Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih, stran 7929.

  
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 16. novembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih 
1. člen 
V Odloku o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10, 63/13 in 9/14) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »priglasijo vozniki, ki imajo« nadomesti z besedilom »priglasi voznik avtotaksi prevoznika (v nadaljevanju: voznik), ki ima«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo člena, ki postane prvi odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Avtotaksi prevoznik za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL pri pristojnem organu vloži vlogo, v kateri mora navesti podatke o vozilu (registrska označba vozila, številka odločbe o podelitvi licence za opravljanje prevozov in številka licence za vsako posamezno vozilo), podatke o voznikih, ki imajo opravljen izpit o poznavanju območja MOL (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče) in podatke o tem, da uveljavlja oprostitev plačila letne občinske takse za uporabo avtotaksi postajališča po prvem odstavku 10. člena tega odloka.«.
Za spremenjenim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»K vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno predložiti naslednje dokumente:
– veljavno odločbo o podelitvi licence pooblaščenega izdajatelja licenc za opravljanje avtotaksi prevozov,
– veljavno licenco pooblaščenega izdajatelja licenc za posamezno vozilo,
– prometno dovoljenje za posamezno vozilo,
– potrdilo o skladnosti vozila za posamezno vozilo,
– dokazilo o okolju prijaznem vozilom ali vozilu, ki ima možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Kolikor licenca za avtotaksi prevoze poteče pred iztekom koledarskega leta, se dovoljenje izda za čas veljavnosti licence. V tovrstnih primerih je avtotaksi prevoznik dolžan vložiti novo vlogo za pridobitev dovoljenja, h kateri predloži le dokumente, ki dokazujejo pridobitev nove licence za avtotaksi prevoze.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Obrazec dovoljenja iz prvega odstavka tega člena meri 50 mm x 80 mm. Oblika in vsebina dovoljenja je prikazana na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka. Informacijski sistem spremlja, beleži in shranjuje podatke o izdanih dovoljenjih. Mestnemu redarstvu Mestne uprave MOL in Inšpektoratu Mestne uprave MOL je omogočen vpogled v podatke informacijskega sistema o veljavnih dovoljenjih.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora avtotaksi prevoznik nalepiti v vozilo na notranjo stran vetrobranskega stekla v spodnji desni kot tako, da je dobro vidno z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se v drugi in tretji alineji črtata besedi »avtotaksi prevoznika«.
5. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku črta drugi stavek ter v prvem stavku in v tretjem stavku, ki postane drugi stavek, besedilo »nalepko z grbom MOL in oznako leta« nadomesti z besedo »dovoljenje«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
6. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku za besedilom »poznavanju območja MOL« postavi vejica in črta besedilo »in nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,«.
V drugem odstavku se besedilo »nalepko iz 10.« nadomesti z besedilom »dovoljenje iz prvega odstavka 5.«.
7. člen 
V 19.a členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Maksimalne tarife iz prejšnjega stavka vključujejo vse storitve, ki so potrebne za izvajanje avtotaksi prevozov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Voznik je dolžan pooblaščeni uradni osebi Inšpektorata Mestne uprave MOL na njeno zahtevo izročiti na vpogled izdane račune.«.
8. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku črta številka »10« s piko in vejico.
Za spremenjenim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Inšpektorat Mestne uprave MOL lahko v primeru ugotovljenih kršitev tretjega odstavka 5. člena ali 7. člena tega odloka odredi prepoved opravljanja dejavnosti na območju MOL do pridobitve dovoljenja iz prvega odstavka 5. člena tega odloka ali izkaznice za voznika iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.«.
9. člen 
V prvem odstavku 21. člena se na koncu pred piko dodata besedi »tega odloka«.
10. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »7. členom« nadomesti z besedilom »prvim stavkom 7. člena tega odloka«.
11. člen 
V 22. a členu se v prvem odstavku besedilo »z 19.a členom« nadomesti z besedilom »s prvim odstavkom 19.a člena tega odloka«.
12. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, če:
1. ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 11. člena tega odloka,
2. ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
3. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 14. člena tega odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega odloka,
5. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 18. člena tega odloka,
6. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19.a člena tega odloka.«
13. člen 
Doda se nova priloga 2 – obrazec dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOL, ki je sestavni del tega odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ne glede na določbi novih četrtega in petega odstavka 5. člena odloka (3. člen tega odloka) do vzpostavitve informacijskega sistema elektronske evidence izdanih dovoljenj obrazec dovoljenja iz prvega odstavka 5. člena odloka meri 88 mm x 148 mm. Oblika in vsebina dovoljenja je prikazana na obrazcu, ki je kot priloga 2.a sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
Dovoljenje iz prvega odstavka 5. člena odloka mora avtotaksi prevoznik namestiti v vozilo na notranjo stran vetrobranskega stekla v spodnji desni kot tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Doda se nova priloga 2.a – obrazec dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOL, ki je sestavni del tega odloka.
15. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 007-44/2020-2
Ljubljana, dne 16. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost