Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3414. Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice, stran 10507.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 8. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice 
1. člen 
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način vzdrževanja javnih parkirišč za avtodome.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Kratica »PZA« se v nadaljnjem besedilu tega odloka uporablja za okrajšavo besedne zveze »parkirišče za avtodome«,
– PZA brez oskrbe je PZA, na katerem je omogočeno samo parkiranje avtodomov,
– PZA z oskrbo je PZA, na katerem je poleg parkiranja avtodomov omogočeno tudi oskrba z vsaj eno od naslednjih storitev: električna energija, voda, odvod fekalij.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski in občinski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
4. člen 
(1) Izvajanje vzdrževanja PZA brez oskrbe zagotovi Občina Brežice v okviru rednega vzdrževanja vseh parkirišč.
(2) Izvajanje vzdrževanja PZA z oskrbo zagotovi Občina Brežice z oddajo javnega naročila storitev v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil oziroma z javnim razpisom.
(3) Naloge vzdrževanja izbranega vzdrževalca za PZA z oskrbo so:
– skrb za čistočo in urejenost parkirišča, ki zajema skrb za površine parkirišča in urbano opremo na njem (urejanje zelenih površin, površin parkirišča, oskrbovalnih površin, skrb za morebitne mize, klopi, igrala, odvoz odpadkov …) in
– upravljanje s parkiriščem v smislu upravljanja z avtomati za dobavo elektrike, vode, zagotovitev odvoda odpadne vode in fekalij, kar zajema nemoteno delovanje avtomatov ter redno vzdrževanje.
5. člen 
(1) Cena za dobavo in oskrbo PZA z oskrbo z električno energijo, vodo in morebitna parkirnina se določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Brežice.
(2) Odvod odpadne vode in fekalij se ne zaračunava.
6. člen 
(1) Javni PZA brez oskrbe je vzpostavljen na delu javnega parkirišča v ulici Pod obzidjem v Brežicah (pod območjem objekta Pošte Brežice, del parcelne št. 567 k.o. 1300 Brežice). Parkiranje avtodomov na tem PZA se omeji na 24 ur.
(2) Javni PZA z oskrbo se vzpostavi ob Prešernovi cesti v Brežicah na parcelni številki 1295 k.o. 1300 Brežice. Ta PZA bo oskrbovan z električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma fekalij. Parkiranje avtodomov na tem PZA se omeji na 48 ur.
(3) Uporabniki PZA so dolžni čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listom papirja, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja ter ga voznik namesti na dobro vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom vozila. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem PZA ni dovoljeno.
(4) Uporabniki PZA so dolžni skrbeti za red in čistočo na PZA, še posebej na PZA z oskrbo, kjer so dolžni tudi strogo namensko, racionalno, gospodarno in pazljivo ravnati z avtomati za oskrbo.
(5) Na PZA z oskrbo se namesti dobro vidno obvestilo o pravilih ravnanja, ki velja na tem PZA.
7. člen 
Z globo v znesku 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– parkira na mestih, kjer so s predpisano prometno signalizacijo označeno parkirne površine za avtodome,
– ne označi na predpisan način začetka parkiranja,
– parkira na PZA dlje od dovoljenega časa označenega s prometno signalizacijo ali prekorači dovoljeni čas parkiranja.
8. člen 
(1) Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom mora biti izvedena najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Javni PZA na Prešernovi cesti v Brežicah se vzpostavi najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Brežice, dne 9. oktobra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.