Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000

Kazalo

4168. Navodilo o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih zunaj igralnic, stran 10682.

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 in 22/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih zunaj igralnic
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem navodilom se določa način izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih, ki jih določa 20. člen pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/00).
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) preverja izpolnjevanje pogojev za povečanje višine vložka v igralne avtomate.
II. RECEPCIJSKA SLUŽBA
2. člen
Recepcijska služba mora biti organizirana tako, da je možen vstop v igralni prostor samo mimo recepcije. V recepciji se morajo evidentirati vsi obiskovalci.
Identifikacijo obiskovalca mora receptor opraviti s pomočjo veljavne javne listine obiskovalca, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ.
Prireditelj mora obiskovalcu za vstop v igralni prostor izdati računalniško izpisano vstopnico, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv prireditelja in ime lokala,
– tekoča številka vstopnice,
– ime in priimek obiskovalca,
– datum in ura vstopa,
– cena vstopnice, če prireditelj zaračunava vstopnino.
Evidenca obiskovalcev mora biti računalniško vodena. Računalniški program mora biti narejen tako, da ni možno popravljati podatkov o obiskovalcih za nazaj, temveč receptor lahko popravlja samo napake ob registraciji obiskovalca. Program mora omogočiti vpogled v:
– seznam vseh obiskovalcev,
– seznam obiskovalcev v obdobju med dvema datumoma,
– seznam obiskov posameznika.
Evidenca obiskovalcev se mora hraniti najmanj eno leto. Dostop do podatkov recepcijske službe imajo le pooblaščeni delavci prireditelja in nadzornega organa. Program mora omogočati izpis evidenc na tiskalniku.
Pri vodenju evidence obiskovalcev mora prireditelj spoštovati predpise o varstvu osebnih podatkov.
Uporaba računalnika, na katerem je nameščen program za recepcijo, je dovoljena samo pooblaščenim osebam, določenim v organizacijskem predpisu.
Dostop do računalniškega programa in podatkov mora biti ustrezno zaščiten in sicer tako, da je možen dostop le pooblaščenim osebam. Za preverjanje ustreznosti zaščite se smiselno uporabljajo zahteve o dostopu do on-line sistema in dostopu do podatkov, aplikacij, logov.
III. AVDIO-VIDEO NADZOR
3. člen
Prireditelj mora z avdio-video napravami zagotoviti snemanje vseh procesov prirejanja iger na srečo. Tehnične karakteristike avdio-video naprav morajo zagotoviti kvalitetno snemanje in reproduciranje posnetkov procesov iger na srečo, ki omogoča razpoznavo posameznih dogodkov in oseb.
Avdio-video nadzor mora biti vzpostavljen na recepciji, v igralnem prostoru, na blagajniškem mestu in v prostorih, kjer se opravljajo procesi povezani s prirejanjem iger na srečo kot so npr. polnjenje oziroma praznjenje igralnih avtomatov ter dotacija blagajne.
Pozicija kamere na recepciji mora biti na takem mestu, da pokriva vstop v igralni prostor in omogoča identifikacijo gosta na podlagi njegovih osebnih značilnosti (obraz, telo, obleka...).
Kamere v igralnem prostoru morajo pokrivati vse igralne avtomate in vse procese igranja.
Barvne kamere na blagajniškem mestu morajo pokrivati prostor, na katerem poteka promet z žetoni in gotovino. Posnetek mora omogočiti razpoznavo posameznih bankovcev in žetonov. Blagajnik mora glasno pri vsaki transakciji povedati znesek ali število žetonov.
Snemanje vseh procesov mora biti beleženo na video rekorder in arhivirano. Na posnetku mora biti sistemsko zabeležen tudi datum in čas snemanja. Blagajniška mesta se snemajo v realnem času (25 slik/sek), vsi drugi procesi pa morajo biti posneti z najmanj 5 slik/sek.
Avdio-video nadzor se opravlja iz posebnega prostora, v katerem je nameščena oprema za opazovanje in snemanje dogajanja.
Dostop do videoposnetkov imajo le pooblaščene osebe in nadzorni organ. Na zahtevo nadzornega organa mu mora oseba, ki opravlja avdio-video nadzor, izročiti videoposnetek.
Prireditelj mora hraniti videoposnetke najmanj 7dni. Presnemavanje videoposnetkov pred iztekom roka sedmih dni od datuma, ko so bili posneti in iznos iz avdio-video centra ni dovoljen.
Prireditelj mora pisno opredeliti način organiziranja avdio-video nadzora.
Pred vstopom v igralniški prostor mora biti na vidnem mestu označeno, da je prostor pod avdio-video nadzorom.
Prireditelj mora imeti zagotovljeno rezervno opremo za avdio-video naprave za primer okvar ter ustrezno pogodbo s serviserjem o odpravi okvare v čimkrajšem času.
Prireditelj mora vlogi za povečanje vložka priložiti načrt igralnega prostora z vrisanimi pozicijami igralnih avtomatov in kamer ter natančno označenimi polji, ki jih posamezne kamere pokrivajo.
