Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava, stran 11434.

  
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 7. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava 
1. člen 
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 46/18) se spremeni peti odstavek 8. člena odloka, ki glasi:
»Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta
CC-SI
Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe
111
0,7
Večstanovanjske stavbe:
112
 
– dvostanovanjske stavbe
11210
0,8
– tri- in večstanovanjske stavbe
11221
1
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11222
1
Stanovanjske stavbe za posebne namene
113
1
Gostinske stavbe
121
 
– hotelske in podobne gostinske stavbe
12111
0,8
– gostilne, restavracije in točilnice
12112
1,3
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
12120
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
122
 
– stavbe javne uprave
12201
1
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12202
1,3
– druge upravne in pisarniške stavbe
12203
1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
123
 
– trgovske stavbe
12301
1,3
– sejemske dvorane, razstavišča
12302
1,3
– bencinski servisi
12303
1,3
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
12304
1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
124
 
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12410
1,3
– garažne stavbe
12420
1,1
Industrijske stavbe in skladišča
125
 
– industrijske stavbe
12510
0,7
– rezervoarji, silosi in skladišča
12520
0,8
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
 
– stavbe za kulturo in razvedrilo
12610
0,7
– muzeji in knjižnice
12620
0,7
– športne dvorane
12650
0,7
Druge nestanovanjske stavbe
127
 
– stavbe za rastlinsko pridelavo
12711
1,3
– stavbe za rejo živali
12712
0,7
– stavbe za spravilo pridelka
12713
1,3
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12714
1,3
– stavbe za opravljanje verskih obredov
12721
0,7
– kulturni spomeniki
12730
0,7
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740
0,7
« 
2. člen 
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 46/18) se spremeni drugi odstavek 9. člena odloka, ki glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški 
na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
Cestna infrastruktura
2,0948
16,1936
Vodovodna infrastruktura
1,2096
9,3520
Kanalizacijska infrastruktura
1,4042
10,5910
« 
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03504-0010/2018-5
Lendava, dne 7. novembra 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.