Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002

Kazalo

5039. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, stran 10944.

Na podlagi 78. in 99. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00, 85/01 in 54/02 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
1. člen
Drugi odstavek 3. člena pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 50/02) se črta.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na 2. in 3. člen tega pravilnika se igralni salon lahko nahaja tudi v lokalni skupnosti, ki je geografsko povezana z največ štirimi lokalnimi skupnostmi, ki imajo skupaj več kot 40.000 prebivalcev ali več kot 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in presegajo 40.000 nočitev letno, in ki sklenejo pisni dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti na njihovem območju.
Vsaka lokalna skupnost lahko sklene le en dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti.
Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika in prvega odstavka tega člena se uporabljajo zadnji podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacitetah, prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi razpolaga Statistični urad Republike Slovenije.«
3. člen
V 10. členu se beseda »igralnico« nadomesti z besedo »igralni salon«.
4. člen
Tretja alinea prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- seznam posameznih obiskov igralcev«.
5. člen
V prvem odstavku 25. člena se beseda »igralnici« nadomesti z besedami »igralnem salonu«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 20670/02
Ljubljana, dne 18. novembra 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.