Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj, stran 3712.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07 in 41/17) in Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/14 in 41/17) se za 35. členom doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.«
2. člen 
Za 35.a členom se doda 35.b člen, ki se glasi:
»35.b člen 
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«
3. člen 
V odloku se za 36. členom doda 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen 
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo) 
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2013
Črnomelj, dne 29. marca 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.