Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, stran 1420.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) na seji dne 22. junija 2023, Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17 in 16/18) na seji dne 12. septembra 2023, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) na seji dne 7. novembra 2023, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) na seji dne 28. septembra 2023, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) na seji dne 17. oktobra 2023 in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) na seji dne 15. junija 2023 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/05 in 99/11) se v 1. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»S tem odlokom soustanoviteljice Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: ustanoviteljice) uskladijo delovanje javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) z določbami Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), uredijo njen status, razmerja med soustanoviteljicami in knjižnico ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja knjižnice. Nosilci izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti so mestni sveti oziroma občinski sveti ustanoviteljic.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice so na podlagi delitvene bilance med občinami, in sicer Sklepa II (Uradno glasilo, št. 9/98), Sklepa II (Uradne objave, št. 26/01) in Sklepa III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 80/11) pravne naslednice dosedanje ustanoviteljice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 1/40/00, Srg 1595/94.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Imena in sedeži ustanoviteljic so:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo,
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, Miren,
Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga,
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
Nosilci izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti so mestni/občinski sveti ustanoviteljic, ki so dolžne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo knjižnici nemoteno delovanje.
Ustanoviteljske pravice in finančne obveznosti za skupne stroške izvajajo mestni/občinski sveti premosorazmerno s številom prebivalcev v njihovi občini, glede na zadnje objavljene podatke Statističnega urada Republike Slovenije, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.«.
3. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »Dislocirane enote – podružnice« nadomesti z besedno zvezo »krajevne knjižnice«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
Knjižnica ima dva žiga.
Večji žig je pravokotne dimenzij 50 mm x 20 mmm z napisom Goriška knjižnica Franceta Bevka France Bevk Public Library Nova Gorica. Žig uporablja knjižnica v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Manjši žig je pravokotne oblike dimenzij 40 mm x 18 mm z napisom Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Ta pečat se uporablja za označevanje knjižničnega gradiva.«
5. člen 
V 8. členu se beseda »pečatov« nadomesti z besedo »žigov«.
6. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo »z dislociranimi enotami – podružnicami knjižnice« nadomesti z besedno zvezo »s krajevnimi knjižnicami«.
Drugi odstavek se črta.
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Knjižnica v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (Uradni list RS, št. 28/23) na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in ministrstvom, pristojnim za kulturo, ter v soglasju z ustanoviteljicami, opravlja tudi funkcijo splošne knjižnice na obmejnih območjih ter osrednje območne knjižnice na območju občin, ki so definirane v prilogi navedenega pravilnika.
Knjižnica v okviru dejavnosti zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo knjižnično gradivo, širi znanje, izobrazbo in kulturo, nudi informacije o knjižničnem gradivu vsem kategorijam prebivalstva ter izvaja druge dejavnosti skladno z zakonom. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in drugim potrebam uporabnikov ter razvijanju pismenosti. S svojim programom se aktivno vključuje v lokalno okolje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Sedež knjižnice je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 4.
Krajevne knjižnice so v Mestni občini Nova Gorica, v Občini Kanal ob Soči, v Občini Miren - Kostanjevica, v Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba:
– v Mestni občini Nova Gorica so krajevne knjižnice:
Krajevna knjižnica Branik, Branik 75, Branik,
Krajevna knjižnica Prvačina, Prvačina 48, Prvačina,
Krajevna knjižnica Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan.
– v Občini Kanal ob Soči sta krajevni knjižnici:
Krajevna knjižnica Deskle, Srebrničeva 18, Deskle,
Krajevna knjižnica Kanal, Trg svobode 16, Kanal.
– v Občini Miren - Kostanjevica sta krajevni knjižnici:
Krajevna knjižnica Bilje, Bilje 105, Renče,
Krajevna knjižnica Miren, Miren 125A, Miren.
– v Občini Renče - Vogrsko je krajevna knjižnica:
Krajevna knjižnica Renče, Trg 25, Renče.
– v Občini Šempeter - Vrtojba je krajevna knjižnica:
Krajevna knjižnica Šempeter, Cesta Goriške fronte 2, Šempeter pri Gorici.
Vsaka občina ustanoviteljica poskrbi, da prostore, v katerih se nahajajo krajevne knjižnice na območju posamezne občine, oddajo v upravljanje knjižnici na podlagi pogodbe o upravljanju.
Knjižnica opravlja svojo dejavnost tudi z bibliobusom.«.
8. člen 
V 11. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Med dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje javne službe sodijo tudi:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine.«.
9. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Knjižnica lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.«.
10. člen 
V 14. členu se v petem odstavku za besedilom »Glasovanje je javno« vejica nadomesti s piko ter črta besedilo »lahko pa se člani sveta odločijo za tajno glasovanje«.
11. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), s področja družboslovja,
– strokovno poznavanje področja dela knjižnice,
– vodstvene sposobnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenščine na visoki ravni,
– znanje vsaj enega izmed navedenih tujih jezikov na višji ravni (angleščina, italijanščina),
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva.
Izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje alineje se preverja na podlagi opisa delovnih izkušenj, ki ga mora kandidat priložiti prijavi na javni razpis. Iz opisa delovnih izkušenj mora biti razvidno zahtevano izpolnjevanje pogojev glede strokovnega poznavanja področja dela knjižnice ter zahtevanih vodstvenih sposobnosti in delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. V javnem razpisu se lahko določijo tudi druga dokazila in priloge glede izpolnjevanja pogojev.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti strateški načrt razvoja knjižnice za čas trajanja mandata.
Če kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Če v roku izpita ne opravi, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po preteku roka. Navedeni rok se lahko iz upravičenih razlogov podaljša največ enkrat za obdobje šestih mesecev.«.
12. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta vejica in doda naslednje besedilo:
»– in finančni načrt,«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in šestnajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet knjižnice, k aktom iz tretje alineje pa tudi občinske uprave ustanoviteljic.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo:
»K strateškemu načrtu je potrebno pridobiti predhodno mnenje ustanoviteljic.«.
13. člen 
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) s področja družboslovja,
– poznavanje strokovnega področja dela knjižnice,
– pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– aktivno znanje slovenščine na visoki ravni,
– znanje vsaj enega izmed navedenih tujih jezikov na višji ravni (angleščina, italijanščina).«.
14. člen 
V 25. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Svet knjižnice sestavlja dvanajst predstavnikov, in sicer:
– šest predstavnikov Mestne občine Nova Gorica,
– en predstavnik Občine Brda,
– en predstavnik Občine Kanal ob Soči,
– en predstavnik Občine Miren - Kostanjevica,
– en predstavnik Občine Renče - Vogrsko,
– en predstavnik Občine Šempeter - Vrtojba,
– en predstavnik delavcev knjižnice.«
15. člen 
V 27. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.«.
16. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k knjižnični kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– potrjuje letno poročilo knjižnice,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava vprašanja s področja delovanja knjižnice in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev za pridobitev mnenja v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja,
– ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«.
17. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku besedilo »Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza splošnih knjižnic« nadomesti z besedilom »Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Združenje splošnih knjižnic.«
18. člen 
V 36. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Peta alineja se črta.
Dosedanje šesta, sedma, osma in deveta alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
19. člen 
V 37. členu se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»Sredstva za plačilo dela, programskih materialnih stroškov in materialnih stroškov obratovanja lahko ustanoviteljice zagotavljajo tudi na podlagi mesečnih zahtevkov, če se tako dogovorijo v letnih pogodbah o financiranju.«.
V tretjem odstavku se beseda »podružnicah« nadomesti z besedo »krajevnih knjižnicah«.
20. člen 
V 40. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Nameni ga lahko za nakup opreme, investicijsko vzdrževanje ali nakup knjižničnega gradiva. Presežek prihodkov nad odhodki se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanoviteljic.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
Vsi postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/05 in 99/11).
22. člen 
Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011-26
Nova Gorica, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 
Št. 0143-04/2023-4
Dobrovo, dne 12. septembra 2023
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 
Št. 9000-0009/2023-12
Kanal, dne 7. novembra 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 
Št. 007-0016/2023-5
Miren, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 00701-57/2023-1
Bukovica, dne 17. oktobra 2023
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 007-1/2023-11
Šempeter pri Gorici, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti