Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1360. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec, stran 2395.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 15. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan 31. 12. 2000 144.904,20 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, in sicer:
– 1,2% za I. območje, ki obsega: mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;
– 1,0% II. za območje, ki obsega: naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;
– 0,8% III. za območje, ki obsega: ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo:
a) za individualno komunalno rabo 8.226,36 SIT/m2
b) za kolektivno komunalno rabo 8.226,36 SIT/m2
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.