Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2209. Odlok o financiranju političnih strank, stran 4345.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US RS in 70/00) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o financiranju političnih strank
1. člen
Ta odlok določa financiranje političnih strank v Občini Žalec.
2. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, pridobi sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
3. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Žalec za vsako posamezno leto.
4. člen
Višina zneska za dobljeni glas za posamezno politično stranko je znesek, ki ga kot najvišji možni znesek dovoljuje zakon in ne sme presegati zakonsko določenega odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih podlag.
Znesek se lahko letno poveča za zakonsko določen obseg sredstev.
5. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Izračun sredstev, ki pripada posamezni politični stranki, predloži komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja na podlagi poročila občinske volilne komisije.
6. člen
Financiranje političnih strank po tem odloku velja s sprejemom odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11007/00001/2001
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.