Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1739. Sklep o spremembi vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica, stran 3059.

Na podlagi prve in tretje alinee 41. člena in VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 14/93 in Uradni list RS, št. 21/01) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 20) seji dne 28. 2. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
I
V sklepu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica št. 462-23/97-230 z dne 28. 11. 2000 (Uradne objave glasila Snežnik št. 6/2000) se v II. točki na koncu prvega stavka za besedo “znaša” črta besedilo “v letu 2001” in se nadomesti z naslednjim besedilom: “od 1. 1. 2001 dalje.”
II
Spremeni se vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica, določena v drugi alinei II. točke cit. sklepa za pravne osebe, in sicer od 1. 5. 2001 dalje znaša:
– za pravne osebe 0,23014 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-23/97-230
Ilirska Bistrica, dne 28. februarja 2001.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.