Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1706. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130, stran 5247.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na Območju OPPN želi investitor zgraditi trgovski objekt. Skladno z Občinskim prostorskim načrtom je za območje obravnave potrebno izdelati OPPN. V območje se vključi tudi prometna navezava na regionalno cesto in nastavki navezave do ostalega območja enote urejanja prostora.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja vzhodno od obstoječe avtobusne postaje v Brežicah ob regionalni cesti, Cesti svobode. Zajema del območja enote urejanja prostora BRŽ-130 in obsega zemljišča s parc. št. 297/3, 297/4, 291/9, 291/10, 286/2, 283/3, 282/4, 279/3 in 276/2 vse k.o. Zakot.
(2) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove investitorja, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora in izdelane strokovne podlage.
(2) Izdelana je bila »Strokovna podlaga za širitev območja stavbnih zemljišč med Cesto svobode in Bizeljsko cesto, december 2013, M Mundus, Artiče«, ki obravnava širše območje. Za potrebe priključevanja na regionalno cesto je bila izdelana prometna študija »Študija variant prometne ureditve priključkov na Cesti svobode – osrednji del, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, november 2015« in projektna dokumentacija »Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3, PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017«.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Čas izdelave
Nosilec
1.
Sklep o začetku priprave OPPN in objava sklepa
izdelovalec, občina
2.
Izdelava Osnutka OPPN za pridobitev smernic 
60 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
40 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
21 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
44 dni
občina, OS, izdelovalec
6.
Priprava in uskladitev stališč do predlogov in pripomb
14 dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec 
7.
1. obravnava na seji OS, obravnava na odborih OS in sprejem stališč do pripomb (posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči)
28 dni, odvisno od datuma sklica seje OS
občina
8.
Predlog OPPN 
21 dni po sprejemu stališč na OS
izdelovalec
9.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
40 dni
izdelovalec
10.
Usklajen predlog OPPN za sprejem
7 dni po prejemu mnenj
izdelovalec
11.
Priprava gradiva za 2. obravnavo in sprejem na OS
21 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
12.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS 
7 dni po prejemu končnega akta
občina
13.
Izdelava končnega dokumenta
14 dni po objavi v Uradnem listu
izdelovalec
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 11 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej Občinskega sveta in od obsega in vsebine pripomb v času javne razgrnitve.
(3) V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (področje državnih in regionalnih cest);
V vednost: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje; v vednost Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško, (elektroenergetsko omrežje);
6. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
8. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
10. KS Zakot – Bukošek – Trnje, Bukošek 28a, 8250 Brežice;
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, (telekomunikacije);
12. Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice (cestna razsvetljava).
Odločba o CPVO:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Pripravo OPPN financira investitor. Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN so določene z dogovorom o izdelavi akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-1/2018
Brežice, dne 22. maja 2018
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.