Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3950. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000, stran 7662.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00 in 37/01) je župan Občine Žalec dne 13. septembra 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000 (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine Žalec), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje pod št. 33/2000 v avgustu 2001.
Spremembe in dopolnitve prostorskih planov se nanašajo predvsem na uskladitev plana z vsebino dopolnjenih pogojev republiških in občinskih nosilcev planiranja, na določitev območij večjih posegov v prostor in na spremembo namenske rabe prostora na osnovi pobud pravnih in fizičnih oseb.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora in v prostorih Mestne skupnosti Žalec ter vseh krajevnih skupnosti Občine Žalec. Javna razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bodo v prostorih Občine Žalec (sejna dvorana v prizidku) javne obravnave, ki jih bodo organizirali Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec, Mestna skupnost Žalec in krajevne skupnosti.
Terminski potek javnih obravnav:
------------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost            Datum               Ura
------------------------------------------------------------------------------
Galicija, Petrovče, Žalec      8. oktober 2001            18
Griže, Levec, Liboje, Vrbje,     9. oktober 2001            18
Gotovlje, Ponikva, Šempeter     10. oktober 2001            18
------------------------------------------------------------------------------
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Žalec, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih planov.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/03/2000 02/02
Žalec, dne 13. septembra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.