Prireditelj mora nadzornemu organu posredovati vse akte, ki urejajo področje avdio-video nadzora in priložiti video kasete s posnetki posameznih kamer v trajanju približno pet minut v času izvajanja iger v obratovanju (pogoji snemanja v času obratovanja).
IV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM BLAGAJN, TREZORJA, OBRAČUNAVANJEM IGRALNIH AVTOMATOV TER DNEVNA EVIDENCA STANJ IN SPREMEMB STANJ V BLAGAJNI IN TREZORJU
4. člen
Prireditelj mora organizirati blagajniško poslovanje tako, da je ločen obračun med operativno blagajno in trezorjem.
Operativna blagajna je blagajna, v kateri prireditelj v igralnem prostoru prodaja žetone oziroma sprejema vplačila za igranje na igralnih avtomatih. Prireditelj mora zagotoviti na operativni blagajni začetno dotacijo, ki predstavlja stanje žetonov in gotovine iz trezorja. Višino začetne dotacije v operativni blagajni mora prireditelj vnaprej predpisati in je ne sme spreminjati. Prireditelj mora zagotoviti, da se po zaključku dela operativna blagajna zaključi in denar preda v trezor. Blagajna se zaključi na vnaprej pripravljenih in oštevilčenih obrazcih, ki so knjigovodske listine v skladu z računovodskim standardom 21.
V trezorju se hranijo gotovina, žetoni ter druge vrednotnice.
Prireditelj mora pisno opredeliti:
– vse postopke obračunavanja blagajn in trezorja,
– vse premike žetonov med blagajno in trezorjem,
– ustrezne obrazce z navodili za izpolnjevanje obrazcev,
– delovna navodila za praznjenje in polnjenje igralnih avtomatov,
– vnos podatkov v on-line sistem.
Prireditelj sme igralne avtomate prazniti samo komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v ustreznem organizacijskem navodilu. Komisija mora prešteti vse izpraznjene žetone, in sicer ločeno za vsak avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ločeno po avtomatih.
Prireditelj opravlja obračunavanje blagajn, polnjenje in praznjenje igralnih avtomatov ter ročna izplačila na posebej pripravljenih obrazcih. Vsi dokumenti-listine, ki nastanejo v zvezi z obračunavanjem blagajn, trezorja in praznjenja igralnih avtomatov, ter vodenjem evidenc stanja žetonov imajo značaj knjigovodske listine skladno s standardom 21 Slovenskih računovodskih standardov.
Prireditelj mora vsa ročna izplačila na blagajni takoj vnesti v on-line sistem.
Pred pričetkom poslovanja s povečanim vložkom mora prireditelj opraviti popis vseh žetonov ter stanje žetonov skupaj z vzorci posameznih vrst žetonov posredovati nadzornemu organu.
V vseh prostorih, kjer se opravljajo posamezni delovni postopki v zvezi z zaključevanjem blagajne in trezorja, štetjem gotovine in praznjenjem igralnih avtomatov, mora biti avdio-video nadzor.
Prireditelj mora nadzornemu organu predložiti vse organizacijske predpise in obrazce, ki jih uporablja pri obračunavanju blagajn in trezorja ter pri štetju žetonov pri praznjenju oziroma polnjenju igralnih avtomatov.
Prireditelj mora delo v blagajni in trezorju organizirati tako, da je možno dnevno spremljati stanje gotovine in žetonov v blagajni in trezorju.
V primeru, da so v igralnih avtomatih vgrajeni bill-acceptorji za sprejemanje vplačil v bankovcih oziroma so v igralnici nameščeni avtomati za zamenjavo bankovcev v žetone, je potrebno dnevno praznjenje bill-acceptorjev in prištevanje zneska k blagajni. Praznjenje in štetje bankovcev se mora opravljati komisijsko in pod avdio-video nadzorom. Rezultate štetja je potrebno vnesti v on-line sistem za primerjavo z zabeleženimi vrednostmi.
