Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001

Kazalo

3805. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, stran 7343.

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 31. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
“Gasilsko reševalna služba Jesenice”, je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstom pred požarom, ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Jesenice. Izven območja Občine Jesenice opravlja naloge v primerih in po pogojih, ki jih določa ustanovitelj, ter država s posebnimi predpisi.
Naloge iz prvega odstavka tega člena poleg poklicne gasilske enote izvajajo tudi gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Jesenice.
Ta društva so:
1. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Blejska Dobrava,
2. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Jesenice,
3. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Koroška Bela,
4. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Hrušica,
5. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Planina pod Golico,
6. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Javorniški Rovt.
Poleg “Gasilsko reševalne službe Jesenice” ter prostovoljnih gasilskih društev, pa lahko pri opravljanju del in nalog zavoda sodelujejo tudi druge organizacije, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah (npr. GRS, organizacije, ki opravljajo dejavnost reševanja iz vode ipd.).
2. člen
Gasilsko reševalna služba na Jesenicah je organizirana kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod). Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Izključni ustanovitelj zavoda je Občina Jesenice.
3. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda
lme zavoda je: Gasilsko reševalna služba Jesenice.
Skrajšano ime zavoda je: GARS Jesenice.
Sedež zavoda je: Cesta železarjev 35, Jesenice.
Zavod ima status pravne osebe.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– gašenje požarov,
– reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah,
– reševanje z višin in globin,
– intervencije po nalogu ustanovitelja.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so to:
– L/ 75.252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo
– L/ 75.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– L/ 75.251 Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne zaščite
– L 75.253 Druge oblike zaščite in reševanja
– K/ 74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– M/ 80.422 Drugo izobraževanje d.n.
– I/ 60.24 Cestni tovorni promet
– G/ 51.70 Druga trgovina na debelo
– G/ 52.480 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– K/ 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Zavod na območju občine lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. Gospodarsko dejavnost zavod opravlja v okviru posebej ustanovljene organizacijske enote, ki nima pooblastil za samostojno nastopanje v pravnem prometu.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov. Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja, od katerih je en predstavnik poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva (OGP) Jesenice po funkciji,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov.
7. člen
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo reprezentativni sindikati zavoda in zaposleni z najmanj tremi podpisi. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobil večino glasov delavcev, ki so volili.
Enega predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje gospodarska družba, ki dejavnost zavoda sofinancira v največjem deležu.
Enega predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenujejo vsi sofinancerji (razen sofinancerja, navedenega v tretjem odstavku tega člena), skupno. Način imenovanja, skupaj s potrebno večino za imenovanje, se določi v statutu zavoda.
8. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
9. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet zavoda.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik za nove volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Pristojnosti sveta zavoda
Svet zavoda sprejema:
– statut in druge splošne akte zavoda,
– programe dela in razvoja,
– finančni načrt in zaključni račun.
Druge naloge sveta zavoda:
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih s področja delovanja zavoda,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
– razpisuje volitve predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– spremlja uresničevanje obveznosti ustanovitelja, ki jih določa ta odlok,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon, akt o ustanovitvi, ter statut zavoda.
Strokovni svet
11. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja gasilstva. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov, ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Direktor zavoda
12. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa, ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.
Direktor zastopa zavod neomejeno, razen glede pridobitve ter odtujitve nepremičnin, o čemer odloča ustanovitelj.
13. člen
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Direktor mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. končana VII. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri, pravne ali ekonomske smeri oziroma organizacijske smeri,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva
ali
1. končana VI. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri, pravne ali ekonomske oziroma organizacijske smeri,
2. najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
14. člen
Pred potekom časa, za katerega je imenovan, je lahko direktor razrešen:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
IV. FINANCIRANJE ZAVODA
15. čIen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za delovanje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustrezen del sredstev za delovanje zavoda se zagotavlja s sofinanciranjem zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, za katere zavod na podlagi posebnih pogodb opravlja svojo dejavnost.
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je namenjeno dejavnosti zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustanovitelju.
16. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno le do višine sredstev, ki so v proračunu za tekoče leto namenjena za dejavost zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
Presežek prihodkov, ki jih zavod doseže pri opravijanju svoje dejavnosti, uporablja izključno za razvoj svoje dejavnosti.
17. člen
Dejavnost zavoda sofinancirajo zainteresirane pravne osebe oziroma fizične osebe. Z osebami, ki sofinancirajo dejavnost zavoda, sklene zavod posebne pogodbe o sofinanciranju. S pogodbami se opredeli dejavnost, ter obseg dejavnosti, ki jo zavod izvaja za sofinancerje, ter višina sredstev, ki jo le-ti letno zagotavljajo za delovanje javnega zavoda.
Pogodba o sofinanciranju stopi v veljavo, ko jo potrdi ustanovitelj.
18. člen
Program zavoda s finančno konstukcijo pripravi zavod v sodelovanju z ustanoviteljem, najkasneje do 15. septembra za vsako naslednje leto, in ga uskladi tudi s pravnimi osebami, ki sofinacirajo dejavnost zavoda.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
19. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– imenuje direktorja zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
20. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, imenovanja direktorja zavoda, ter soglasja k statutu zavoda, ki jih izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.
VI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
21. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju registrirane dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za opravljanje dejavnosti iz prvega člena tega odloka sklene zavod s prostovoljnimi gasilskimi društvi, ter drugimi organizacijami, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, ustrezne pogodbe o obsegu delovanja in sofinanciranja.
23. člen
Pravni posli, ki jih je do dne ustanovitve javnega zavoda sklenil v okviru svoje dejavnosti Poklicni gasilsko reševalni servis ŽJ d.o.o. Jesenice, ostanejo v celoti v veljavi.
24. člen
Vse operativne naloge, ki sodijo v dejavnost javnega zavoda, do začetka delovanja zavoda opravlja Poklicni gasilsko reševalni servis ŽJ d.o.o. Jesenice.
Naloge v.d. direktorja javnega zavoda opravlja direktor Poklicnega gasilsko reševalnega servisa ŽJ d.o.o. Jesenice.
25. člen
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot odlok.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-8/01
Jesenice, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.