Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000

Kazalo

4948. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2000, stran 12002.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 23. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2000 (Uradni list RS, št. 25/00) se drugi člen spremeni, tako da glasi:
“Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
V SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki                  1.832,900.000
II.  Odhodki                  1.966,600.000
III. Proračunski primanjkljaj (I–II)       133,700.000
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev              48,200.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        0
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV–V)          48,200.000
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna            101,300.000
VIII. Odplačila dolga                24,200.000
IX.  Neto zadolževanje (VII–VIII)         77,100.000
X.  Zmanjšanje sredstev na računih         8,400.000
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302/0001/2000
Žalec, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.