Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec", stran 7935.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 32. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 15. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ustanovi javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa in turizma (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Žalec.
Ustanoviteljske pravice izvršuje pristojni organ ustanoviteljice.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9/a.
III. DEJAVNOST
4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– DE/22.110 izdajanje knjig
– DE/22.120 izdajanje časopisov
– DE/22.130 izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150 drugo založništvo
– G/51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/52.471 dejavnost knjigarn
– G/52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G/52.473 dejavnost papirnic
– I/60.230 drug kopenski potniški promet
– I/63.300 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/71.401 izposojanje športne opreme
– K/71.402 dejavnost videotek
– K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– K/74.140 podjetniško in poslovno svetovanje
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.130 kinematografska dejavnost
– O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.521 dejavnost muzejev
– O/92.522 varstvo kulturne dediščine
– O/92.610 obratovanje športnih objektov
– O/92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– O/92.623 druge športne dejavnosti
– O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni sveti za področja kulture, športa in turizma,
– uprava, ki jo sestavljajo poslovni direktor in programski direktorji.
Ena oseba lahko opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja hkrati. V tem primeru mora izpolnjevati pogoje za obe funkciji.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Žalec,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog društev ali njihovih zvez.
Način izvolitve predstavnikov delavcev in uporabnikov se določi v statutu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni, največkrat dvakrat zaporedoma.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Način dela sveta določi statut zavoda.
8. člen
Vsak strokovni svet zavoda ima pet članov, ki jih na predlog programskega direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Zastopanost posameznih področij v strokovnem svetu podrobno določi statut zavoda.
Strokovni sveti obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in dajejo programskemu direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja 5 let.
9. člen
Javni zavod vodi uprava.
Poslovni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Poslovni direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno.
10. člen
Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat poslovnega direktorja traja 5 let.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za poslovnega direktorja.
11. člen
Strokovno delo zavoda vodijo in zanj odgovarjajo programski direktorji vsak za svoje področje. Njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti se določijo v statutu zavoda.
Programskega direktorja imenujejo in razrešujejo strokovni sveti zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja.
Mandat programskih direktorjev traja 5 let.
V. SREDSTVA ZAVODA
12. člen
Ustanoviteljica zagotovi sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela tako, da izroča zavodu v upravljanje premoženje bivšega Zavoda za kulturo Žalec, skladno s 26. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz sredstev ustanoviteljice, s plačilom za opravljanje storitev, z dotacijami, darili in iz drugih virov, vse v skladu z zakonom.
Ustanoviteljica v svojih proračunih zagotavlja sredstva za redno delovanje zavoda po letnem programu, skladno s kriteriji pristojnega resornega ministrstva.
14. člen
Presežek med prihodki in odhodki zavod uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom nameni za dejavnosti zavoda.
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
17. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k statutu, statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– druge zadeve, v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ustanoviteljica s sklepom imenuje vršilca dolžnosti poslovnega direktorja, ki opravi priprave za začetek dela zavoda.
19. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 1 meseca po vpisu zavoda v sodni register.
V. d. poslovnega direktorja je zadolžen za registracijo zavoda pri sodišču in za začetek dela in poslovanja.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000/00001/2001
Žalec, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.