Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2, stran 12301.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-3), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 27. 11. 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2 
1. člen 
Občina je 30. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 36/18 objavila Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SDOPN 2. Na podlagi mnenja MKGP št. 350-22/2006/23 z dne 16. 10. 2018, ki zahteva nadomestitev kmetijskih zemljišč v obsegu ca. 0,7 ha s stavbnimi, se območje urejanja razširi.
2. člen 
2. člen se v točki (1) dopolni na način, da se glasi:
»(1) V območje SD OPN 2 je zajeto le območje zemljišč v enoti urejanja prostora DP3-PR s parcelnimi številkami 332, 333/1, 334, 335, 336, 341/2, 343, 347/1, k.o. 1446 Gorenje Polje, VR4-V s parcelnimi številkami 669, 597, SL-V s parcelno številko 6/1, SU2-V s parcelno številko 3195/7, MV1-V s parcelnimi številkami 3713/1, 3713/2, 3718/1, PH1-V s parcelno številko 4029/1, vse k.o. Podturn in 13/1, k.o. Toplice. V primeru ugotovljenih potreb iz vidika komunalnega opremljanja ipd., se vanjo lahko vključijo še zemljišča v neposredni soseščini naštetih.
3. člen 
V (2) točki 2. člena se prvi stavek dopolni – nadaljuje z naslednjim besedilom », ustrezna nadomestila kmetijskih zemljišč – renaturacije ter sprememba podrobne namenske rabe iz območja zelenih površin (ZD) v območje površin podeželskega naselja (SK).«.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-24/2018-5
Dolenjske Toplice, dne 27. novembra 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.