Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4, stran 5240.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4 
1. člen
(predmet) 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16 – SD OPN 1).
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN 4), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN) vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.
Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 4 se pripravi v okvirih kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. V kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oziroma dopolnitvi študij, strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora se dopolni tudi strateški del.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na območju obstoječih ureditev Term Čatež želi investitor slediti strateškim investicijskim ciljem. Ciljem je nemogoče slediti, zaradi vpliva poplav reke Save in zalednih voda. Ključno omejitev pri načrtovanju oziroma razvoju dejavnosti na območju kompleksa Term Čatež vsekakor predstavljajo poplave. Območje se v celoti nahaja znotraj območja katastrofalnih poplav, južni del (večji del) posega na razred srednje poplavne nevarnosti, severni del na razred majhne poplavnem nevarnosti, vzhodni (manjši) del pa na razred visoke poplavne nevarnosti. Na celotnem območju veljajo omejitve pri umeščanju objektov, skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
Predlog sprememb in dopolnitev se nanaša na spremembo določil posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za območje kompleksa Term Čatež. Vsebino posebnih prostorsko izvedbenih pogojev se dopolni na način, da se dopušča izvedba takšnih protipoplavnih ukrepov na območju Term Čatež, ki bodo omogočali realizacijo načrtovanih ureditev pred izvedbo protipoplavnih ukrepov v sklopu DPN HE Mokrice.
Za potrebe analiziranja obstoječega in predvidenega stanja voda se v postopku SD OPN 4 pripravi strokovna podlaga (hidrološko hidravlični elaborat) z natančnimi določili o umeščanju celostnih poplavnih rešitev.
3. člen
(območje SDOPN) 
Območje urejanja in območje širših vplivov obsega prostorske enote ČAT-28, ČAT 21, ČAT-20, ČAT-29, ČAT-32, ČAT-30, ČAT-31, ČAT-36 in ČAT-37.
V postopku priprave SD OPN 4 je možna sprememba območja kot posledica upoštevanja rešitev iz strokovnih podlag (protipoplavni ukrepi), smernic za načrtovanje ali interesov pripravljavca z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za SD OPN 4 se pridobijo na podlagi predhodno izdelane strokovne podlage z natančnimi določili o umeščanju celostnih poplavnih rešitev, prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in splošnih in podrobnih smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Za postopek priprave SD OPN 4 je potrebno izdelati tudi hidrološko hidravlični elaborat z lokalnimi ukrepi na območju Term Čatež.
5. člen
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz) 
Terminski plan izdelave:
KORAK
NALOGA
NOSILEC
ROK
TRAJANJE
FAZA 1
1
CELOVITA ANALIZA PROSTORA – UVEDBA V DELO in 
STROKOVA PRESOJA, OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV POBUDE
IZDELOVALEC IN OBČINA
30 DNI
30 DNI
FAZA 2
2
IZDELAVA OSNUTKA 
IZDELOVALEC
20 DNI
20 DNI
3
PRIRPAVA GRADIVA ZA PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP
IZVAJALEC + VLOGA OBČINA
7 DNI 
4
TEH. PREGLED MOP IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
VLOGE ZA PRIDOBITEV PRVIH MNENJ RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN PO POTRDITVI GRADIVA S STRNI MOP
3 DNI 
6
PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
MIN 30 DNI 
7
VLOGA ZA CPVO
OBČINA
PO PRETEKU 35 DNI OD POSREDOVANJA VLOG ZA 1 MNENJA
PODFAZA CPVO (ČASOVNO POKRIVA Z ANALIZO PRVIH MNENJ)
7.1.
PRIDOBITEV ODLOČBE ZA CPVO
7.2.
IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA 
IZDELOVALEC OKOLJSKEGA POROČILA
90 DNI OD SEZNANITVE O POTREBI IZDELAVE CPVO
30 DNI
7.3.
IZDELAVA DODATKA 
7.4.
PRIDOBITEV SKLEPA O USTREZNOSTI OP
MOP
SKLADNO S POSTOPKOM CPVO
30 DNI
7.5.
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN+OP
IZDELOVALEC
60 DNI PO PRIDOBITVI 
IN USKLADITVI PRVIH MNENJ NUP TER SKLEPA O USTREZNOSTI OP
/
PODFAZA ANALIZA PRVIH MNENJ (ČASOVNO POKRIVA Z IZDELAVO CPVO)
6.1.
