Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

335. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 461.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na 20. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00) se v 5. členu odloka formula KI = KPO : PSP prestavi med prvi in drugi stavek podnaslova KOREKCIJSKI FAKTOR GLEDE NA IZKORIŠČENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (KI).
V predzadnjem odstavku 5. člena se za prvim stavkom za letnico 1999 pika zamenja z vejico in doda besedilo: “kot je navedeno v tabeli: Povprečni stroški komunalnega opremljanja.”
V tabeli se doda naslov: “Povprečni stroški komunalnega opremljanja”. Tabela se uvrsti med prvi in drugi stavek predzadnjega odstavka 5. člena.
2. člen
Zadnji odstavek 5. člena postane 6. člen.
3. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da glasi:
“Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov:
– javne infrastrukture,
– socialnih in neprofitnih stanovanj,
– v katerih se izvaja javni program s področij predšolske vzgoje in izobraževanja,
– v katerih se izvajajo javni programi socialnih in zdravstvenih storitev,
– za pokopališko infrastrukturo,
– za šport, rekreativne namene, igrišča ter prostore za gledalce (tribune),
– v katerih se izvajajo javni programi kulturne dejavnosti za potrebe občanov,
– za izboljšanje ekološkega stanja.”
Pogoj za oprostitev plačila prispevka za navedene objekte je financiranje z javnih sredstev.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“Pri objektih, ki se gradijo na področjih, navedenih v 10. členu odloka, se v njihovi končni vrednosti upošteva tudi obračunani, vendar neplačani komunalni prispevek iz 5. in 6. člena odloka.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0001/2000
Žalec, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.