Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2411. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 7693.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 – ZSRT-1), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 6. in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 40. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
4. člen 
(višina turistične takse) 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,40 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,35 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,75 eurov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,70 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,18 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,88 eurov na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 5. člena tega odloka upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 5. člena tega odloka upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so ju dolžni do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, in sicer na poseben račun Občine Šempeter - Vrtojba, ki je objavljen na spletnih straneh občine.
Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
Medobčinska uprava občin, ki deluje na območju Občine Šempeter - Vrtojba, je pristojna za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Če pristojni občinski inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 7. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu z 8. člena tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 106/08).
12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 106/08) in Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14 in 13/18 – ZSRT-1), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2018-8
Šempeter pri Gorici, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti