Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1885. Program priprave za zazidalni načrt Mikoza, stran 3102.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 39. seji dne 27. 5. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za zazidalni načrt Mikoza
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87 in 36/90), je območje okrog t.i. Mikoze namenjeno centralnim dejavnostim. Območje je označeno z oznako C4, za katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN).
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Koncept zazidave bo v kar največji meri upošteval obstoječo parcelacijo in možno fazno gradnjo, ki bo narejena iz več sklopov, ki so lahko med sabo neodvisni in ne zavirajo oziroma omejujejo izgradnjo drugega sklopa. Sam kompleks bo z ustrezno razmestitvijo objektov in poti zaokrožen tako v vsebinskem kot prostorskem pogledu.
Območje se bo uredilo tako, da bodo v objektih urejeni prostori za uslužnostno-storitvene, trgovske, športno-rekreativne, zabavno prireditvene in druge poslovne dejavnosti ter stanovanja.
Na jugozahodu meji območje na Cesto Nikole Tesle, na jugovzhodu na Bazoviško cesto, na severnem delu pa na Športni park Nade Žagar (parc. št. 341 k.o. Ilirska Bistrica) in zajema naslednje parcele št. 362/1, 362/2, 366/1, 369, 370, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 in 1904, vse v k.o. Ilirska Bistrica. Površina območja, ki se ureja z ZN znaša 8.496 m2.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90),
– ureditveni načrt za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorske novice, št. 5/87),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94),
– idejno programska zasnova območja Mikoza v Ilirski Bistrici (Atelje Villa d.o.o. Ilirska Bistrica, marec 1998),
– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969), podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Dunajska 48, 1535 Ljubljana,
10. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. APEGAS, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek vključi še Športna unija Slovenije, Tabor 14, 1000 Ljubljana, Društvo upokojencev Ilirska Bistrica, Bazoviška 28 ter Grbec Ivana in Možina Leon, Bazoviška 30, kot lastnike oziroma uporabnike objektov, ki se nahajajo v območju za katerega se pripravlja ZN.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je SM&A d.o.o., Koželjeva 6, Ljubljana.
ZN bo izdelal Atelje Villa d.o.o. Ilirska Bistrica. Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 30 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v desetih dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v desetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.