ANALIZA PRVIH MNENJ
OBČINA, NUP, IZDELOVALEC
PREDVIDOMA 30 DNI (ODVISNO OD VSEBINE PRVIH MNENJ)
30 DNI
6.2.
USKLAJEVANJE PRVIH MNENJ 
Z RAZLIČNIMI NUP
OBČINA, NUP, IZDELOVALEC
 30 DNI
ZAKLJUČEK OBEH PODFAZ
6.3.
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN+OP
IZDELOVALEC
60 DNI PO PRIDOBITVI IN USKLADITVI PRVIH MNENJ NUP TER SKLEPA O USTREZNOSTI OP
60 DNI
FAZA 3
8
JAVNA OBJAVA JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE + OBVESTILO LASTNIKOM TANGIRANIH ZEMLJIŠČ
OBČINA 
15 DNI
15 DNI
9
JAVNA RAZGRNITEV SD OPN 
IN OP + JAVNA OBRAVNAVA
OBČINA 
30 DNI
10
PRIPRAVA STALIŠČ DO PRIPOMB, PREDLOGOV 
IN POTRDITEV
OBČINA IN OBA IZDELOVALCA (OPN IN OP)
ODVISNO OD KOLIČINE PRIPOMB, PREDLOGOV IN POTREDITEV – PREDVIDOMA 30 DNI
60 DNI
11
PRIPRAVA GRADIVA ZA PRVO OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
OBČINA
10 DNI PO PREJEMU GRADIVA
10 DNI
opomba
ODVISNO OD SEJE OBČINSEKGA SVETA 
OBČINA
/
/
 FAZA 4
12
PRIPRAVA PREDLOGA OPN
IZDELOVALEC
30 DNI PO POTRDITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA IN STALIŠČ DO PRIPOMB NA SEJI OS
30 DNI
13
POSREDOVANJE PREDLOGA OPN
VLOGA OBČINA
1 DAN
1 DAN
 14
ODGOVOR MOP IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
15
VLOGE ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ V PRVEM KROGU RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN PO PRIDOBITVI GRADIVA
1 DAN
16
PRIDOBITEV DRUGEGA MNENJA + OPREDEILTEV SPREJEMLJIVOSTI SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV OPN 
V POSTOPKU CPVO IN ODLOČBA MOP
NUP
30 DNI
30 DNI
 FAZA 5
17
USKLAJEVANJE DRUGIH MNENJ NUP
OBČINA, IZDELOVALEC, NUP
PREDVIDOMA 30 DNI (ODVISNO OD VSEBINE DRUGIH MNENJ)
30 DNI
18
PONOVNA VLOGA ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ
VLOGA: OBČINA
45 DNI
45 DNI
19
VLOGE ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ V DRUGEM KROGU RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN PO PRIDOBITVI GRADIVA
1 DAN
20
ODGOVOR MOP IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
21
PRIPRAVA USKLAJENEGA PREDLOGA 
IZDELOVALEC
30 DNI PO PREJEMU POZITIVNIH DRUGIH MNENJ
22
PRIRPAVA GRADIVA ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINA IN OBA IZDELOVALCA (OPB IN OP)
10 DNI
23
PRIPRAVA SPREJETEGA ODLOKA (ČISTOPISA) ZA OBJAVO (LEKTORIRANJE) IN OBJAVA 
V URL
OBČINA
30 DNI PO SPREJEMU OZIROMA PO DOGOVORU
FAZA 6
24
KONČNA PREDAJA GRADIVA 
IZVAJALEC
10 DNI PO OBJAVI V URL
10 DNI
6. člen
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SD OPN 4 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPN 4 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje CPVO: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
3. Za področje kmetijstva (za posege na kmetijska zemljišča) MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave, v primeru če posegamo v mrtvico Save: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
7. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
8. Za področje zdravja: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
9. Za področje elektro oskrbe: Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija)
10. Za področje električne energije: ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
11. Za področje oskrbe s plinom in plinifikacije: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
12. Za področje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju: Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
13. Za področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena: KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
14. Za področje telekomunikacije: TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
15. Za potrebe razvoja družbene in javne infrastrukture ter gospodarstva: Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti prva in druga mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. člena ZPNačrt podati prva in druga mnenja v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3504-3/2018
Brežice, dne 21. maja 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.