Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2000 z dne 22. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2000 z dne 22. 6. 2000

Kazalo

2606. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2000, stran 7450.

Na podlagi 3. člena zakona o finansiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Turnišče na 2. izredni seji dne 25. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2000
1. člen
Proračun občine Turnišče za leto 2000 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 596,276.766,44 SIT in se razporedijo za:
– tekoče odhodke      38,883.237,38
– tekoče transfere    124,913.500,00
– investicijske odhodke  386,377.418,70
– skupaj drugi odhodki   46,102.610,36
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 2000.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 2000.
Št. 2-2/00
Turnišče, dne 25. maja 2000.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.