Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina, stran 8665.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 35. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07 in 99/07).
2. člen 
Dosedanje VI. poglavje se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»VI. Nagrade predsednikov svetov krajevnih skupnosti in sejnine za člane svetov
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača nagrada za opravljeno delo:
– Predsedniku Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina pripada letna nagrada v višini ene povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica pripada letna nagrada v višini 83 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan pripada letna nagrada v višini 67 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Letna nagrada se predsedniku krajevne skupnosti izplača v drugi polovici posameznega koledarskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Sejnina za člana sveta krajevne skupnosti za posamezno sejo znaša 25 EUR in se izplača na podlagi evidence o prisotnosti na seji. Krajevne skupnosti izplačajo nagrado predsedniku sveta krajevnih skupnosti in sejnine za člana sveta iz funkcionalnih stroškov.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 0320-0006/2018-17
Rogaška Slatina, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.