Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3461. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec, stran 6565.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40.,41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in statutov občin so Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 3. 2001, Občine Polzela na seji dne 6. 3. 2001, Občine Prebold na seji dne 24. 5. 2001, Občine Tabor na seji dne 26. 2. 2001, Občine Vransko na seji dne 26. 2. 2001 in Občine Žalec na seji dne 15. 2. 2001 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradni list RS, št. 7/97) se 1. člen odloka spremeni tako, da glasi:
„Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice), kot pravne naslednice bivše občine Žalec (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 76/98 (odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98) ustanavljajo na področju izobraževanja odraslih javni zavod UPI – Ljudska univerza Žalec (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti prevzemajo ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev in sicer:
– Občina Braslovče:         12%
– Občina Polzela:          13%
– Občina Prebold:          12%
– Občina Tabor:            4%
– Občina Vransko:           6%
– Občina Žalec:          53%.”
2. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
„Predstavnike ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega predstavnika, enega predstavnika pa imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem dogovoru.“
3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
„Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljev. Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljev. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem, po predhodnem soglasju ustanoviteljev“.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
„Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, lahko pa tudi iz proračuna občin ustanoviteljic v skladu z zakoni, iz prispevkov odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.
Z odloki o proračunu občin ustanoviteljic se s konsenzom ustanoviteljic določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda, za investicije in investicijsko vzdrževanje, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta šole, glede na število vpisanih slušateljev v tekočem letu, skladno z 24. členom Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec z dne 6. aprila 2001".
5. člen
Drugi odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
„Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojnega dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti, krijejo ustanovitelji v skladu s 24. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše občine Žalec z dne 6. aprila 2000“.
6. člen
Tretji in četrti odstavek 14. člena odloka se spremenita tako, da glasita:
„Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 12. členom tega odloka. Medsebojna odgovornost ustanoviteljev se določi v posebni pogodbi.
Zavod je dolžan poročati ustanoviteljem vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter jim zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja“.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64101/00003/2001
Žalec, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.