V. ON-LINE SISTEM NADZORA IGRALNIH AVTOMATOV
Kratice uporabljene v tem poglavju
5. člen
Kratice uporabljene v tem poglavju imajo naslednji pomen:
žeton pomeni žeton ali kovanec z določeno vrednostjo ali njegov del, ki se na igralnem avtomatu uporablja kot vložek ali del vložka za sodelovanje igralca pri igri,
IA pomeni igralni avtomat oziroma posamezno igralno mesto pri igralnih avtomatih z več igralnimi mesti,
TI (TOTAL IN) pomeni števec žetonov, ki so bili na posameznem igralnem mestu zaigrani,
TO (TOTAL OUT) pomeni števec žetonov, ki so bili na posameznem igralnem mestu priigrani in neposredno na njem izplačani,
SP (SHORT PAY) pomeni števec žetonov, ki jih IA ni mogel izplačati in so bili izplačani na blagajni in niso bili zavedeni kot CC, JP ali PJP,
CC (CREDIT CANCEL) pomeni števec žetonov, ki so bili za IA izplačani na blagajni in niso bili zavedeni kot SP, JP ali PJP oziroma stornacija kredita pri IA na navijanje,
CTC (COINS TO CASHBOX) pomeni števec žetonov, ki so bili na IA preusmerjeni v Cash Box,
JP (JACKPOT) pomeni število žetonov, ki so bili na IA izplačani kot glavni dobitek,
PJP (PROGRESIVE JACKPOT) pomeni število žetonov (ali tolarska protivrednost) progresivnega dobitka na posameznem igralnem avtomatu oziroma na igralnem avtomatu vključenem v skupino povezano v progresivo,
FILL pomeni število žetonov, ki so bili na posameznem igralnem mestu dodani v hopper,
CL (CLEARANCE) pomeni število žetonov, ki je ob praznjenjih IA ugotovljeno v Cash-Boxu,
WIN pomeni število žetonov priigranih v posamezni igri na IA,
PULL pomeni število iger na IA,
TPJP pomeni časovni interval beleženja višine vrednosti progresivnih jackpotov,
T pomeni časovni interval beleženja števcev igralnega avtomata,
log pomeni zabeležko operacijskega sistema, sistema za delo z bazami, on-line sistema oziroma drugega zaščitnega programa o neki aktivnosti na sistemu. Običajno je zaščitena, lahko pa tudi šifrirana datoteka,
journal pomeni dnevnik dogodkov, ki jih vodi on-line sistem in so vezani na igralni proces oziroma na procese, ki so z njim povezani. Običajno ena ali več datotek, lahko v obliki baze podatkov. Praviloma je to zaščitena, lahko pa tudi šifrirana datoteka,
nivo dostopa pomeni na podlagi nalog in pooblastil definirane uporabniške profile on-line sistema, s katerimi so urejene različne pristojnosti dostopa do aplikacij in podatkov (npr. skrbnik sistema, blagajnik, tehnik, vodstvo, nadzor),
transakcija pomeni različne blagajniške transakcije v povezavi z izplačili dobitkov (JP, PJP, CC), navitje kredita na IA, polnitve IA, praznitve IA in hopperjev – vnos rezultatov štetja žetonov in bankovcev po posameznih IA.
Izhodišča za postavitev on-line sistema nadzora igralnih avtomatov
6. člen
On-line sistem mora nadzornemu organu preko neposrednega spremljanja in beleženja dogodkov omogočati:
– spremljanje in analiziranje igralnega procesa,
– ugotavljanje finančnega poslovanja povezanega z igralnim procesom,
– ugotavljanje ustreznosti in skladnosti postopkov s potrjenimi navodili,
– spremljanje in ugotavljanje ustreznosti igralnih naprav.
V ta namen mora on-line sistem spremljati in beležiti:
– dogodke na posameznih IA (dobitke JP, PJP, visoke dobitke WIN, hopper prazen, navitje, resetiranje – CC),
– vrednosti števcev na igralnih avtomatih po posameznih igralnih mestih (vplačila – TI, izplačila – TO, igre, dobitke),
– naraščanje vrednosti progresivnih dobitkov,
– vsa stanja posameznega igralnega avtomata (vklop, izklop, odpiranja),
– vse posege v igralni avtomat,
– celotno blagajniško poslovanje,
– vse postopke polnjenja in praznjenja avtomatov (štetje žetonov in bankovcev).
Podatki zbrani v on-line sistemu morajo biti:
– takšni, da je na njihovi podlagi mogoče obnoviti in preveriti pravilnost vsakega procesa oziroma postopka, odkriti odstopanja, oceniti upravičenost izplačil in ugotavljati ustreznost posameznih igralnih naprav,
– dostopni nadzornemu organu, kar pomeni, da morajo preko telekomunikacijske povezave omogočati vpogled v podatke in prenos podatkov na računalniški sistem nadzornega organa. Za vpogled in prenos podatkov se zahteva kompatibilnost z računalniškim sistemom nadzornega organa,
– resnični. Naknadni posegi v podatke, njihovo spreminjanje, brisanje ali dodajanje mora biti onemogočeno. Izjemoma je dovoljeno popravljanje očitnih napak pri samem vnosu, ki mora biti evidentirano,
– zavarovani pred nepooblaščenim dostopom.
Prireditelj mora zagotoviti tak nivo zaščite, varovanja in zanesljivosti kot je opredeljen v tem poglavju pri:
– fizičnem dostopu do centralnega računalnika in komunikacijske opreme,
– uporabniškem dostopu do računalniškega sistema,
– dostopu do računalniškega sistema preko lokalne mreže oziroma telekomunikacijskih linij,
– vzdrževanju programske in strojne opreme,
– varovanju programske opreme in podatkov,
– uporabniškem dostopu do aplikacij in podatkov,
– dostopu do programa za nadziranje in zaščite.
Fizični dostop do sistema
7. člen
Računalnik on-line sistema, razdelilne table terminalov in priklopov igralnih avtomatov ter komunikacijska oprema do nadzornega organa morajo biti nameščeni v prostoru z omejenim dostopom (v nadaljevanju: sistemski prostor) in zaščiteni pred nepooblaščenimi posegi.
