Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3458. Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., stran 6561.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) in statutov občin so Občinski svet občine Braslovče na 13. seji dne 12. 10. 2000, Občine Polzela na 15. seji dne 12. 10. 2000, Občine Prebold na 18. seji dne 2. 11. 2000, Občine Tabor na 18. seji dne 26. 2. 2001, Občine Vransko na 19. seji dne 28. 9. 2000 in Občine Žalec na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se zaradi razdelitve Občine Žalec na nove občine ureja status, upravljanje in organizacija Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje).
Podjetje ima na podlagi odloka o statusnem in upravljavskem preoblikovanju “Komunalnega podjetja Žalec” v “Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.” (Uradni list RS, št. 45/94) status javnega podjetja po zakonu o gospodarskih javnih službah in je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju na reg. vl. št. 1-00146-00.
2. člen
Ustanoviteljice in lastnice podjetja so Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec kot pravne naslednice bivše Občine Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice).
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupščini podjetja.
3. člen
Ustanoviteljice so pred sprejetjem tega odloka s sklenitvijo Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec z dne 6. aprila 2000 določile višino osnovnega vložka posamezne ustanoviteljice v osnovnem kapitalu podjetja in lastninske deleže posamezne ustanoviteljice na premoženju, izločeno po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah iz sredstev podjetja in ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Firma podjetja je: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Sedež podjetja je: Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5.
III. DEJAVNOST
5. člen
Podjetje opravlja naslednjo dejavnost:
DJ/28.520   splošna mehanična dela
E/41.000   zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110   rušenje objektov in zemeljska dela
F 45/210   splošna gradbena dela
F/45.250   druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310   električne inštalacije
F/45.320   izolacijska dela
F/45.330   vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.500   dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
       upravljavci strojev
K/72.300   obdelava podatkov
K/72.400   dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/74.201   geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
       meritve in kartiranje
K/74.203   arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
       svetovanje, drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.204   drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300   tehnično preizkušanje in analiziranje
O/90.001   zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002   dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih
       odpadkov
O/90.003   ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004   kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005   druge storitve dejavnosti javne higiene.
6. člen
Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega organa določene kot gospodarske javne službe, opravlja podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje gospodarskih javnih služb.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI
7. člen
Osnovni kapital podjetja je 43,910.403 SIT.
Ustanoviteljice na podlagi Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec prevzamejo naslednje osnovne vložke in imajo naslednje poslovne deleže:
Osnovni vložek       Poslovni delež
-----------------------------------------------------------------
Občina Braslovče:  5.708.352,39 SIT             13%
Občina Polzela:   5.708.352,39 SIT             13%
Občina Prebold:   5.269.248,36 SIT             12%
Občina Tabor:    2.195.520,15 SIT             5%
Občina Vransko:   3.512.832,24 SIT             8%
Občina Žalec:    21.516.097,47 SIT            49%.
Ustanoviteljice lahko s posebno pogodbo uredijo medsebojna razmerja iz naslova lastništva poslovnih deležev v podjetju.
8. člen
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju v upravljanje in uporabo brez nadomestila in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji uporabe se določijo s posebnimi pogodbami, ki jih podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je namenjeno in potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako to premoženje ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
V. POLOŽAJ PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki so infrastrukturni objekti, naprave in omrežje in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe.
10. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa neomejeno, razen pri pravnih poslih o prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi in najemanju posojil, ki niso predvideni s poslovnim načrtom podjetja, za kar potrebuje soglasje skupščine podjetja.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti;
– iz proračunskih sredstev skladno z odloki ustanoviteljic;
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki ustanoviteljic.
12. člen
Podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna poročila skladno s predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
VII. ORGANI PODJETJA
13. člen
Organi podjetja so:
– skupščina
– nadzorni svet
– direktor.
14. člen
Skupščino podjetja sestavljajo župani ustanoviteljic.
Vsaka ustanoviteljica ima v skupščini podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 14.000 tolarjev osnovnega vložka.
Skupščina podjetja veljavno odloča, če so na seji prisotni župani ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj večino vseh glasov. Na skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
Na skupščini podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, tem odlokom ali statutom podjetja drugače določeno.
Z dvotretjinsko večino vseh glasov se odloča o sprejemu finančnega načrta, letnih računovodskih izkazov poslovanja in statusnih spremembah javnega podjetja.
15. člen
Skupščina podjetja ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– sprejema finančni načrt podjetja;
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja;
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube;
– sprejema statut podjetja;
– odloča o statusnih spremembah podjetja;
– imenuje direktorja in sklene z njim individualno pogodbo;
– imenuje organ za varstvo pravic delavcev;
– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje nadzornega sveta ali direktorja.
Sveti ustanoviteljic odločajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.
16. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih imenuje svet Občine Žalec enega člana, enega člana imenujejo sveti ostalih ustanoviteljic, enega člana pa imenujejo delavci podjetja na način in po postopku, določen v statutu podjetja.
Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanoviteljic, izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Vsak član nadzornega sveta ima pri odločanju en glas.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom podjetja ni drugače določeno.
17. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov podjetja;
– obravnava finančni načrt podjetja;
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja;
– sprejema poslovnik o svojem delu;
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži skupščini;
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem podjetja;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu in drugih predpisih.
18. člen
Delo in poslovanje podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje skupščina podjetja po postopku in na način, ki je določen s statutom podjetja.
Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.
VIII. SPLOŠNI AKTI
19. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov podjetja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Skupščina podjetja sprejme statut podjetja v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Obstoječi organi podjetja nadaljujejo z delom do imenovanja novih.
21. člen
Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni akti podjetja, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati odlok o statusnem in upravljavskem preoblikovanju “Komunalnega podjetja Žalec” v “Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.” (Uradni list RS, št. 45/94) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljavskem preoblikovanju “Komunalnega podjetja Žalec” v “Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.” (Uradni list RS, št. 31/98 in 78/98).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjih uradnih glasilih vseh ustanoviteljev.
Št. 35201/00001/2001
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.