Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2211. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 4347.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01) se 8. člen dopolni, tako da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
“Kot namenska plačila investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture se upoštevajo že plačani prispevki za priključitev na javno infrastrukturo (prispevek za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje).”
2. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da glasi:
„V komunalnem prispevku niso zajeti stroški izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in stroški soglasij.“
3. člen
Dopolni se 13. člen odloka, tako da se doda prvi odstavek, ki glasi:
“Investitorji lahko odmerjeni komunalni prispevek poravnajo v največ dvanajstih mesečnih obrokih, s tem da posamezni obrok ni manjši od 100.000 SIT. Za obročno plačevanje na osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta investitor in občina posebno pogodbo, v kateri določita višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0002/2001
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.