Vstop in zadrževanje v sistemskem prostoru je potrebno registrirati (datum, čas, oseba, trajanje, razlog).
Prireditelj mora pisno opredeliti:
– osebe, ki imajo dostop do sistemskega prostora, komunikacijske in ostale zaščitene opreme,
– način zaščite pred nepooblaščenimi posegi.
Terminali ali računalniki priklopljeni na on-line sistem morajo biti v primeru odsotnosti osebe, ki z njimi upravlja, izklopljeni ali blokirani oziroma tastature zaklenjene.
Povezavni kabli igralnih avtomatov, terminalov ter druge opreme priključene na on-line sistem morajo biti speljani tako, da ni možen neposreden dostop do njih.
Zahteve za izvedbo napajanja on-line sistema
8. člen
Računalniška in komunikacijska oprema mora biti priključena na sistem brezprekinitvenega napajanja. Za dostop do vklopa in izklopa tega napajanja mora veljati isti režim kot za dostop do sistemskega prostora in komunikacijske opreme.
Brezprekinitveno napajanje mora zagotavljati operativnost najmanj toliko časa, da je s tem omogočeno normalno zapiranje sistema.
Dostop do on-line sistema
9. člen
Za dostop do on-line sistema se uporablja posebna (sistemska) programska oprema, ki mora biti posebej zaščitena pred nepooblaščenim dostopom. Nadzornega programa se ne sme izklopiti ali obiti. Skrbnik on-line sistema dodeljuje dostopna pooblastila glede na zadolžitve uporabnika na osnovi pismene zahteve vodstva. Skrbnik on-line sistema ne sme omejevati dostopa nadzornemu organu.
Prireditelj mora voditi evidenco o dostopu do on-line sistema, ki vsebuje zlasti podatke:
– o osebah, ki so pooblaščene za dostop,
– do katerih baz, journalov in aplikacij imajo dostop,
– o načinu dostopa (vpogled, vnos, popravljanje, brisanje, dodajanje, izvajanje),
– o pooblastilih.
Dostop do on-line sistema mora biti organiziran po sistemu: uporabniško ime, geslo in nivo dostopa.
Za zaščitne in komunikacijske programe morajo veljati še posebna pooblastila za dostop.
Vse tabele z gesli in nivoji dostopa morajo biti shranjene v zavarovanih datotekah in v šifrirani obliki.
Uporabniško ime mora enolično definirati uporabnika in mora biti daljše od 4 znakov.
Geslo mora biti dolgo najmanj 6 znakov, mora biti nevidno in tajno. Menjati se mora vsaj enkrat v 90 dneh in takoj v primeru suma, da je prišlo v roke nepooblaščeni osebi.
On-line sistema mora zavračati ponavljanja gesel in trivialna gesla.
Ob prekinitvi delovnega razmerja ali premestitvi delavca na drugo mesto, je potrebno njegovo uporabniško ime in geslo takoj odstraniti iz sistema.
Nov uporabnik dobi uporabniško ime (identifikacijo) in geslo za enkratno uporabo na podlagi pisnega zahtevka pooblaščene osebe vodstva oziroma nadzornega organa. Kolikor gesel za enkratno uporabo ni moč implemetirati, prejme uporabnik novo geslo v zaprti kuverti, katere prejem potrdi s podpisom in se obveže, da jo bo po odprtju uničil.
Kontrola identifikacije in gesla mora biti opravljena takoj po vzpostavitvi začetne povezave. Dostop je mogoč le, če je kombinacija “ime uporabnika-geslo“ pravilna, če so pooblastila ustrezna in če je dostop opravljen v dovoljenem časovnem intervalu. Dostop mora biti omejen z največ tremi poskusi. Pri tretjem neuspelem poskusu mora nastopiti popolna blokada prijave (logina).
On-line sistem mora beležiti:
– neuspele poskuse dostopa (datum, čas, uporabnik, linija oziroma port),
– prijavo in odjavo uporabnikov sistema (datum, čas, vstopna linija, kdo),
– dostop ali poskus dostopa do računalnika on-line sistema preko mreže oziroma komunikacijskih linij (datum, čas, vstopna linija, eventualno klicna številka),
– vse poskuse uporabnikov za opravljanje nepooblaščenih aktivnosti,
– namerne in nenamerne kršitve dostopa.
V primeru, da so na on-line sistem preko lokalne mreže ali modema povezani še drugi računalniški sistemi, mora prireditelj v internih aktih opredeliti, kateri so ti sistemi in kakšen je namen posamezne povezave.
Za zaščito dostopov preko klicne linije do on-line sistema je potrebno uporabiti varnostne modeme z geselsko zaščito in call back funkcijo oziroma priklop realizirati preko call-back procedure.
Dostop do podatkov, aplikacij, logov
10. člen
Uporabnik sme priti le do tistih podatkov in aplikacij on-line sistema, za katere je zadolžen in ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela in na način, ki ustreza njegovim pooblastilom (nivojsko organiziran dostop).
Dostop do kritičnih datotek, logov in journalov mora biti onemogočen za vse uporabnike z izjemo pooblaščenih za njihovo pregledovanje, odnosno pooblaščenih za njihovo spreminjanje.
Podatki, ki se na zahtevo nadzornega organa zbirajo na on-line sistemu, morajo biti ustrezno zaščiteni pred dostopom in spreminjanjem s strani prireditelja (dostop, eventualno šifriranje). Vse posege je potrebno beležiti v zaščitenih datotekah.
Do programov, ki se izdelajo in namestijo dodatno na zahtevo nadzornega organa in do podatkov, ki se na sistemu dodatno zbirajo sme imeti dostop le nadzorni organ. Ta del programa mora biti zaščiten in podatki po potrebi tudi šifrirani. Dostop do teh programov je potrebno posebej beležiti.
Do dela programa za povezavo in prenos podatkov do nadzornega organa mora imeti dostop samo nadzorni organ. Ta del programa mora biti izdelan po specifikacijah nadzornega organa in dodatno zaščiten na način, da je njegova modifikacija s strani prireditelja onemogočena.
Dostop nadzornega organa do on-line sistema
11. člen
On-line sistem mora preko telekomunikacijske povezave nadzornemu organu omogočati:
– neposreden priklop oddaljenega kompatibilnega terminala,
– neposredno spremljanje igralnega procesa vključno s procesi na vsakem posameznem igralnem avtomatu,
– pregledovanje vseh zabeležk dogodkov na igralnih avtomatih, z igralnim procesom povezanih blagajniških transakcij, vrednosti števcev, rezultatov štetja, kakor tudi dostopov do sistema, aplikacij in posegov v podatke,
– izbiro in ekstrakcijo podatkov iz baz on-line sistema in drugih zabeležk ter njihov prenos preko protokola, ki ga predpiše nadzorni organ, po telekomunikacijski povezavi na računalnik nadzornega organa.
Sistem mora biti sposoben preveriti delovanje komunikacijske opreme za povezavo z nadzornim organom in odstopanja zabeležiti (datum, čas, razlog).
Za dostop nadzornega organa se uporablja klicna linija s call back postopkom. Za odstopanja od tega in uporabljene protokole je izključno pristojen nadzorni organ.
Klicna linija za povezavo z nadzornim organom se sme uporabljati izključno za povezavo z nadzornim organom. Številka klicne linije za dostop do modema ne sme biti javno znana. Raba klicne linije za povezavo z nadzornim organom za občasen dostop drugih uporabnikov do sistema je možna samo na podlagi predhodne odobritve nadzornega organa. Občasen dostop se praviloma dodeli za enkratno uporabo, pri čemer mora dostopna oseba navesti predvideni čas in trajanje dostopa ter razlog dostopa.
Minimalne zahteve on-line sistema glede priklopa igralnih avtomatov
12. člen
Če igralni avtomat to omogoča, mora on-line sistem komunicirati s programsko ploščo igralnega avtomata po protokolu proizvajalca igralnega avtomata. Podatke, ki jih na ta način ni mogoče pridobiti, posreduje on-line sistemu v IA vgrajeni vmesnik.
On-line sistem mora imeti zmožnost:
– preveriti priklopljenost in pravilno delovanje vmesnika on-line sistema vgrajenega v igralni avtomat in beležiti vsa odstopanja (datum, čas, IA, razlog),
– preveriti pravilno delovanje eventualne priključene opreme med računalnikom in IA in vsa odstopanja zabeležiti (datum, čas, oprema, razlog).
On-line sistem mora detektirati in beležiti naslednje dogodke:
– stanje igralnega avtomata in vsako spremembo stanja, vklope, izklope, prekinitve in vzpostavitve povezave, napake, ki se pojavljajo na avtomatih (datum, čas, IA, stanje oziroma dogodek),
– vsako avtorizirano odpiranje/zapiranje vrat igralnega avtomata, cashboxa, sprejemnika bankovcev s podatki: št. IA, vrata, datum in čas odprtja, ID kodo osebe, ki je avtomat odprla, po možnosti tudi z razlogom odprtja,
– vsako neavtorizirano odpiranje/zapiranje vrat igralnega avtomata, cashboxa, sprejemnika bankovcev: št. IA, vrata, datum in čas odprtja.
Po zadnjem delovnem dnevu v mesecu oziroma pred prvim delovnim dnem v naslednjem mesecu je potrebno odčitati elektromehanske števce igralnih avtomatov in jih ročno vnesti v on-line sistem. On-line sistem mora izdelati mesečno poročilo odstopanj med ročno vnesenimi števci in števci zabeleženimi v on-line sistemu (TI, TO, CC, CTC, PULL).
On-line sistem mora zajeti vsako spremembo stanja števcev TI, TO, CC, SP, JP, PJP, CTC, PULL na IA oziroma na posameznem igralnem mestu, če ima igralni aparat več igralnih mest.
On-line sistem mora zajeti vsako spremembo števcev sprejemnika bankovcev, če je ta vgrajen v IA oziroma na igralno mesto (skupno število bankovcev, število bankovcev posamezne vrednosti, tolarska vrednost).
