Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998

Kazalo

2783. Program priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Starod, stran 4582.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 41. seji dne 7. 8. 1998 sprejel
P R O G R A M
priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Starod
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Starod (ZN MMP Starod), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
2. člen
Vsled osamosvojitve Republike Slovenije in izgradnje mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško so nastale potrebe po izgradnji con za obmejne dejavnosti ob mednarodnih mejnih prehodih Jelšane in Starod.
Zaradi tega je bil razpisan javni anonimni natečaj za programsko-urbanistične rešitve ožjega območja mejnih prehodov Jelšane in Starod, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/94, z dne 25. 11. 1994. Na podlagi tega natečaja je bila izmed štirih prispelih rešitev izbrana kot najboljša rešitev programsko-urbanistična rešitev, ki jo je predlagalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica. V programsko-urbanistični rešitvi so bile predlagane tri cone. Območje samega mejnega prehoda, ki vključuje mejno točko in prostocarinske prodajalne, območje cone za obmejne dejavnosti in območje novega dela naselja Starod. V zazidalnem načrtu naj bi se reševalo samo območje mejne točke s prostocarinskimi prodajalnami in območje za obmejne dejavnosti.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
3. člen
Za celotno območje je potrebno izdelati enotno zasnovo ureditve, s podrobnejšimi pogoji glede oblikovanja, ki bodo zagotavljali celovito in enotno podobo območja. Urbanistična ureditev širšega območja mejnega prehoda Starod predvideva graditev novega območja za obmejne dejavnosti ob državni cesti G1-7 in ureditev območja mejne točke s prostocarinskimi prodajalnami.
Koncept zazidave območja za obmejne dejavnosti bo upošteval možnost fazne izgradnje ločeno od samega MMP Starod, ki bo narejena iz več sklopov, ki so lahko med seboj neodvisni in ne zavirajo oziroma omejujejo izgradnjo drugega sklopa. Območje naj bi se zgradilo na južni strani državne ceste.
V območju bo možna gradnja objektov in urejanje prostih površin za turistično-poslovno-oskrbovalni center, objekte za javni program in bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi. Ob sami mejni točki pa naj bi se zgradilo še prostocarinske prodajalne ter objekte za potrebe služb mejnega prehoda in ostale površine, ki so potrebne za funkcioniranje mejnega prehoda.
2. Meja območja ZN
4. člen
Meja območja, ki se bo urejalo z zazidalnim načrtom, poteka od izhodiščne točke na severozahodu območja v točki, kjer se stikata meji parcel št. 1616 (pot) in 1619 (cesta), seka državno cesto G1-7 v smeri proti jugozahodu in poteka ob parc. št. 1620/1 (pot), pride do meje parc. št. 1608, seka pot v smeri proti jugu in nadaljuje pot po meji med parc. št. 1620/2 (pot) in parc. št. 1336/1, jo obkroži in nadaljuje pot po južnih mejah parc. št. 1340/1, 1340/3, 1335, 1307/1, 1306, 1293, 1288, pride do parc. št. 1620/3 (pot) jo seka ter nadaljuje pot po južni meji parc. št. 1285 in 1286, zavije proti severu po meji med parc. št. 1286 in 1283/2 ter v smeri te meje seka parc. št. 1280, 1279, 1278 in 1619 (cesta G1-7) nato zavije proti severozahodu ob cestnem robu do izhodiščne točke. Vse navedene parcele se nahajajo v k.o. Starod.
V območje, ki ga obravnava zazidalni načrt je vključena tudi mejna točka, ki zajema naslednje parcelne št., vse v k.o. Starod: del 10/28, 10/51, 10/52, 10/59, 246, 248, 249, del 250, 251, 255, 256, del 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/2, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 272/3, 273/1, 273/2, 273/3, 274/1, 274/2, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280/1, del 280/2, del 1176/9, 1226, 1234, 1235, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1242/1, 1242/2, 1242/3, del 1619 (cesta) in del 1620/4 (pot).
Mejna točka se lahko vključi v ZN MMP Starod, kar je odvisno od Servisa skupnih služb vlade RS, sicer bo območje mejne točke obravnavano ločeno in bo potrebno zgoraj navedene parcele izključiti iz obravnavane meje ZN MMP Starod. V ZN pa bodo ostale vključene lokaciji, kjer sta predvideni prostocarinski prodajalni.
Po potrebi se lahko meja območja korigira.
3. Predhodno pripravljene strokovne podlage
5. člen
Kot strokovne podlage za izdelavo ZN se upoštevajo programsko-urbanistične rešitve, ki jih je izdelalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Ilirska Bistrica. Poleg tega je potrebno upoštevati še osnutek “Idejna zasnova ureditev mejnih prehodov z Republiko Hrvaško – MMP Jelšane“, ki ga je izdelal Projekt, d.d., Kidričeva 9/a, Nova Gorica, pod številko 3998-00-70/4 in lokacijske dokumentacije za gradnjo prostocarinskih prodajaln.
4. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
6. člen
Potrebno je izdelati situacijski načrt dejanskega stanja terena in obstoječih objektov, ki stojijo na območju, ki ga bo urejal ZN. Situacijski načrt bo izdelalo SGP Primorje, p.o., Ajdovščina.
V posebnih strokovnih podlagah je potrebno podrobneje razčleniti naravne lastnosti in ustvarjene razmere območja, narediti presojo vplivov na okolje (bencinski servis), ki jih bodo povzročale posamezne planirane dejavnosti ter preučiti možnosti za realizacijo dejavnosti, ki so predvidene v območju ZN.
III. SOGLASODAJALCI
7. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji tudi grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
5. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo narave in okolje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Dunajska 8, 1535 Ljubljana,
10. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava policije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
15. Vlada RS, servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
16. Krajevna skupnost Starod, Boris Stopar, Pavlica 5, 6244 Podgrad.
9. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
Investitor zazidalnega načrta je SGP Primorje Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, ki je bilo s pogodbo o dolgoročnem poslovnem sodelovanju pri realizaciji projekta zazidave mejnih prehodov Jelšane in Starod št. 352-1/96-220, z dne 18. 12. 1996, določeno za vodenje generalnega inženiringa za izgradnjo območij ob MMP Jelšane in Starod.
11. člen
ZN bo izdelalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica, ki je bilo izbrano z javnim anonimnim natečajem za programsko urbanistične rešitve območij ob MMP Jelšane in Starod.
12. člen
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja ZN,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje ZN na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
13. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v petdesetih dneh po sprejemu programa priprave. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje in strokovne podlage.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v tridesetih dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva. Osnutek ZN bo javno razgrnjen v prostorih občinske stavbe v Ilirski Bistrici in v prostorih KS Starod na Starodu.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN, ki bo izvedena v občinski stavbi in v KS Starod.
5. Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v dvajsetih dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v dvajsetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 352-41/98-231
Ilirska Bistrica, dne 7. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.