Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1813. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II, stran 3172.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95) ter 6. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 28. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono v Benediktu, ki ga je pod štev. 14/00 - ZN/Ben v avgustu 2000 izdelala ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– splošni del,
– opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih,
– soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz družbenega plana               M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta z območjem
obdelave                         M 1:500
3. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
površin                          M 1:500
4. Komunalna ureditev                   M 1:500
5. Prometna situacija                   M 1:500
6. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami                         M 1:500
7. Zakoličbena situacija                 M 1:500
8. Parcelacijski načrt                  M 1:500
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
Meja območja zazidalnega načrta poteka na jugu po severnem robu ceste s parc. št. 1145/9, nato zavije proti severu po vzhodni in severni meji parcele št. 482/2, nato po zahodni meji parcele št. 482/7, nato pa po zahodni strani poti s parc. št. 1145/8 do priključka poti na državno cesto G1-3/0315 in nato po vzhodni strani državne ceste proti jugu do križišča z lokalno cesto (parc. št. 1145/9); vse k.o. Benedikt.
4. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta so predvidene naslednje dejavnosti:
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– industrijska proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga.
5. člen
Del parcel, ki so predvidene za izgradnjo v prvi fazi, se nameni za gradnjo v naprej določenim investitorjem.
Predvideni so naslednji objekti (programi) in investitorji:
1. Poslovno-skladiščni objekt (poslovni prostor, skladišče gradbenega materiala) – Gradbeni servis Franc Stanko s.p.
2. Trgovski center (prodaja kmetijskih artiklov - semena, gnojila, orodje…) – Kmetijska zadruga Lenart.
3. Avtoprevozništvo (mehanična delavnica in pralnica za tovorna vozila in kmetijsko mehanizacijo, pisarne, gostinski lokal – bife, sobe za občasno prenočevanje šoferjev) – Šauperl Branko s.p.
4. Trgovsko-skladiščni objekt (skladiščenje in prodaja izdelkov iz inoxa) – Inox center d.o.o.
5. Pekarna (peka in prodaja kruha) – Victorycommerce d.o.o.
6. Polnilnica mineralne vode (poslovni prostori, polnilnica) – Prava d.o.o.
8. in 9. Kovinsko predelovalna industrija (poslovni prostori, proizvodni in skladiščni prostori) – ADK d.o.o.
10. Predelava plastike in kovin (poslovni prostori, proizvodni in skladiščni prostori) – Vladimir Škof s.p.
11. Grafična dejavnost (poslovni prostori) - Beneideja d.o.o.
Objekti predvideni na drugih parcelah se namenijo dejavnostim navedenim v 4. členu tega odloka.
III. POGOJI ZA IZRABO - OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji navedenimi v 16. členu tega odloka;
– max. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom;
– višina kapi (oziroma venca strehe) predvidenih objektov znaša max. 7 m nad koto dvorišča pred vhodom v objekt. Objekti v zahodnem nizu morajo imeti identične višine vencev;
– predvidena je izvedba dvokapnih streh z minimalnim naklonom strešine (do10°);
– velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripadajo posameznemu objektu, je razvidna iz grafičnih prilog.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določilih grafičnega lista št. 4 “Komunalna ureditev”. Vodi do objektov se polagajo podzemsko. Infrastrukturni vodi območja se z mestnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih vodov sosednjih območij.
1. Promet
Ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih prilogah in pod pogoji pridobljenih soglasij pristojnih služb k zazidalnemu načrtu.
2. Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Fekalni vodi se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode se zbirajo in odvajajo v obstoječi obcestni jarek. Meteorne vode s cestnih površin se morajo odvajati preko lovilcev olj.
3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda PEHD 110 s hidrantnim omrežjem, s priključitvijo na obstoječi mestni vodovod.
4. Elektrika
Objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje, ki se bo priključilo na predvideno transformatorsko postajo. Predvideno je kabliranje VN zračnega voda, ki poteka preko območja. Predvidene ureditve se izvedejo pod pogoji upravljavca (Javno podjetje Elektro Maribor).
5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih ulicah znotraj obrtno-industrijske cone.
6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.
7. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak obrtni oziroma industrijski objekt znotraj njegovega funkcionalnega zemljišča. Način odvoza in odlaganja se izvaja v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Benedikt.
V primeru postavitve proizvodnje pri kateri bi nastajali posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranjevanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih objektov je potrebno pridobiti posebno soglasje občine in pristojnih služb.
8. člen
Predvideno je individualno ogrevanje posameznih objektov ali niza objektov. Predvidena je gradnja plinskih kotlovnic ali kotlovnic na lahko kurilno olje.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
9. člen
Odmiki med objekti morajo omogočati ustrezno osončenje vseh objektov.
10. člen
Znotraj območja se izvaja III. oziroma IV. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (60 dbA, oziroma 70 dbA) in nočne (50 dbA, oziroma 70 dbA) ravni hrupa.
11. člen
Vsi predvideni proizvodni ter drugi objekti, ki onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami, morajo biti opremljeni z ustreznimi čistilnimi napravami.
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne industrijske objekte je potrebno opraviti preverbo vplivov predvidene proizvodnje na okolje.
12. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
13. člen
Deli parcel, ki ne služijo kot manipulacijske in parkirne površine se v največji možni meri zazelenijo. Za vsak posamezni kompleks je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja izdelati zasaditveni načrt, ki bo upošteval zasaditev predvideno v grafičnem delu zazidalnega načrta.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
14. člen
Zazidalni načrt predvideva etapno gradnjo. Objekti se bodo gradili v skladu z interesi investitorjev.
V prvi fazi se predvideva gradnja objektov na južnem delu območja (južno od predvidene priključne ceste) – to je območje, ki je v času izdelave zazidalnega načrta že znotraj ureditvenega območja naselja.
Širitev območja severno od te priključne ceste je predvidena v drugi fazi – po spremembi prostorskega plana občine, s katerim se razširi ureditveno območje naselja na ta del območja zazidalnega načrta.
Gradnja predvidenih posameznih objektov je pogojena z ureditvijo minimalne komunalne infrastrukture (ureditev ustreznih dovozov, izvedba predvidenih komunalnih priključkov do parcele).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
15. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin;
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
16. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
VIII. ODSTOPANJA
17. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Možna je pozidava med predvidenimi objekti – združevanje posameznih predvidenih objektov v daljše nize.
Ker vsebina nekaterih predvidenih objektov ni natančno določena so možna tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.
Kolikor investitorji, katerim so namenjene posamezne parcele in ki so našteti v 5. členu tega odloka, odstopijo od gradnje, je možno te parcele nameniti drugim investitorjem z vsebinami, ki so v skladu s 4. členom tega odloka.
V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
IX. NADZOR
18. člen
Za vse posege znotraj območja zazidalnega načrta je potrebno pridobiti soglasje občine.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, izpostava Maribor.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi občine Benedikt.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-001/2000
Benedikt, dne 1. marca 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.