Pri igralnih avtomatih na navijanje mora sistem zabeležiti vsako navitje posameznega igralnega mesta in vsako stornacijo kredita (datum, čas, znesek, IA, igralno mesto, kdo opravlja navitje oziroma stornacijo).
Pri igralnih avtomatih, ki nimajo tovarniško vgrajenih števcev za TI, TO in PULL, mora on-line sistem zabeležiti vsako odigrano igro skupaj z vložkom in dobitkom in na ta način zagotoviti beleženje teh števcev.
On-line sistem mora beležiti stanja števcev IA v predpisanih regularnih intervalih (T-minut) in ob pomembnih dogodkih na igralnem avtomatu. Interval beleženja oziroma dogodke, pri katerih se beležijo števci določa in nastavlja nadzorni organ. Števci se beležijo v posebno zaščiteno datoteko. Dostop do aplikacije in datoteke ima samo nadzorni organ. Pomembni dogodki so: JP, CC, PJP, WIN nad določeno vrednostjo, odpiranje IA. Beleži se datum, čas, IA, dogodek ter števci: TI, TO, CC, SP, JP, PJP, CTC, PULL.
On-line sistem mora detektirati in beležiti naraščanje vrednosti lastnih progresiv IA in vseh skupinskih progresiv, in sicer v predpisanih regularnih intervalih (TPJP-minut). Interval beleženja definira in nastavlja nadzorni organ. Podatki se beležijo v posebno zaščiteno datoteko (datum, čas, skupina ali IA, vrednost progresive). Dostop do programa in datoteke ima samo nadzorni organ.
On-line sistem mora zabeležiti:
– vsak JP (datum, čas, znesek, IA in igralno mesto),
– vsak PJP (datum, čas, znesek, IA in igralno mesto, skupina),
– vsak CC nad zneskom, ki ga izplača IA sam v žetonih (datum, čas, znesek, IA in igralno mesto),
– vsak dobitek (WIN) večji od 8.000 SIT na IA (datum, čas, znesek, IA in igralno mesto).
Izjema so IA aparati na navijanje, pri katerih se zahteva beleženje vsakega dobitka.
Poseben primer predstavljajo elektronske rulete, pri katerih se poleg spremljanja dogajanja na posameznih igralnih mestih (posameznih stav in izplačil) zahteva tudi spremljanje izšle številke, kontrola meta kroglice ter zavarovanje neposrednega dostopa do cilindra.
Splošne karakteristike on-line sistema
13. člen
On-line sistem mora beležiti vse transakcije. Vse kritične transakcije (blagajniška izplačila dobitkov nad 300.000 SIT, vnos rezultatov štetja, spreminjanje vrednosti žetonov) morajo biti funkcionalno razdeljene tako, da morata pri njih sodelovati najmanj dve avtorizirani osebi. Zabeležka mora vsebovati najmanj naslednje podatke: datum, čas, vrsto transakcije, kdo opravlja transakcijo, znesek in številka IA, če gre za izplačilo oziroma za navitje, polnitev ali praznitev.
Vse ročno vnesene transakcije v bazo podatkov (blagajniške transakcije, vnos elektromehanskih števcev, vnos rezultatov štetja, recepcija, ipd.) se morajo beležiti, vključno z njihovimi popravki, tako da je razvidno kdaj in kdo jih je vnašal. Pri popravkih je potrebno beležiti staro in novo vrednost.
On-line sistem mora vsebovati izdelavo dnevnih in mesečnih poročil blagajniškega poslovanja povezanega z igralnim procesom, in sicer skupnih poročil ter poročil po posameznih igralnih avtomatih oziroma igralnih mestih.
On-line sistem mora vsebovati poročila štetja žetonov in bankovcev pri praznjenju avtomatov po posameznih avtomatih in kumulativno.
Če so v sistem vključeni igralni aparati na navijanje, mora sistem zanje v vsakem trenutku omogočati izdelavo skupnega obračuna in obračuna po posameznih igralnih avtomatih oziroma igralnih mestih.
On-line sistem mora beležiti vse večje posege v igralne avtomate: št. IA, kdo, kdaj in razlog posega.
On-line sistem sme dovoljevati rekonfiguracijo igralnih avtomatov in spremembe vrednosti žetona le ob prisotnosti oziroma z dovoljenjem nadzornega organa (npr. z vnosom gesla fizično prisotnega inšpektorja ali številke dovoljenja za spremembo vrednosti).
On-line sistem mora beležiti vse spremembe konfiguracije igralnega avtomata, spremembe vrednosti žetonov in spremembe on-line sistema oziroma njegovih delov. Zabeležka mora vsebovati naslednje podatke:
– čas spremembe,
– vrsta spremembe,
– oseba, ki je opravila spremembo,
– stara in nova vrednost.
On-line sistem mora zagotavljati hranjenje podatkov, journalov in logov 45 dni oziroma do njihovega prenosa na sistem nadzornega organa. Naknadni posegi v journale in loge morajo biti onemogočeni. Dostop do podatkov, journalov in logov mora biti izključno preko aplikacij on-line sistema. Dostop do aplikacij mora biti zabeležen z naslednjimi podatki: datum in čas dostopa, oseba, vrsta aplikacije.
