Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1798. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 4486.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
1. člen 
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: SD OPN-1), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o., pod št. projekta 11/17 v juniju 2019, Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – 1, št. projekta 326/18 Ipsum d.o.o. Domžale, november 2018 in dopolnitev v aprilu 2019 z dodatkom za presojo vplivov plana SD OPN-1 na varovana območja.
2. člen 
Gradiva iz prejšnje točke bodo od 24. junija do 31. julija 2019 javno razgrnjena:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 6, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini, Rimska c. 80, Šempeter,
– v prostorih Krajevne skupnosti Liboje, Kasaze 110, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Vrbje, Vrbje 68, Žalec,
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
3. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek SD OPN-1, Okoljsko poročilo in dodatek okoljskega poročila s presojo vplivov plana na varovana območja podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestih javne razgrnitve iz drugega člena;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 3. julija 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini SD OPN-1 in Okoljskega poročila podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec ter na video straneh Savinjske TV. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-001/2017
Žalec, dne 12. junija 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 
Priloga
Seznam zemljišč, ki se jim s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta 1 Občine Žalec spreminja namenska raba.
Parcele številka: 361, 362/3 del, k.o. Zalog,
*302, 944/1 del, 944/2 del, 1190/1 del, 1190/3, 1189/3, 1455/355, 1455/206, 1465/7, 1455/198, 1455/261 k.o. Levec,
1742/3 del, 298/4 del, 242/14, 242/25 del, 242/26 del, 242/27, 242/41, 242/42, 255/8, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 256/17, 256/18, 258/7 k.o. Gotovlje,
975/2, 977/5, 977/6, 977/7, *102/2, *102/36, *219, 1009/2, 1007/3, 1007/8, 1007/13, 1007/14, 1007/15, 1007/16, 1006/1, 1006/4, 2361, 1942/7, 2062, 1823/173, 1823/174, 1823/487, 1823/74, 1823/87, 1823/86 del, 1823/488, 1823/489, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1940/19 del, 1823/495 del, 1823/60 del, 1823/61 del, 1823/490 del, 1823/491 del, 1823/437 del, 1823/480 del, 889/1 del, 897/1 del, 899/3 del, 899/2 del, 1823/256, 1823/260, 1823/261, 1823/263, 1823/259, 1823/249 del, vse k.o. Žalec,
267/2, 1/256 in deli parcel št.: 693/2, 89/4, 89/72, 89/74, 89/82, 89/85, 89/88, 89/93, 89/96, 89/101, 89/104, 89/109, 89/112, 89/125, 89/133, 89/136, 89/141, 89/144, 89/147, 1/3 vse k.o. Petrovče,
778 del, 780 del, 779/2 del, 779/1 del, 770/2 del, 771/3 del, 4/4, 4/5, 4/8, 4/9, *258, 4/10, 5/3 del, 133/12, 133/13, 133/5 del, 773/1 del, 5/3 del, 130/11, 130/26, 130/27, 1008/23, 130/5, 130/19, 130/23, 130/24, 130/25, 130/28, 1008/18, 1008/24 k.o. Liboje,
284/1, 282/7, 282/5, 282/6, 2736 k.o. Mala Pirešica,
43/7, 46/15, 46/16, 46/17, 46/22, 46/23, 47/1, 48, 1222/2, 1226/6, 1226/7, 1226/11 del, 2226/2 k.o. Šempeter v Savinjski dolini.