Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

1. Zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP), stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o nadzoru državnih pomoči (ZNDP)
Razglašam zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 1999.
Št. 001-22-192/99
Ljubljana, dne 30. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O NADZORU DRŽAVNIH POMOČI (ZNDP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti.
2. člen
Državne pomoči po tem zakonu so odhodki ali zmanjšani prihodki države, ki pomenijo korist za prejemnika državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
3. člen
Z zagotavljanjem namena iz 1. člena tega zakona so združljive:
– državne pomoči socialnega značaja, ki so podeljene posameznim prejemnikom pod pogojem, da so podeljene brez diskriminacije glede na izvor blaga, na katerega se nanašajo;
– državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.
Z zagotavljanjem namena iz 1. člena tega zakona so lahko združljive:
– državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost;
– državne pomoči, namenjene izvajanju pomembnih projektov ali za odpravo težav v gospodarstvu;
– državne pomoči, namenjene pospeševanju določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij;
– državne pomoči, namenjene vspodbujanju kulture in varovanju kulturne dediščine;
– državne pomoči, ki jih kot take s podzakonskim predpisom določi Vlada Republike Slovenije in niso v nasprotju z namenom tega zakona.
II. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DRŽAVNIMI POMOČMI
4. člen
Nadzor nad državnimi pomočmi opravlja Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, ki jo ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo predsednik, ki se imenuje iz ministrstva, pristojnega za trg, namestnik predsednika in sedem članov, ki so imenovani iz ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, Statističnega urada Republike Slovenije, Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence in izmed drugih strokovnjakov.
Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Sredstva za delo komisije zagotavlja ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
Vlada Republike Slovenije s podzakonskim predpisom določi natančno sestavo komisije.
5. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava, ocenjuje in potrjuje priglasitve državnih pomoči (v nadaljevanju: predhodni nadzor);
– nadzira uporabo in učinke dodeljenih državnih pomoči (v nadaljevanju: naknadni nadzor);
– pripravi in predlaga Vladi Republike Slovenije v sprejem letno poročilo o državnih pomočeh;
– sprejme letno poročilo o svojem delu in ga posreduje Vladi Republike Slovenije;
– predlaga Vladi Republike Slovenije določitev državne pomoči v skladu s peto alineo drugega odstavka 3. člena tega zakona;
– sodeluje z mednarodnimi organi, kot to izhaja iz sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije.
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj, predvsem pa:
– zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh;
– zbira poročila o uporabi in učinkih dodeljenih državnih pomoči;
– na podlagi zbranih podatkov pripravlja strokovna mnenja in gradiva za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi;
– vodi evidenco o državnih pomočeh;
– sodeluje s pristojnimi tujimi strokovnimi institucijami.
Pri opravljanju svojih nalog komisija in ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj, sodelujeta z organi, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za nadzor finančnega poslovanja državnih organov.
III. POSTOPEK
6. člen
Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država, ki dodeljujejo državne pomoči po splošnih shemah ali dodeljujejo individualne državne pomoči, morajo posredovati podatke komisiji, v skladu z določbami tega zakona.
Prav tako morajo vse institucionalne enote iz prejšnjega odstavka posredovati podatke o finančnih transferjih, kadar se ti dodelijo po sklepu izvršnih organov iz sredstev drugih institucionalnih enot izven sektorja država.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi natančno vsebino in postopek posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi.
7. člen
Državne pomoči se opredelijo kot individualne državne pomoči določenemu prejemniku ali kot splošne sheme državnih pomoči vnaprej nedoločenim prejemnikom.
8. člen
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi metodologijo za pripravo posameznih shem državnih pomoči in za vsako shemo državnih pomoči določi pristojno ministrstvo za njeno upravljanje.
9. člen
Vsebino posamezne sheme državne pomoči pripravi ministrstvo, pristojno za njeno upravljanje, in jo priglasi komisiji.
Institucionalna enota iz 6. člena tega zakona, ki namerava dodeliti individualno državno pomoč, jo mora predhodno priglasiti komisiji.
Institucionalna enota iz 6. člena tega zakona, ki namerava dopolniti ali spremeniti že potrjeno shemo državnih pomoči ali individualno državno pomoč, mora to predhodno priglasiti komisiji.
10. člen
Na podlagi priglasitve iz prejšnjega člena komisija najkasneje v 60 dneh od priglasitve oceni združljivost državne pomoči z določbami tega zakona. Če komisija nima zadržkov, potrdi priglašeno državno pomoč in o tem obvesti priglasitelja.
Če komisija meni, da nameravana državna pomoč ni združljiva z določbami tega zakona, izda negativno mnenje ali mnenje s pridržkom in določi rok za uskladitev. Če priglasitelj v danem roku ne prilagodi nameravane pomoči mnenju komisije, pošlje komisija poročilo z negativnim mnenjem oziroma z mnenjem s pridržkom in predlogi ukrepov Vladi Republike Slovenije.
Do potrditve iz prvega odstavka oziroma odločitve Vlade Republike Slovenije iz drugega odstavka je zadržano in prepovedano izvajanje državne pomoči, na katero se nanaša priglasitev.
Če komisija v roku iz prvega odstavka ne poda svojega mnenja, se šteje, da nima zadržkov glede združljivosti priglašene državne pomoči.
11. člen
Če komisija pri nadzoru uporabe in učinkov dodeljenih državnih pomoči – naknadnem nadzoru – ugotovi nepravilnosti, o tem izda mnenje dajalcu državne pomoči in mu določi rok za odpravo nepravilnosti.
Če dajalec državne pomoči ne upošteva mnenja komisije in ne odpravi nepravilnosti v danem roku, pošlje komisija poročilo z mnenjem in predlogi ukrepov Vladi Republike Slovenije.
12. člen
V postopkih priglasitve in nadzora iz 10. in 11. člena tega zakona mora komisija omogočiti ministrstvom, ki so dajalci državnih pomoči, sodelovanje v teh postopkih brez pravice glasovanja.
V primerih, ko je član komisije hkrati tudi priglasitelj državne pomoči, se mora v postopku priglasitve izločiti pri odločanju.
13. člen
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje uredi naloge in postopek priglasitve ter nadzora državnih pomoči. Poslovnik začne veljati, ko k njemu poda soglasje Vlada Republike Slovenije.
14. člen
Podatki in informacije, zbrani v postopku nadzora nad državnimi pomočmi, ki so zaupne narave, so člani komisije in zaposleni v ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose in razvoj, dolžni varovati kot zaupne tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega razmerja.
15. člen
Komisija vsako leto do konca meseca aprila predloži Vladi Republike Slovenije letno poročilo o državnih pomočeh za preteklo leto. Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, s pravilnikom določi vsebino in obliko priprave letnega poročila.
Vlada Republike Slovenije predloži poročilo o državnih pomočeh v obravnavo Državnemu zboru v roku 30 dni po sprejemu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se ne uporablja za sredstva državnih pomoči, o katerih je Državni zbor že odločil na podlagi veljavnih predpisov oziroma so določena v državnem proračunu za leto 2000.
17. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi komisijo po tem zakonu najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Do ustanovitve komisije iz prejšnjega odstavka opravlja njene naloge komisija za spremljanje državnih pomoči, ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/98).
Poslovnik komisije za spremljanje državnih pomoči se uporablja do sprejema poslovnika iz 13. člena tega zakona.
18. člen
Podzakonske predpise iz tretjega odstavka 6. člena, 8. člena in prvega odstavka 15. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije oziroma minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-05/99-1/1
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.