Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000

Kazalo

4147. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec, stran 10638.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 11. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec
1. člen
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan, se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka. Dopolnitve in spremembe se nanašajo na predvideno izgradnjo avtocestnega priključka Celje–zahod, povezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
V točki 6.1.1. »Kmetijska zemljišča« se spremeni tretji odstavek in se glasi:
»V območje najboljših kmetijskih zemljišč je razvrščenih 9979,239 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 6521,613 ha površin.«
3. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se v poglavju »Promet« na koncu četrtega odstavka doda stavek, ki glasi:
»V okviru izgradnje avtocestnega priključka Celje – zahod, povezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata je na skrajnem vzhodnem robu občine Žalec predvidena gradnja krajšega odseka južnega dela avtocestnega priključka, ki je namenjen izhodu motornih vozil iz avtoceste Celje–Arja vas za smer Celje in Galicija (Velenje).«
4. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev« se v poglavju »Urejanje vodotokov – regulacije« na koncu prvega odstavka doda alinea, ki glasi:
»Ložnica: izgradnja protipoplavnega nasipa (nadvišanje poljske poti) med Levcem in Drešinjo vasjo; v okviru izgradnje avtocestnega priključka Celje – zahod, povezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata je zaradi zagotavljanja poplavne varnosti med Levcem in Drešinjo vasjo predvidena izgradnja nasipa (nadvišanje obstoječe poljske poti).«
5. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 – za območje Občine Žalec v kartografskem delu s tematskimi kartami v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 1 »Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve« se dopolni z možnim posegom na območje najboljših kmetijskih zemljišč (I. območje kmetijskih zemljišč),
– tematska karta št. 2 »Zasnova vodnih virov in vodnogospodarske ureditve« se dopolni s traso protipoplavnega nasipa (nadvišanja obstoječe poljske poti),
– tematska karta št. 9 »Zasnova prometnega omrežja« se dopolni s traso odseka južnega dela avtocestnega priključka za izhod iz avtoceste Celje in Galicija,
– tematski karti št. 12 »Zasnova načinov urejanja prostora« in št. 13 »Zasnova osnovne rabe prostora« se uskladita z dopolnjenimi prikazi kart št. 1, 2 in 9.
PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
6. člen
Obseg ureditvenega območja:
Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata vključuje tudi krajši odsek južnega dela avtocestnega priključka, ki je namenjen izhodu motornih vozil iz avtoceste Celje–Arja vas za smer Celje in Galicija in delno poteka tudi po vzhodnem robu Občine Žalec.
Odsek je predviden na zemljišču v k.o. Gorica parc. št. 162/1 in 467.
Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata vključuje tudi izgradnjo protipoplavnega nasipa (nadvišanje obstoječe poljske poti) med Levcem in Drešinjo vasjo.
Nasip je predviden na zemljišču v k.o. Levec parc. št. 1513;
Tehnološki pogoji in omejitve:
– zasnova: avtocestni priključek, ki poteka po območju občine Žalec, predstavlja krajši odsek južnega dela avtocestnega priključka, ki je zasnovan tako, da na južnem delu omogoča skupni izvoz iz AC za južni del oskrbnega centra Lopata in za izhod iz AC za smer Celje in Galicija (Velenje).
– elementi AC priključka: priključna enosmerna rampa je načrtovana za računsko hitrost 60 km/h. Projektirani normalni prečni profil rampe znaša 9.40 m in sicer ima dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po 0,90 m.
– za dodatno zagotovitev poplavne varnosti naselja Levec je od naselja Levec proti zahodu (v smeri Drešinje vasi) predvideno nadvišanje obstoječe poljske poti, ki bo imela tudi funkcijo protipoplavnega nasipa.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje:
– avtocestni priključek mora biti arhitektonsko in krajinsko oblikovan v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora,
– ob stiku s kmetijskimi površinami je potrebno predvideti pasovne zasaditve grmovnic in grmastih dreves;
Usmeritve za komunalno urejanje območja:
– pri načrtovanju in gradnji komunalnih in energetskih naprav in napeljav povezanih z izgradnjo avtocestnega priključka je treba upoštevati pogoje posameznih upravljavcev;
Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja:
– tla: v času gradnje so potrebni ukrepi za varstvo tal,
– kmetijska zemljišča: investitor je dolžan zagotoviti dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obratovanja. V času gradnje je investitor dolžan zagotavljati čim manjše poseganje na kmetijske površine in ustrezno ravnati z rodovitno prstjo.
– vode: odvajanje cestnega telesa mora biti urejeno preko usedalnikov in lovilcev olj,
– biotopi: pri gradnji je potrebno ohraniti čim več vegetacije, po končani gradnji pa površine zasaditi. Zemeljska dela je treba izvajati znotraj načrtovanih gabaritov avtocestnega priključka, za transport pa uporabljati obstoječe ceste.
7. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnega posega na območje najboljših kmetijskih zemljišč (I. območje kmetijskih zemljišč): list PKN 1 : 5000 št. CE 18.
Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata, ki vsebuje naslednje grafične priloge:
– situacija obstoječega stanja
 z mejo ureditvenega območja ( PKN )          M 1:5000
– organizacija dejavnosti in namenska
 raba območja                     M 1:5000
– zasnova prometne, komunalne
 in energetska infrastrukture             M 1:5000
8. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugotovi, da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan izgled območja.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/03/99 02/02
Žalec, dne 11. oktobra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.