Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2214. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, stran 4348.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 3. in 19. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) se besedilo 17. člena dopolni z zadnjim odstavkom, ki se glasi:
»Podatki iz uradnih evidenc se pridobivajo v skladu in pod pogoji, ki jih določa zakon.«
2. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.”
4. člen
56. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
5. člen
Četrti odstavek 72. člena se spremeni tako da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev v občini, ki so glasovali, oziroma v delu občine, za katero je samoprispevek uveden.«
6. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 91. člena se pred besedama »občinski svet« črta beseda »lahko«.
7. člen
98. člen se spremeni in se glasi:
»Za reševanje premoženjskih razmerij, ki so posledica spremembe območja občine se uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi.«
8. člen
Črtata se 99. in 100. člen statuta Občine Žalec.
9. člen
Besedilo četrtega odstavka 137. člena se dopolni, tako da se na koncu stavka črta pika in doda vejica ter besedilo:»razen pri drugi obravnavi predloga odloka o proračunu za posamezno leto, ko se amandma vloži tri dni pred sejo občinskega sveta«.
10. člen
V 133. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan pošlje predlog odloka o proračunu najmanj 15 dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog proračuna.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.