Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1110. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19); identifikacijska številka: 2332, stran 3273.

  
Na podlagi določb 110. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19); identifikacijska številka: 2332 
1. 
Splošno in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne priprava četrtih sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19) v nadaljevanju (SD UN Sotočje).
Pravna podlaga za pripravo je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, v nadaljevanju: OPN MOSG).
2. 
Potrditev izhodišč za pripravo SD UN Sotočje 
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo SD UN Sotočje, ki jih je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška ulica 2, 3320 Velenje, pod št. naloge 2020/04 v mesecu novembru 2020.
Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2001 sprejela Odlok o ureditvenem načrtu (v nadaljevanju UN) Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01), ki je določal merila in pogoje prostorske regulacije za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno sanacijo ureditvenega območja industrijske cone v sotočju reke Mislinje in Suhadolnice. Odlok je bil na pobudo lastnikov zemljišč, da se zagotovi njihova investicijska namera, ki je bila odraz gospodarskih potreb in časa, kot tudi vpliva gradnje severne obvoznice v delu tega območja, trikrat spremenjen (Uradni list RS, št. 87/03, 72/12 in 22/19).
3. 
Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja 
Območje sprememb in dopolnitev UN Sotočje zajema del funkcionalne enote F3 – kompleks nekdanje Koroške pekarne.
Sprememba in dopolnitev UN Sotočje se sprejema zaradi zastarelosti ter nesistematične aplikativne realizacije veljavnega zazidalnega načrta. Ureditveni načrt opredeljuje pogoje za posege v prostor v zvezi s potrebami sedanjih in potencialnih uporabnikov na območju gospodarske cone v Slovenj Gradcu (EUP SG-120-del). Odlok določa pogoje za prenovo grajene strukture zlasti v smislu programske zasnove in postopne rehabilitacije cone in prehajanju stičnih območij na obrobju zazidave v vsebine in forme, ki so spoznane za mestotvorne ter pogoje v zvezi s posegi v zelene in obvodne površine območja. Območje je z realizirano mestno obvoznico in z izgradnjo industrijske povezovalne ceste neposredno vezano na mestno prometno mrežo. Z načrtovano povezavo Kidričeve ceste z zahodno obvoznico pa območje dobi izrazito mestotvorno funkcijo, ki ga je potrebno temu primerno tudi oblikovati. Posebna pozornost je namenjena ureditvi mirujočega prometa – parkiranje in garažiranje vozil zaposlenih in uporabnikov storitev.
Območje sprememb in dopolnitev UN Sotočje se v fazi izdelave lahko spremeni.
4. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Rešitve za pripravo sprememb in dopolnitev bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag ter investicijskih namer pobudnika.
5. 
Vrsta postopka 
SD UN Sotočje se skladno s 123. in 268. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
6. 
Roki za pripravo posameznih faz 
Roki za pripravo SD UN Sotočje in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA
ROK
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD UN Sotočje, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
marec 2021
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN Sotočje na okolje
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, 
ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka SD UN Sotočje
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3)
(6) Občina z objavo osnutka SD UN Sotočje na spletnih straneh obvesti javnost
Tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka SD UN Sotočje 
in OP na spletni strani občine 
in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD UN Sotočje in mnenj NUP 
o ustreznosti OP
30 dni 
(+30 dni, v kolikor 
to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, 
ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka SD UN Sotočje in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
45 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka SD UN Sotočje in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
minimalno 30 dni
(12) Občina zavzame stališča 
do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine 
in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga SD UN Sotočje in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni /po prejemu stališč
(14) Objava predloga SD UN Sotočje 
in OP na spletni strani občine 
in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD UN Sotočje in mnenj NUP 
o ustreznosti OP (če ga niso podali 
v fazi (8))
30 dni 
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, 
ali so vplivi izvedbe SD UN Sotočje 
na okolje sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem SD UN Sotočje 
z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP 
iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga SD UN Sotočje na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o SD UN Sotočje na MOP, javna objava 
v Uradnem listu Republike Slovenije
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Mestna občina Slovenj Gradec na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. 
Nosilci urejanja prostora 
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (distribucija električne energije).
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V kolikor bi se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev izkazalo, da ureditve posegajo v pristojnost posameznega nosilca urejanja prostora, se le tega vključi v postopek, da poda smernice in kasneje mnenje na predlog odloka.
8. 
Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave SD UN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec pripravi javno razgrnitev osnutka SD UN Sotočje, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, spletnim naslovom, kjer je osnutek SD UN Sotočje objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Mestna občina Slovenj Gradec prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom SD UN Sotočje, objavi na svoji spletni strani.
SD UN Sotočje občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo SD UN sotočje mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku SD UN sotočje treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku SD UN Sotočje ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
10. 
Obveznosti financiranja 
Pripravo SD UN Sotočje financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Mestno občino Slovenj Gradec in investitorjem.
11. 
Začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. točke tega sklepa objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2020
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost