Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1359. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu, stran 2394.

Na podlagi 43., 44. in 47. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99), 3. člena pravilnika o koncesijah na področjih socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na 21. seji dne 15. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu
I
Občina Žalec (v nadaljevanju: koncedent) s tem sklepom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja, objavljenega v Uradnem listu RS. Za razpis javnega natečaja se uporablja pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99). Javni natečaj, v skladu s tem sklepom, objavi župan.
II
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči družini na domu. Koncesije se lahko razpiše tudi samo za določeno storitev oziroma za del storitve.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo. Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Storitev se bo izvajala na območju Občine Žalec.
III
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV
Koncesija bo podeljena za čas 5 let.
V
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu s pravilnikom o merilih za določitve oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu Občine Žalec in z uredbo o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na domu, ki jo bo izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva koncedenta).
VI
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve, ki so predmet koncesije.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99).
VII
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/99, 2/98, 19/99 in 28/99).
VIII
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program izvajanja storitev, ki je predmet koncesije, iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201/00001/2001 0003 01
Žalec, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.