Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

228. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, stran 411.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 3. seji dne 30. 1. 2019 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 101/11; v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se nanaša na besedilo 20. člena odloka.
2. člen 
Besedilo odloka se v 20. členu spremeni tako, da glasi:
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov, komisij in ostalih organov,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktorju občinske uprave so pravice ter obveznosti določene iz naziva III. stopnje, podsekretar in mora imeti doseženo naslednjo izobrazbo:
– specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo),
– visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo),
– magistrsko izobrazbo,
in izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
3. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2019-9
Dolenjske Toplice, dne 30. januarja 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.