporabe
Določbe 1. in 2. točke tega člena se smiselno upoštevajo pri ostalih uporabah avtorskih del za katere je potrebno predložiti ustrezne sporede izvedenih del.
8. člen
Uporabnik lahko posreduje sporede izvedenih del tudi v elektronski obliki (na izmenljivem disku ali po elektronski pošti), če je tako dogovorjeno v dovoljenju ali pogodbi.
9. člen
Uporabnik mora poslati Združenju SAZAS točne finančne podatke, ki so osnova za obračun nadomestila, najkasneje 15 dni po izvedbi ali poteku ustreznega obračunskega obdobja.
Če uporabnik ne pošlje ustreznih podatkov tudi po opominu Združenja SAZAS se nadomestilo obračuna na podlagi podatkov o kapaciteti prostora, ko gre za javno izvajanje oziroma razsežnosti programa, ko gre za javno oddajanje, upoštevajoč polno zasedenost prostora oziroma celotno število možnih poslušalcev ali gledalcev (doseg radiodifuzne organizacije).
Če uporabnik pošlje neverodostojne podatke ali iz poslanih podatkov ni mogoče točno ugotoviti osnove za obračun nadomestila, plača uporabnik nadomestilo po najvišji tarifi za ustrezno uporabo avtorskih del.
10. člen
Vrednost tarifnih postavk se letno spreminja skladno z uradno objavljenimi podatki o indeksu življenjskih stroškov. Vrednost se lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti življenjskih stroškov preseže 5% od začetka koledarskega leta.
11. člen
Tolmačenja tarife daje Odbor za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS.
12. člen
Za različne uporabe glasbe se določijo naslednje tarifne skupine:
I. javna izvajanja,
II. radiodifuzno oddajanje,
III. radiodifuzna retransmisija,
IV. uporaba glasbe na internetu,
V. reproduciranja glasbenih del na fonogramih in videogramih,
VI. dajanje fonogramov in videogramov z glasbenimi deli v najem,
VII. reproduciranja in javne priobčitve glasbenih del v okviru reklamnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS št. 29/98).
14. člen
Ta tarifa prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, po predhodni odobritvi Urada RS za intelektualno lastnino. Predhodna odobritev je potrebna tudi za vsako spremembo oziroma dopolnitev tarife.
I. Javna izvajanja
1. V okviru javnih izvajanj upoštevamo naslednje tarifne postavke:
I-A/ koncerti in glasbene prireditve,
I-B/ občasne glasbene prireditve s plesom,
II-A/ kombinacija različnih umetniških zvrsti,
II-B/ različne proslave,
II-C/ modne revije, lepotna tekmovanja ipd.,
II-D/ športne in rekreativne dejavnosti,
II-E/ artistične prireditve in zabavni parki,
III-A/ gostinski obrati,
III-B/ sekundarna radiodifuzija,
III-C/ trgovska podjetja in blagovno trgovski centri,
III-D/ prevozna sredstva,
III-E/ obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, čakalnice in drugi javni prostori,
III-F/ cerkve, galerije in muzeji,
III-G/ vojaške ustanove,
III-H/ ostalo.
Pri izračunu nadomestila upoštevamo naslednje obračunske osnove:
 
I.
a) Prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja Združenja SAZAS (bruto prihodek od vstopnine in abonmajev, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in konzumacija oziroma zvišane cene pijače in/ali hrane), bosta upoštevani obe osnovi.
Na koncertih in prireditvah, kjer se pobira vstopnina, se poleg zneska določenega v odstotku od prihodka obračuna tudi nadomestilo na brezplačne vstopnice po določbah točke II.
b) Stroškovni proračun prireditve/koncerta, ki zajema naslednje stroške:
– stroške izvajalcev (honorarji, potni stroški, dnevnice),
– stroške najema dvorane,
– stroške najema glasbenih instrumentov in ozvočenja.
Poleg zgoraj navedenih stroškov se v osnovo vključijo tudi ostali prispevki, subvencije in druge garancije za kritje morebitnega deficita pri izvajanju koncerta ali prireditve, kakor tudi delež organizatorja v prihodkih tretjih oseb, kot so prodaja pijače ali hrane, spominkov ali drugih reklamnih izdelkov.
Ta način obračuna se uporablja predvsem za koncerte in prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. ter za nekomercialne koncerte, kjer osnovo za obračun nadomestila lahko predstavlja tudi povprečna cena vstopnice za podobne prireditve v ustreznem časovnem obdobju, če ni mogoče ugotoviti osnove za obračun nadomestila na drugačen način ali je le-ta nerealna.
c) Bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost.
 
II.
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu izražen v SIT upoštevamo pri redni uporabi glasbenih del v gostinskih obratih, trgovskih podjetjih, športnih objektih in drugih javnih prostorih.
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu izražen v SIT upoštevamo tudi v primeru koncertov ali drugih podobnih prireditev, če organizator ne pošlje podatkov, ki so potrebni za obračun nadomestila v roku iz 9. člena, ali pa so le-ti nerealni.
Število obiskovalcev v navedenem primeru se določi na podlagi podatkov o maksimalni kapaciteti prireditvenega prostora. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se nadomestilo določi tako, da se računata dva obiskovalca na 1 m2 prostora.
 
III.
Najnižje nadomestilo upoštevamo:
a) če gre za nekomercialno prireditev, ki jo organizira nepridobitna organizacija, ki nima nobenih prihodkov iz I. točke in izvajalci nastopajo brezplačno,
b) če je vsota, ki jo zaračunamo v procentu od prihodkov, stroškovnega proračuna ali honorarja izvajalcev nesorazmerna s stroški upravljanja avtorskih pravic in ne zagotavlja izplačila razumnega nadomestila avtorjem.
 
Popust
Popust se nanaša na posamične uporabe avtorskih del pri katerih se nadomestilo obračuna na podlagi ustreznega finančnega poročila uporabnika, avtorski honorarji pa razdelijo na podlagi sporeda izvedenih del. Popust v višini 15% se upošteva, če uporabnik, ki si je predhodno pridobil dovoljenje Združenja SAZAS pošlje pravilno izpolnjen spored izvedenih del in pravilno izpolnjene osnove za obračun nadomestila najkasneje v 15 dneh po koncertu oziroma prireditvi.
Organizator, ki ni poslal pravilno izpolnjenega sporeda izvedenih del in pravilno izpolnjenih osnov za obračun nadomestila v rokih, ki so določeni v 7. in 9. členu splošnih pogojev kljub prijavi oziroma dovoljenju za izvedbo koncerta, nima nobene pravice do popusta.
I-A/ Koncerti in glasbene prireditve
a) Pod koncerte in glasbene prireditve sodijo koncerti resne glasbe, koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe, zabavne prireditve, karaoke, veselice ipd.
b) Nadomestilo po tej tarifni številki znaša 10% od osnove, ki je določena v točki I »Osnove za obračun nadomestila«.
c) Na koncertih resne glasbe, kjer se izvajajo zaščitena in nezaščitena dela, se nadomestilo obračuna sorazmerno trajanju zaščitenega repertoarja glede na trajanje koncerta v celoti po naslednji tabeli:
---------------------------------------------
Zaščiteni delež glasbe v %   % nadomestila
---------------------------------------------
91-100                  10
81-90                   9
71-80                   8
61-70                   7
51-60                   6
41-50                   5
31-40                   4
21-30                   3
11-20                   2
1-10                    1
---------------------------------------------
Sorazmerni obračun nadomestila bo upoštevan, če uporabnik pošlje spored izvedenih del pred koncertom ali v rokih iz 8. člena pošlje uradni natisnjeni spored del.
d) Če se na koncertu ali prireditvi poleg repertoarja Združenja SAZAS uporablja tudi drugi repertoar (književna dela ipd.) se nadomestilo obračuna sorazmerno trajanju repertoarja Združenja SAZAS glede na trajanje koncerta ali prireditve v celoti. Sorazmerni obračun nadomestila bo upoštevan, če uporabnik pošlje spored izvedenih del ali podroben scenarij pred koncertom ali prireditvijo.
e) Če osnove iz točke I »Osnove za obračun nadomestila« ni mogoče ugotoviti, se skladno s točko II nadomestilo obračuna po enem obiskovalcu, upoštevajoč maksimalno kapaciteto prireditvenega prostora po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------
Cena vstopnice    Nadomestilo za enega obiskovalca
SIT                        SIT
-----------------------------------------------------------------
- do 1.000                     100
- do 2.000                     150
- do 3.000                     250
- do 4.000                     350
- do 5.000                     450
- do 6.000                     550
- do 7.000                     650
- do 8.000                     750
- do 9.000                     850
- do 10.000                    950
-----------------------------------------------------------------
Če cena vstopnice presega 10.000 SIT, se pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu sorazmerno zviša.
f) Če na prireditvi ni vstopnine in če uporabnik ne pošlje verodostojnih podatkov iz katerih se nedvomno dajo ugotoviti drugi elementi za obračun nadomestila (plačila izvajalcem, stroškovni proračun ipd.) se nadomestilo obračuna v višini 250 SIT po enem obiskovalcu upoštevajoč maksimalno kapaciteto prireditvenega prostora.
g) Za nastope svetovno znanih izvajalcev ali skupin se obračuna nadomestilo v višini 7% od osnove, ki je določena v točki I »Osnove za obračun nadomestila«.
h) Minimalna nadomestila za eno prireditev:
1. koncerti resne glasbe 8.946 SIT,
2. koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe, zabavne prireditve in karaoke 17.892 SIT,
3. veselice 11.183 SIT.
I-B/ Občasne glasbene prireditve s plesom
1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih obratov ne glede na način izvajanja glasbe
            I  II     III
Za eno prireditev  7%  45  6.750 SIT
II-A/ Kombinacija različnih umetniških zvrsti
1. Balet, kabaret, variete, music-hall ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev  6%  34  5.100 SIT
2. Gledališča
-----------------------------------------------------------------
                    I     II    III
-----------------------------------------------------------------
Trajanje glasbe
-----------------------------------------------------------------
                         SIT    SIT
-----------------------------------------------------------------
do 10 minut              1%     8   4.473
od 11 do 20 minut           2%     13   6.710
od 21 do 30 minut           3%     17   8.946
nad 30 minut              4%     20   10.650
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača za nenaročena glasbena dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali kot ilustracija ali so vključena v samo dramsko delo in naročena dela za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.
Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave, med odmorom ali po predstavi, se plača nadomestilo, ki je za 50% manjše od osnovne tarife.
Nadomestilo se plača za eno prireditev.
 
3. Kinematografi
Mesečno nadomestilo po tej tarifni številki znaša 1% od osnove, ki je določena v točki I »Osnove za obračun nadomestila«.
 
II-B/ Različne proslave
 
1. Akademija, proslava, otvoritev razstave ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev   -  15  4.473 SIT
2. Banket, zabava, svatba, maturantski večer, valeta, brucovanje ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev  6%  34 11.183 SIT
3. Silvestrovanje, novoletni ples
            I  II     III
Za eno prireditev  8%  84 16.800 SIT
4. Karneval, pust, kresovanje, martinovanje, Valentinov ples ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev  6%  34 11.183 SIT
Če ima prireditev koncertni del, se plača nadomestilo po tarifni številki I-A/.
 
5. Promenadni koncert, mažoretke ipd.
dnevno nadomestilo       5.112 SIT
mesečno nadomestilo      26.838 SIT
II-C/ Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.
 
1. Modna revija, lepotno tekmovanje ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev  3%  -  6.710 SIT
Če ima prireditev koncertni del, se plača nadomestilo po tarifni številki I-A/.
 
II-D/ Športne in rekreativne dejavnosti
Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvočenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posamični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomestilo obračunano za vsak lokal oziroma prostor posebej glede na vrsto uporabe glasbe.
1. Plesne šole
mesečno nadomestilo      6.710 SIT
2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.
mesečno nadomestilo      4.473 SIT
3. Drsališča
mesečno nadomestilo      11.183 SIT
4. Kopališča (termalna, naravna, bazenska, vodni parki ipd.)
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora                 SIT
-----------------------------------------------------------------
do 100m2                     2.343
od 101m2 do 200m2                3.461
od 201m2 do 300m2                4.367
od 301m2 do 400m2                5.804
od 401m2 do 500m2                7.242
od 501m2 do 600m2                8.733
-----------------------------------------------------------------
Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti 8.733 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora   SIT +SIT
-----------------------------------------------------------------
od 601m2 do 1000m2   426    za vsakih 100m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704  426 za vsakih 200m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834  426 za vsakih 500m2 prostora
nad 5001m2      6.390  213 za vsakih 500m2 prostora
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača mesečno.
 
5. Plesno tekmovanje, revija na ledu ipd.
           I  II     III
Za eno prireditev  7%  45 13.419 SIT
6. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika ipd.
            I  II     III
Za eno prireditev  2%  -  4.473 SIT
7. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred začetkom prireditve, med odmorom ali po prireditvi)
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora                 SIT
-----------------------------------------------------------------
do 1000 sedežev                 2.237
od 1001 do 5000 sedežev             4.473
od 5001 do 10000 sedežev             6.710
od 10001 do 20000 sedežev            8.946
od 20001 do 30000 sedežev            11.183
nad 30000 sedežev                13.419
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača za eno prireditev.
 
II-E/ Artistične prireditve in zabavni parki
1. Cirkusi in artistične prireditve
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora   dnevno tedensko  mesečno
             SIT    SIT    SIT
-----------------------------------------------------------------
do 200 sedežev     1.700   3.350   5.804
od 201 do 400 sedežev  3.350   6.700   8.946
od 401 do 600 sedežev  5.050  10.100   11.609
nad 600 sedežev     6.700  13.450   15.656
-----------------------------------------------------------------
2. Zabavni saloni in parki
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora       dnevno tedensko  mesečno
                 SIT    SIT    SIT
-----------------------------------------------------------------
do 200 obiskovalcev        850   1.700   6.022
od 201 do 400 obiskovalcev   1.700   3.350   9.382
od 401 do 600 obiskovalcev   3.350   5.050   12.210
nad 600 obiskovalcev      5.050   6.700   16.475
-----------------------------------------------------------------
III-A/ Gostinski obrati
1. Gostinski obrati z mehanično glasbo z ozvočenjem in možnostjo plesa
-----------------------------------------------------------------
Možno število       Število obratovalnih dni v mesecu
obiskovalcev      4   do 8  do 12  do 16  nad 16
           SIT   SIT   SIT   SIT   SIT
-----------------------------------------------------------------
do 50       15.230  18.797  23.270  27.743  32.216
od 51-100     18.797  22.365  26.838  31.311  35.784
od 101-150     22.365  25.933  30.406  34.879  39.352
od 151-200     25.933  29.501  33.974  38.447  42.920
od 201-250     29.501  33.122  35.784  42.068  46.541
od 251-350     33.122  36.689  39.352  45.635  50.108
od 351-450     36.689  40.257  42.920  49.203  53.676
od 451-600     40.257  43.825  46.541  52.771  57.244
od 601 naprej    2.236 SIT za vsakih nadaljnjih 100
          možnih obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača mesečno.
Če obratuje gostinski obrat manj kot 4 dni mesečno potem plača 13.419 SIT dnevno.
 
2. Gostinski obrati z ambientno mehanično glasbo
-----------------------------------------------------------------
Možno število Obratovalni čas ali trajanje uporabe glasbenih del
obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------
                  Do polnoči     Po polnoči
                     SIT         SIT
-----------------------------------------------------------------
- do 50                 5.378        6.710
- od 51-100               7.828        9.798
- od 101-150              9.851       12.301
- od 151-200              12.301       15.389
- od 201-250              14.324       17.892
- od 251-300              16.774       20.981
- od 301-350              18.797       23.483
- od 351-450              21.247       26.572
- od 451-550              23.270       29.075
- nad 550                2.237        2.769
         SIT za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------
Uporabniku se obračuna višje nadomestilo v primeru, da je glasba predvajana po polnoči več kot štirikrat mesečno.
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali juke-box potem se osnovna tarifa zviša za 25%.
Nadomestilo se plača mesečno.
3. Občasne glasbene prireditve v gostinskih obratih
I  II     III
Za eno prireditev  6%  36 11.183 SIT
4. Redne glasbene prireditve v gostinskih obratih – živa glasba
a) Do polnoči:
-----------------------------------------------------------------
Možno število   Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
obiskovalcev      do 4   do 8   do 12  nad 12
            SIT    SIT    SIT    SIT
-----------------------------------------------------------------
- do 50        5.591   7.242   8.946  11.396
- od 51-100      7.615   9.479  11.342  13.632
- od 101-150     9.638  11.609  13.632  15.869
- od 151-200     10.064  12.993  15.869  18.318
- od 201-250     11.396  15.017  18.584  20.555
- od 251-300     15.230  17.786  20.342  22.791
- od 301-350     17.200  20.022  22.791  25.028
- od 351-450     19.010  22.046  25.028  27.264
- od 451-550     20.342  23.803  27.264  29.501
- nad 550      2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100
           možnih obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača mesečno.
b) Po polnoči:
-----------------------------------------------------------------
Možno število   Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
obiskovalcev      do 4   do 8   do 12  nad 12
            SIT    SIT    SIT    SIT
-----------------------------------------------------------------
- do 50        6.976   9.053  11.183  14.271
- od 51-100      9.532  11.822  14.165  17.040
- od 101-150     12.035  14.484  17.040  19.809
- od 151-200     13.632  16.241  19.809  22.898
- od 201-250     14.218  18.744  23.217  25.667
- od 251-300     19.010  22.259  25.454  28.489
- od 301-350     21.513  25.028  28.489  31.311
- od 351-450     23.750  27.584  31.311  34.080
- od 451-550     25.454  29.767  34.080  36.849
- nad 550      2.600 SIT za vsakih nadaljnjih 100
           možnih obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------
Če je živa glasba po polnoči izvajana manj kot štirikrat mesečno, se nadomestilo obračuna po točki a) te tarifne številke.
Nadomestilo se plača mesečno.
 
III-B/ Sekundarna radiodifuzija
1. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom
mesečno nadomestilo 3.130 SIT
Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika potem se plača še dodatno nadomestilo v višini 224 SIT po zvočniku.
Če ima uporabnik v lokalu radijski in televizijski sprejemnik, se mu ob kvadraturi lokala nad 50 m2 obračuna vsak sprejemnik posebej.
Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki poleg radijskega sprejemnika vsebuje eno ali več naprav za reprodukcijo glasbe, plača nadomestilo po določbah tarifne številke III-A/2.
Nadomestilo se plača mesečno.
 
III-C/ Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri
Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvočenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posamični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomestilo obračunano za vsak lokal oziroma prostor posebej glede na vrsto uporabe glasbe.
1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, cvetličarne, bencinske črpalke ipd.
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora                 SIT
-----------------------------------------------------------------
do 50m2                     1.811
od 51m2 do 100m2                 2.663
od 101m2 do 200m2                3.355
od 201m2 do 300m2                4.473
od 301m2 do 400m2                5.591
od 401m2 do 500m2                6.710
od 501m2 do 600m2                7.615
-----------------------------------------------------------------
Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti 7.615 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora   SIT +SIT
-----------------------------------------------------------------
od 601m2 do 1000m2   426    za vsakih 100m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704  426 za vsakih 200m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834  426 za vsakih 500m2 prostora
nad 5001m2      6.390  213 za vsakih 500m2 prostora
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača mesečno.
 
III-D/ Prevozna sredstva
 
1. Avtobusi
a) Mestni, primestni in lokalni (notranji) promet
aa) radijski sprejemnik                 224 SIT
ab) kasetofon ali CD                   358 SIT
b) Medkrajevni promet
ba) radijski sprejemnik                 313 SIT
bb) kasetofon, CD ali video               537 SIT
c) Mednarodni promet
ca) radijski sprejemnik                 447 SIT
cb) kasetofon, CD ali video               716 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.
2. Letala
Mesečno nadomestilo                  1.864 SIT
3. Ladje
Mesečno nadomestilo                  3.355 SIT
Nadomestilo za živa izvajanja se obračuna po 7. točki tarifne številke III-A/.
4. Vlaki
Mesečno nadomestilo               895 SIT za vagon
III-E/ Obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, čakalnice in drugi javni prostori
Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvočenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posamični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomestilo obračunano za vsak lokal posebej glede na vrsto uporabe glasbe.
1. Obratovalnice, delavnice ipd.
a) radijski ali televizijski sprejemnik        1.789 SIT
b) gramofon, kasetofon, CD
ali glasbeni stolp                   3.355 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.
 
2. Frizerski in kozmetični saloni
a) radijski ali televizijski sprejemnik        2.100 SIT
b) gramofon, kasetofon, CD
ali glasbeni stolp                   3.568 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.
 
3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank (promenade, hodniki, uradi, stopnišča ipd.)
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora                 SIT
-----------------------------------------------------------------
do 50m2                     1.331
od 51m2 do 100m2                 2.024
od 101m2 do 200m2                2.663
od 201m2 do 300m2                3.568
od 301m2 do 400m2                4.260
od 401m2 do 500m2                5.112
od 501m2 do 600m2                6.124
-----------------------------------------------------------------
Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti 6124 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
Velikost prostora   SIT +SIT
-----------------------------------------------------------------
od 601m2 do 1000m2   426    za vsakih 100 m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704  426 za vsakih 200 m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834  426 za vsakih 500 m2 prostora
nad 5001m2      6.390  213 za vsakih 500 m2 prostora
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plača mesečno.
 
4. Poslovni prostori – ozvočenje za zaposlene
Velikost prostora                      SIT
do 500m2                           905
od 501m2 do 750m2                     1.811
od 751m2 do 1000m2                     2.663
nad 1000m2                         3.568
Nadomestilo se plača mesečno.
 
5. Sejmi
a) ozvočenje
Dnevno nadomestilo                   2.663 SIT
Mesečno nadomestilo                  13.419 SIT
b) posamični razstavni prostori
Dnevno nadomestilo                    447 SIT
6. Razstave
Tedensko nadomestilo                   447 SIT
Mesečno nadomestilo                  2.237 SIT
7. Čakalnice in postaje
a) čakalnice                      1.118 SIT
b) avtobusne in železniške postaje           3.568 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.
 
8. Parkirišča
Mesečno nadomestilo za vsakih 200 parkirnih
prostorov znaša                    4.473 SIT
9. Dvigala
Letno nadomestilo                   5.368 SIT
10. Drugi javni prostori
Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti uporabnika in vrsto prostora.
 
III-F/ Cerkve, galerije in muzeji
1. Cerkve
Mesečno nadomestilo                  1.491 SIT
2. Galerije in muzeji
Tedensko nadomestilo                   224 SIT
Mesečno nadomestilo                  1.789 SIT
III-G/ Vojaške ustanove
1. Vojašnice
Mesečno nadomestilo                  4.473 SIT
2. Službena izvajanja
eno izvajanje                      895 SIT
III-H/ Ostalo
1. Telekom storitve
a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu se plača mesečno v višini 4% od prihodkov, ustvarjenih iz tega naslova po številu registriranih impulzov,
b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glasbe pri različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno številko
letno                         22.365 SIT
c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko številko
letno                          447 SIT
II. Radiodifuzno oddajanje
1. Obseg pravic
1.1. Navedena tarifa določa načine izračuna nadomestil, ki jih morajo plačati radiodifuzne organizacije za radiodifuzno oddajanje celotnega glasbenega repertoarja, ki ga upravlja Združenje SAZAS na ozemlju Republike Slovenije na podlagi določb ZASP, mednarodnih pogodb in posamičnih pooblastil avtorjev. Pogoji za uporabo repertoarja Združenja SAZAS so določeni v splošnih pogojih Tarife za uporabo glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
1.2. Dovoljenje Združenja SAZAS zajema tako oddajanje glasbenih del v živo kot tudi oddajanje glasbenih del, ki so posneta na nosilce zvoka ali na nosilce slike in zvoka.
1.3. Dovoljenje Združenja SAZAS zajema tudi pravico snemanja glasbenih del na nosilce zvoka ali nosilce slike in zvoka izključno v primeru, ko gre za snemanja glasbenih del z lastnimi sredstvi in za lastne oddaje, arhivska snemanja, oziroma ko gre za glasbena dela, ki so sestavni del tematskih oddaj in jih radiodifuzna organizacija posreduje domačim ali tujim radiodifuznim organizacijam v okviru izmenjave programov. Posredovanje oddaj domačim ali tujim radiodifuznim organizacijam je dopustno, če ima Združenje SAZAS vzajemno pogodbo z avtorskim društvom v državi ustrezne radiodifuzne organizacije. Če med Združenjem SAZAS in avtorskim društvom države, v katero radiodifuzna organizacija posreduje posnetke svojih oddaj, ne obstaja pogodba o medsebojnem zastopanju, mora radiodifuzna organizacija pridobiti posebno dovoljenje Združenja SAZAS za posredovanje posnetkov.
Radiodifuzna organizacija ni v nobenem primeru upravičena do prodaje ali druge oblike odstopanja posnetkov glasbenih del tretjim osebam, ne glede na to, ali so posneta samostojno ali pa so vključena v oddaje, brez posebnega dovoljena Združenja SAZAS. Pogoji za takšno uporabo glasbenih del se določijo s posebno pogodbo.
1.4. Dovoljenje zajema tudi pravico radiodifuzne retransmisije oddaj radiodifuzne organizacije pod pogojem, da je kabelski prenos sočasen prenosu preko zemeljske antene, da se oddaje prenašajo v celoti brez kakršnih koli sprememb ter da ima ustrezna organizacija za kabelsko retransmisijo (kabelski operater) urejena razmerja z Združenjem SAZAS.
1.5. Dovoljenje ne zajema pravice oddajanja po internetu. Navedeno obliko uporabe repertoarja Združenja SAZAS ureja posebna tarifa.
1.6. Dovoljenje Združenja SAZAS ne zajema pravice radiodifuzne organizacije, da uporablja repertoar Združenja SAZAS na javnih prireditvah, ne glede na to, ali jih organizira za svoj račun ali za račun tretjih oseb, razen, če gre za javno prireditev v studiih radiodifuzne organizacije z brezplačnim vstopom, brez kakršnega koli komercialnega namena in dobička, ki jo radiodifuzna organizacija organizira in prenaša v svoji oddaji izključno za promocijo svoje dejavnosti (javna snemanja).
1.7. Dovoljenje Združenja SAZAS se ne nanaša na pravico uporabe del iz obstoječega glasbenega repertoarja v oglasnih in propagandnih sporočilih. Radiodifuzna organizacija bo za vsako uporabo že ustvarjenih glasbenih del v oglasnih in propagandnih sporočilih priskrbela ustrezno dovoljenje avtorja neposredno ali preko Združenja SAZAS.
1.8. Radiodifuzna organizacija mora spoštovati moralne avtorske pravice pri vsaki uporabi glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS. Združenje SAZAS lahko prepove javno oddajanje enega ali več del iz svojega repertoarja, če ugotovi, da se pri tem kršijo moralne pravice avtorjev.
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja Združenja SAZAS ne zajema pravice za priredbo, adaptacijo ali prevod dela. Radiodifuzna organizacija ali druga oseba, ki jo radiodifuzna organizacija angažira, lahko priredi, adaptira ali prevede delo samo z dovoljenjem izvirnih avtorjev oziroma imetnikov pravice in v skladu s pogoji, ki jih le-ti določijo.
1.9. Za dovoljene iz 1. člena te pogodbe bo radiodifuzna organizacija plačala Združenju SAZAS ustrezno nadomestilo.
 
2. Nadomestilo
2.1. Osnova za obračun
2.1.1. Nadomestilo se praviloma obračuna v odstotku od prihodkov radiodifuzne organizacije.
2.1.2. Pri določanju osnove za obračun nadomestila upoštevamo naslednje prihodke:
– prihodke od radijskega in/ali televizijskega prispevka;
– prihodke od naročnine;
– prihodke od oglaševanja (oglaševanje izdelkov in storitev, plasma izdelkov v programih, prodaja izdelkov preko radia ali televizije ipd.);
– prihodke od malih oglasov in raznih informacij;
– prihodke od sponzoriranja;
– prihodke od subvencij, garancij za kritje izgube in prispevkov, ki zagotavljajo financiranje delovanja radiodifuzne organizacije;
– prihodke iz naslova dajanja časa oddajanja v najem;
– prihodke od želja poslušalcev in glasbenih čestitk.
Radiodifuzna organizacija mora posebej izkazati prihodke od želja poslušalcev in glasbenih čestitk v poročilu Združenju SAZAS.
2.1.3. V smislu te tarife se kot prihodki radiodifuzne organizacije upoštevajo tudi prihodki organizacij za produkcijo programa in/ali trženje oglaševalskega prostora radiodifuzne organizacije in sicer v meri, v kateri pokrivajo stroške produkcije programa in/ali tržijo oglaševalski prostor radiodifuzne organizacije.
2.1.4. Nadomestilo se obračuna v fiksnem znesku po možnem gledalcu/poslušalcu (najširši krog poslušalcev/gledalcev) in odstotku repertoarja Združenja SAZAS glede na čas oddajanja programa, če razmerja med Združenjem SAZAS in radiodifuzno organizacijo niso pogodbeno urejena ali če prihodkov ni možno ugotoviti oziroma so nerealni. Če razmerja med radiodifuzno organizacijo in Združenjem SAZAS niso pogodbeno urejena, se poleg osnovnega nadomestila obračuna še pribitek iz 5. člena splošnih pogojev tarife. Če so programski podatki pomanjkljivi ali netočni in iz njih ni možno ugotoviti točnega odstotka repertoarja Združenja SAZAS v programu radiodifuzne organizacije, se upoštevajo naslednji odstotki:
-----------------------------------------------------------------
                 % repertoarja  Združenja SAZAS
Vrsta programa              Radio    Televizija
-----------------------------------------------------------------
- specializirani z minimalno uporabo
glasbe (športni, informativni ipd.)     30        15
- splošni programi              75        35
- specializirani s pretežno uporabo
glasbe (glasbeni, kulturni ipd.)       90        65
-----------------------------------------------------------------
Če radiodifuzna organizacija oddaja tudi preko satelita, se osnovna tarifa poveča za 10%.
2.1.5. Nadomestilo se lahko določi glede na povprečno ceno ene minute oddajanja del iz repertoarja Združenja SAZAS v vseh primerih, ko se prihodki več različnih programov vodijo centralizirano, ko prihodki programa ne ustrezajo dejanskim stroškom produkcije programa in/ali prihodkom, ki se ustvarijo s prodajo oglaševalskega časa, oziroma ko produkcijo in trženje oglaševalskega prostora za radiodifuzno organizacijo vodi tretja oseba, ki ni neposredno registrirana kot soudeleženec v radiodifuznem oddajanju oziroma v vseh primerih, ko ni možno ugotoviti neposrednih prihodkov radijskega in/ali televizijskega programa ter točno določiti obseg uporabe repertoarja Združenja SAZAS.
 
II-R/ Radijske postaje
II-R/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov
-----------------------------------------------------------------
Odstotek repertoarja Združenja SAZAS     Odstotek nadomestila
-----------------------------------------------------------------
90-100%                           5,00%
80-89%                           4,35%
60-79%                           3,85%
40-59%                           3,50%
 < 40%                           3,25%
-----------------------------------------------------------------
Za posebej naročeno glasbo (želje poslušalcev, glasbene čestitke ipd.) plača radiodifuzna organizacija dodatno nadomestilo v višini 10% od prihodkov iz navedenega naslova.
Obračunsko obdobje zajema koledarsko polletje. Radiodifuzna organizacija bo mesečno nakazovala Združenju SAZAS akontacijo v višini ene šestine nadomestila iz predhodnega obračunskega obdobja. Po poteku obračunskega obdobja bo Združenje SAZAS na podlagi podatkov o prihodkih, ki jih pošlje radiodifuzna organizacija, pripravilo končni obračun obveznosti za tekoče obračunsko obdobje.
 
II-R/2 Višina nadomestila po možnem poslušalcu
Nadomestilo za obračunsko obdobje se izračuna po naslednji formuli:
N = D*C*T*P
N = nadomestilo
D = število dni predvajanja programa v obračunskem obdobju. Pri radijskih postajah, ki poleg lastnega programa prenašajo tudi program druge ali drugih radijskih postaj, se čas predvajanja druge radijske postaje upošteva kot čas predvajanja lastnega programa. Če radijska postaja deli frekvenco z drugo radijsko postajo (time-sharing), se pri obračunu upošteva samo dejanski čas oddajanja lastnega programa.
C = nadomestilo za enega možnega poslušalca
T = povprečno dnevno število ur predvajanja zaščitene glasbe iz repertoarja Združenja SAZAS v programu radijske postaje. Povprečno dnevno število ur zaščitene glasbe se določi tako, da se celoten letni čas oddajanja zaščitenih del iz repertoarja Združenja SAZAS postavi v razmerje s celotnim letnim časom predvajanja radiodifuzne organizacije. Tako dobljeni odstotek je osnova za izračun povprečnega dnevnega števila ur predvajanja zaščitene glasbe iz repertoarja Združenja SAZAS.
P = največje možno število poslušalcev
Cena po poslušalcu znaša 0,08 SIT in se letno usklajuje glede na stopnjo rasti življenjskih stroškov.
Navedena cena se korigira glede na višino ustvarjenih prihodkov radijske postaje v obračunskem obdobju, s tem da v nobenem primeru ne more biti nižja od najnižjega nadomestila, ki velja za ustrezno skupino radijskih postaj glede na prihodek iz predhodnega koledarskega leta:
-----------------------------------------------------------------
Letni prihodek radijske  Korekcijski      Najnižje mesečno
postaje v 1.000 SIT      faktor      nadomestilo (SIT)
-----------------------------------------------------------------
do 15.000            0,05           60.000
15.000-30.000          0,075           70.000
30.000-45.000           0,1           80.000
45.000-60.000           0,2           90.000
60.000-75.000           0,3           100.000
75.000-90.000           0,4           110.000
90.000-105.000          0,5           125.000
105.000-120.000          0,6           150.000
120.000-135.000          0,7           250.000
135.000-150.000          0,8           300.000
150.000-165.000          0,9           400.000
165.000-200.000           1           500.000
-----------------------------------------------------------------
Najnižje mesečno nadomestilo se sorazmerno zmanjša glede na odstotek uporabe repertoarja Združenja SAZAS v programu radiodifuzne organizacije.
 
II-T/ Televizijske postaje
II-T/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov
-----------------------------------------------------------------
Ure oddajanja v tednu                   Faktor
-----------------------------------------------------------------
1-15                             0,1
16-30                             0,2
31-50                             0,3
51-70                             0,4
71-80                             0,6
81-90                             0,8
91-100                            0,9
> 100                              1
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Delež glasbe                   Odstotek plačila
-----------------------------------------------------------------
1-10                             0,2
11-15                             0,7
16-20                             1,2
21-25                             1,7
26-30                             2,2
31-35                             2,7
36-40                             3,2
41-45                             3,7
46-50                             4,2
> 50                             4,7
-----------------------------------------------------------------
Za posebej naročeno glasbo (želje poslušalcev, glasbene čestitke ipd.) plača radiodifuzna organizacija dodatno nadomestilo v višini 10% od prihodkov iz navedenega naslova.
Obračunsko obdobje zajema koledarsko polletje. Radiodifuzna organizacija bo mesečno nakazovala Združenju SAZAS akontacijo v višini ene šestine nadomestila iz predhodnega obračunskega obdobja. Po poteku obračunskega obdobja bo Združenje SAZAS na podlagi podatkov o prihodkih, ki jih pošlje radiodifuzna organizacija, pripravilo končni obračun obveznosti za tekoče obračunsko obdobje.
 
II-T/1 Višina nadomestila po možnem gledalcu
Nadomestilo za obračunsko obdobje se izračuna po naslednji formuli:
N = D*C*T*G
N = nadomestilo
D = število dni predvajanja programa v obračunskem obdobju. Pri televizijskih postajah, ki poleg lastnega programa prenašajo tudi program druge ali drugih televizijskih postaj, se čas predvajanja druge televizijske postaje upošteva kot čas predvajanja lastnega programa. Če televizijska postaja deli frekvenco z drugo televizijsko postajo (time-sharing) se pri obračunu upošteva samo dejanski čas oddajanja lastnega programa.
C = nadomestilo za enega možnega gledalca
T = povprečni dnevni obseg predvajanja zaščitene glasbe iz repertoarja Združenja SAZAS v programu televizijske postaje. Obseg predvajanja zaščitene glasbe se določi tako, da se celoten čas oddajanja zaščitenih del iz repertoarja Združenja SAZAS postavi v razmerje s skupnim časom predvajanja radiodifuzne organizacije.
G = največje možno število gledalcev
Cena po gledalcu znaša 0,08 SIT in se letno usklajuje s stopnjo rasti življenjskih stroškov.
 
Najnižje nadomestilo
1. Najnižje nadomestilo temelji na možnem številu gledalcev (doseg televizijske postaje) in letnem številu ur oddajanja vodenega televizijskega programa. Število gledalcev je temelj za določanje korekcijskega faktorja. Minimalna tarifa se upošteva izključno pri televizijskih postajah:
a) ki imajo skladno s 77. in 78. členom zakona o medijih status lokalnih ali regionalnih televizijskih postaj;
b) ki v svojih programih nimajo več kot 30% glasbe, vključno s filmsko in spremljevalno glasbo;
c) ki ne ustvarjajo več kot 250,000.000 SIT prihodka na leto. V prihodek se štejejo vsi prejemki iz naslova televizijske dejavnosti, kot so navedeni v točki 2.
Osnova za izračun minimalne tarife je cena ene ure oddajanja vodenega programa, ki za leto 2002 znaša 485,30 SIT. Navedena cena se korigira z naslednjimi korekcijskimi faktorji:
-----------------------------------------------------------------
Število možnih gledalcev            Korekcijski faktor
-----------------------------------------------------------------
0-25.000                           0,1
25.001-50.000                         0,2
50.001-100.000                        0,3
100.001-200.000                        0,4
201.000-400.000                        0,5
400.001-600.000                       0,75
600.000-1.000.000                        1
-----------------------------------------------------------------
Nadomestilo za uporabo del iz repertoarja Združenja SAZAS v nobenem primeru ne more biti nižje od najnižjega nadomestila, ki za leto 2002 znaša 35.000 SIT mesečno.
Cena ene ure oddajanja vodenega programa in najnižje nadomestilo se po poteku koledarskega leta uskladita glede na stopnjo rasti življenjskih stroškov.
 
II-P/ Radiodifuzne organizacije, ki oddajajo radijski in televizijski program ali oddajajo več programov z različnimi programskimi vsebinami in pokrivajo več kot 50% nacionalnega ozemlja
 
II-P/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov
Če uporabnik sočasno opravlja radijsko in televizijsko dejavnost ali oddaja več programov s posebnimi programskimi vsebinami in različnimi deleži uporabe repertoarja Združenja SAZAS, pri tem pa se prihodki vodijo centralizirano, se osnove za obračun nadomestila po posamičnih dejavnostih in/ali programih določijo tako, da se prihodki razdelijo na posamične dejavnosti in/ali programe sorazmerno s trajanjem repertoarja Združenja SAZAS po dejavnostih in/ali programih. Pri tako dobljenih osnovah za obračun nadomestila po dejavnostih in/ali programih se potem upoštevajo ustrezni odstotki iz tarifne številke II-R/1 in/ali II-T/1 glede na delež uporabe repertoarja Združenja SAZAS v ustrezni dejavnosti in/ali programu.
Navedena tarifa se upošteva pri oddajanju preko zemeljskih anten. Za oddajanje preko satelita se osnovna tarifa poveča za 10%.
 
II-P/2 Višina nadomestila po možnem poslušalcu/gledalcu
Višina nadomestila se obračuna po možnem poslušalcu/gledalcu za vsako dejavnost in/ali program posebej skladno z določili tarifne številke II-R/2 in/ali II-T/2.
Navedena tarifa se upošteva pri oddajanju preko zemeljskih anten. Za oddajanje preko satelita se osnovna tarifa poveča za 10%.
 
II-P/3 Višina nadomestila glede na ceno minute predvajanja glasbe
Če uporabnik sočasno opravlja radijsko in televizijsko dejavnost ali oddaja več programov s posebnimi programskimi vsebinami in različnimi deleži uporabe repertoarja Združenja SAZAS, pri tem pa se prihodki vodijo centralizirano ali so v očitnem nesorazmerju s stroški produkcije programa oziroma prihodki, ki bi jih morala radiodifuzna organizacija izkazati glede na ceno časovne enote oglaševalskega prostora in skupno trajanje oddajanja oglaševalskega prostora v obračunskem obdobju, se nadomestilo določi po posamičnih dejavnostih in/ali programih na podlagi povprečne cene minute zaščitenega glasbenega repertoarja. Povprečna cena minute zaščitenega repertoarja v letu 2002 znaša 800 SIT in se po poteku koledarskega leta uskladi glede na stopnjo rasti življenjskih stroškov.
Povprečna cena minute zaščitenega repertoarja temelji na naslednji programski strukturi:
Radio
– povprečen delež glasbe komornih, velikih, revijskih in simfoničnih orkestrov znaša 35.
Televizija
– povprečen delež glasbe komornih, velikih, revijskih in simfoničnih orkestrov znaša 20.
Povprečna cena minute velja za samostojno izvedbo glasbenih del. Če se glasbeno delo uporablja kot sestavni del drugih avtorskih del ali kot glasbena podlaga, se cena minute zniža, in sicer:
– razvedrilne oddaje (igre, kvizi, šovi ipd.) – cena minute glasbe znaša 50% osnovne cene;
– avdiovizualna dela, dramski program – cena minute glasbe znaša 30% osnovne cene;
– glasbene podlage, špice ipd. – cena minute glasbe znaša 15% osnovne cene.
Če iz programskih podatkov ni možno ugotoviti trajanja posamičnih kategorij uporabe glasbenih del ali so podatki netočni, se upošteva naslednja programska struktura:
Radio:
– samostojna glasbena dela – 65% oddajanega programa;
– dramski program – 5% oddajanega programa;
– glasbene podlage, špice ipd. – 10% oddajanega programa.
Televizija:
– samostojna glasbena dela – 20% oddajanega programa;
– razvedrilne oddaje – 15% oddajanega programa;
– avdiovizualna dela – 45% oddajanega programa;
– glasbene podlage, špice ipd. – 10% oddajanega programa.
Podpredsednik
Odbora za zaščito avtorskih pravic
Mojmir Sepe l. r.