On-line sistem mora vključevati tudi sistem, ki na podlagi definiranih dogodkov takoj izoblikuje alarmna obvestila in jih nemudoma posreduje nadzornemu organu, nekatere pa tudi video-nadzorni službi. Sistem mora omogočati specifikacijo takih dogodkov. Ta del programa in specifikacija teh dogodkov morata biti zaščitena pred nepooblaščenim dostopom. Dostop ima samo nadzorni organ. Za posredovanje obvestil nadzornemu organu se uporablja telekomunikacijska povezava z nadzornim organom. Vsa alarmna obvestila se morajo beležiti v zaščiteni datoteki.
Kolikor on-line sistem vključuje tudi recepcijsko službo, morajo biti izpolnjena zakonska določila o varovanju osebnih podatkov in njihovi neodtujitvi ter vpogledu tretjim osebam.
Obratovanje on-line sistema
14. člen
Prireditelj mora urediti elemente zaščite, varnosti in zanesljivosti delovanja programske, računalniške in komunikacijske opreme ter opreme za povezavo z igralnimi avtomati.
Prireditelj mora izdelati navodilo, ki določa način ukrepanja v primeru težav z obratovanjem on-line sistema. Večje težave, ki povzročajo neoperativnost on-line sistema, mora prireditelj nemudoma sporočiti nadzornemu organu.
Prireditelj mora voditi dnevnik obratovanja sistema, okvar opreme in napak delovanja programa. V dnevniku morajo biti zabeleženi naslednji podatki:
– kdaj je prišlo do napake oziroma okvare,
– kdo je napako oziroma okvaro odkril,
– kdo je odpravljal napako oziroma okvaro,
– kdaj je bila napaka oziroma okvara odpravljena,
– način in uspešnost odprave napake oziroma okvare.
Prireditelj mora določiti postopek rednega backupa podatkov in programa na sekundarni medij z označbami, ki nedvoumno identificirajo medij in podatke za njihovo uporabo. Backup kopije podatkov in programa je potrebno hraniti na ustrezni, varovani, dislocirani lokaciji, do katere imajo dostop le pooblaščene osebe. Podatke je potrebno arhivirati v celoti enkrat tedensko, vmes pa izvajati dnevni inkrementalni backup. Backup kopije je potrebno hraniti vsaj mesec dni. Berljivost opravljenega backupa je potrebno preveriti enkrat mesečno.
On-line nadzorni sistem mora obratovati štiriindvajset ur dnevno in med vsemi procesi povezanimi z igro (igra, praznjenje, polnjenje, servisiranje IA, štetje...). V času neoperativnosti računalniškega sistema je možno igranje le, če ne pride do izgube podatkov. Neoperativnost računalniškega sistema je potrebno javiti nadzornemu organu preko telefona ali telefaxa. V primeru okvare dela opreme ali povezave, zaradi katere predpisano beleženje števcev in dogodkov na igralnih aparatih ni možno, je potrebno prizadete igralne aparate izločiti iz uporabe do odprave okvare. Izločitev in vključitev igralnih apatarov v igro je potrebno zapisniško evidentirati ter vnesti ustrezne zabeležke tudi v on-line sistem ter o tem obvestiti nadzorni organ.
Uporabniki on-line sistema morajo biti ustrezno usposobljeni za varovanje podatkov in opreme, s katero delajo in za katero so odgovorni.
Prireditelj mora izdati navodilo za vsako pomembnejšo funkcijo on-line sistema kot so blagajna, štetje žetonov in bankovcev, administracija sistema, vzdrževanje opreme, backup in restavracija podatkov.
Prireditelj mora definirati obratovalni čas, obratovalni čas on-line sistema in terminalov ter začetek in konec igralnega dne.
Nadgrajevanje sistema, dodatne aplikacije in orodja ter ostalo
15. člen
Nadgrajevanje on-line sistema v vseh njegovih segmentih (nadgradnja operacijskega sistema, podatkovne baze, komunikacijskega in drugega programa) je možno le po predhodni odobritvi nadzornega organa. Pred začetkom nadgrajevanja je potrebno vsako spremembo preučiti s stališča vpliva na obstoječo zaščito, na novo specifirati nivo zaščite, pripraviti navodila za vzdrževanje in backup, izvesti vpis v evidenco ter po potrebi določiti skrbnika opreme oziroma programa.
Povezovanje drugih računalnikov v lokalno mrežo nadzornega on-line sistema je možno le po predhodni odobritvi nadzornega organa.
Instalacija razvojnih orodij in orodij za neposreden dostop do baze podatkov ni dovoljena.
Instalacija razvojnih orodij, s katerimi bi bilo mogoče izdelati aplikacije za neposreden dostop do baz, journalov in logov, modificirati obstoječe ali izdelati nove aplikacije on-line sistema, ki bi obšle sistem zaščit ali posegale v komunikacijo z nadzornim organom, ni dovoljena.
Dovoljen je prenos nekaterih podatkov na druge računalniške sisteme v nadaljnjo obdelavo, ne pa tudi v obratni smeri. Neposredni poseg z drugih računalnikov v podatke on-line sistema ni dovoljen.
Nujne spremembe programske opreme, s katerimi se odpravijo kritične napake, se lahko opravijo brez predhodne odobritve, vendar z obveznim naknadnim obveščanjem in evidentiranjem v obratovalnem dnevniku. Tudi pri nujnih spremembah morajo biti upoštevani vsi ukrepi za zaščito sistema.
Menjave IA, njihovih karakteristik, nijhovi priklopi in odklopi z on-line sistema in premestitve so možne le po predhodni odobritvi nadzornega organa.
Priloge
16. člen
Strojna oprema
Prireditelj mora izdelati seznam vse opreme, ki je vključena v on-line sistem. V seznamu mora navesti naslednje podatke: zaporedna številka opreme, naziv opreme, tip opreme, serijska številka opreme, rezervni deli opreme, če obstajajo.
Oprema poleg računalnikov, terminalov, tiskalnikov, modemov, serverjev, routerjev, koncentratorjev ipd., zajema vse vmesnike in kontrolerje, preko katerih so vezani igralni avtomati ter vso opremo za računalniško spremljanje blagajne, recepcije, računalniško krmiljenega video nadzora in na računalnik vezane števne naprave oziroma tehtnice.
Seznam igralnih avtomatov
Prireditelj mora pripraviti seznam igralnih avtomatov, ki vsebuje naslednje podatke:
– naziv IA,
– tip IA,
– proizvajalec,
– leto proizvodnje,
– serijska št. IA,
– oznaka programske plošče,
– verzija programa,
– oznaka EPROM,
– številka zaščitne nalepke preko EPROM,
– serijska št. EKN,
– evidenčna številka nalepke,
– datum popisa,
– stanje elektromehanskih števcev na dan popisa,
– identifikacijske številka IA v on-line sistemu,
– pozicijska številka IA v on-line sistemu,
– višina želenega vložka,
– maksimalno število žetonov,
– vrednost žetonov in tokenizacija,
– lastna progresiva,
– skupinska progresiva.
Progresivni sistemi
Prireditelj mora predložiti podatke o progresivnih sistemih za lastne progresive in za vse skupine v progresivo povezanih avtomatov. Podatki morajo vsebovati seznam igralnih avtomatov povezanih v posamezno progresivo, začetne vrednosti in odstotek naraščanja. Prireditelj mora predložiti tudi kratek opis sistema progresive. Vpeljava in sprememba progresive je možna le s soglasjem nadzornega organa.
Konfiguracija sistema
Prireditelj mora v obliki tabele ali skice predložiti povezavo vseh igralnih avtomatov na on-line sistem, iz katere morajo biti razvidni: računalniški vhodi, priključeni kontrolerji, priključeni vmesniki, priključeni igralni avtomati in priključeni terminali.
Če je računalnik on-line sistema povezan v lokalno mrežo oziroma če je povezan preko telekomunikacijskih linij z drugimi oddaljenimi računalniki ali terminali, je potrebno navesti tudi te povezave vključno z njihovim namenom. Pri lokalni mreži je potrebno posebej navesti vse tiste delovne postaje, ki imajo dostop do računalnika on-line sistema.
Programska oprema
Seznam vseh na on-line sistem nameščenih programskih produktov mora vsebovati naslednje podatke:
– računalnik,
– ime produkta,
– verzija programa,
– leto izdelave,
– leto namestitve,
– proizvajalec,
– kratek opis programa,
– kdo je skrbnik programa,
– kdo je vzdrževalec programa.
Operativost sistema
Prireditelj mora navesti osebo, ki je odgovorna za operativnost on-line sistema.
Prireditelj mora izdelati seznam osebnih zadolžitev za posamezne dele opreme z naslednjimi podatki: ime in priimek, naziv opreme, tip, serijska številka, identifikacijska številka (za PLIP).
Prireditelj mora izdelati seznam oseb, ki imajo dostop do prostora z računalnikom in komunikacijsko opremo. Seznam mora vsebovati: ime in priimek, nivo dostopa, funkcijo.
Prireditelj mora izdelati seznam oseb, ki imajo dostop do on-line sistema. Seznam mora vsebovati: ime in priimek, podjetje, nivo dostopa, funkcijo.
Prireditelj mora izdelati seznam oseb, ki so sodelovale pri nadomestitvi sistema in ki vzdržujejo sistem. Seznam mora vsebovati: ime in priimek, podjetje, funkcijo.
VI. INTERNI NADZOR PRI PRIREDITELJU
17. člen
Prireditelj mora predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Interni nadzor mora pokrivati vse segmente, ki so konkretno našteti v prejšnjih poglavjih tega navodila.
Prireditelj mora v internem aktu natančno opredeliti:
– naloge internega nadzora,
– organizacijo posameznih segmentov nadzora in njihovo povezovanje,
– osebe, ki so pooblaščene za nadzor,
– zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene za nadzor.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-20/2000
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance