Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

754. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3, stran 2723.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3 
1. člen
(predmet) 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju »SDOPN3«).
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN) vključno z vsemi že izdelanimi strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.
Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SDOPN3 se pripravi v okvirih kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. V kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oziroma dopolnitvi študij, strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora se dopolni tudi strateški del.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Za potrebe analiziranja obstoječih območij gospodarsko-industrijsko-obrtnih con je izdelana strokovna podlaga za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con na območju Občine Brežice, M-MUNDUS s.p., november 2017.
S strokovno podlago za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con v Občini Brežice oziroma aktivacije obstoječih stavbnih zemljišč se je obravnavala smiselnost prostorske širitve obstoječih poslovno-obrtnih in industrijskih con, ki so komunalno že urejene, prostorsko in družbeno sprejemljive, usmerjene v zapolnjevanje obstoječih struktur in podobno. Iz strokovne podlage izhajajo prostorske preverbe posameznih delov obstoječih con.
S strokovno podlago so se podale usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj na območjih:
1. IPC Brezina
2. TPV Šentlenart
3. OC Dobova
4. OC Krška vas
5. OC Bizeljsko
6. PC Slovenska vas
7. GC Feniks
Iz strokovne podlaga izhaja, da je na območjih dveh con potrebno pristopiti k širitvi stavbnih zemljišč, in sicer:
1) OC Dobova:
Predvidi se širitev obstoječe cone proti zahodu. Smiselno se spremeni in dopolni Urbanistični načrt Dobova. V usmeritve za OPN se povzamejo izhodišča iz posebnih smernic pridobljenih za potrebe priprave strokovne podlage:
– odmik od naravne vrednote 15 m
– prikazati je potrebno razrede poplavne nevarnosti
– izvedejo se predhodne arheološke raziskave
– v sklopu strokovne podalge je izdelan shematski prikaz zasnove širitve cone, ki se povzame v usmeritev za OPPN.
2) PC Slovenska vas:
Zaradi slabe prometne navezave poslovne cone se predvidi nova hitra povezava. Z OPN naj se zagotovi/rezervira koridor povezovalne ceste gospodarske cone z avtocesto – navezava na območje Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje – kot varianta II.c, ki je kot najbolj sprejemljiva.
3. člen 
(območje SDOPN) 
Območje urejanja obsega:
– dodatne razvojne površine obrtne cone v Dobovi
– poslovno cono Slovenska vas ustrezno prometno navezat na avtocestno omrežje.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve OPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in splošnih in podrobnih smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Občina nima izdelanih strokovnih podlag, ki bi se vsebinsko vezale na pripravo sprememb in dopolnitev OPN.
5. člen 
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz) 
Terminski plan izdelave:
KORAK
NALOGA
NOSILEC
ROK
TRAJANJE
FAZA 1
0
PRIPRAVA JAVNEGA RAZPISA IN IZBOR ZUNANJEGA IZDELOVALCA
OBČINA
APRIL 2018
 
1
CELOVITA ANALIZA PROSTORA – UVEDBA V DELO in 
STROKOVA PRESOJA, OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV RAZVOJNIH POTREB (OBČINSKE POTREBE, NUP)
IZDELOVALEC 
IN OBČINA
30 DNI
30 DNI
FAZA 2
2
IZDELAVA OSNUTKA 
IZDELOVALEC
20 DNI
20 DNI
3
PRIRPAVA GRADIVA 
ZA PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP
IZVAJALEC + VLOGA OBČINA
40 DNI PO UVEDBI 
V DELO 
4
TEH. PREGLED MOP 
IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
VLOGE ZA PRIDOBITEV PRVIH MNENJ RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN 
PO POTRDITVI GRADIVA S STRANI MOP
3 DNI 
6
PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
MIN 30 DNI 
7
VLOGA ZA CPVO
OBČINA
PO PRETEKU 35 DNI 
OD POSREDOVANJA VLOG ZA 1 MNENJA
PODFAZA CPVO (ČASOVNO POKRIVA Z ANALIZO PRVIH MNENJ)
7.1.
PRIDOBITEV ODLOČBE ZA CPVO
7.2.
IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA 
IZDELOVALEC OKOLJSKEGA POROČILA
90 DNI OD SEZNANITVE O POTREBI IZDELAVE CPVO
30 DNI
7.3.
IZDELAVA DODATKA 
K NARAVI IN/ALI KULTURI
7.4.
PRIDOBITEV SKLEPA 
O USTREZNOSTI OP
MOP
SKLADNO 
S POSTOPKOM CPVO
30 DNI
7.5.
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN+OP
IZDELOVALEC
60 DNI PO PRIDOBITVI 
IN USKLADITVI PRVIH MNENJ NUP 
TER SKLEPA 
O USTREZNOSTI OP
/
PODFAZA ANALIZA PRVIH MNENJ (ČASOVNO POKRIVA Z IZDELAVO CPVO)
6.1.
ANALIZA PRVIH MNENJ
OBČINA, NUP, IZDELOVALEC
PREDVIDOMA 30 DNI (ODVISNO OD VSEBINE PRVIH MNENJ)
30 DNI
6.2.
USKLAJEVANJE PRVIH MNENJ Z RAZLIČNIMI NUP
OBČINA, NUP, IZDELOVALEC
 30 DNI
ZAKLJUČEK OBEH PODFAZ
6.3.
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV OPN+OP
IZDELOVALEC
60 DNI PO PRIDOBITVI IN USKLADITVI PRVIH MNENJ NUP 
TER SKLEPA 
O USTREZNOSTI OP
60 DNI
FAZA 3
8
JAVNA OBJAVA JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE + OBVESTILO LASTNIKOM TANGIRANIH ZEMLJIŠČ
OBČINA 
7 DNI
7 DNI
9
JAVNA RAZGRNITEV SD OPN IN OP + JAVNA OBRAVNAVA
OBČINA 
30 DNI
10
PRIPRAVA STALIŠČ 
DO PRIPOMB, PREDLOGOV IN POTRDITEV
OBČINA IN OBA IZDELOVALCA 
(OPN IN OP)
ODVISNO OD KOLIČINE PRIPOMB, PREDLOGOV IN POTREDITEV – PREDVIDOMA 30 DNI
60 DNI
11
PRIPRAVA GRADIVA 
ZA PRVO OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
OBČINA
10 DNI PO PREJEMU GRADIVA
10 DNI
opomba
ODVISNO OD SEJE OBČINSEKGA SVETA 
OBČINA
/
/
 FAZA 4
12
PRIPRAVA PREDLOGA OPN
IZDELOVALEC
30 DNI PO POTRDITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA IN STALIŠČ DO PRIPOMB NA SEJI OS
30 DNI
13
POSREDOVANJE PREDLOGA OPN
VLOGA: OBČINA
1 DAN
1 DAN
 14
ODGOVOR MOP IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
15
VLOGE ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ V PRVEM KROGU RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN 
PO PRIDOBITVI GRADIVA
1 DAN
16
PRIDOBITEV DRUGEGA MNENJA + OPREDEILTEV SPREJEMLJIVOSTI SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV OPN 
V POSTOPKU CPVO 
IN ODLOČBA MOP
NUP
30 DNI
30 DNI
 FAZA 5
17
USKLAJEVANJE DRUGIH MNENJ NUP
OBČINA, IZDELOVALEC, NUP
PREDVIDOMA 30 DNI (ODVISNO OD VSEBINE DRUGIH MNENJ)
30 DNI
18
PONOVNA VLOGA 
ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ
VLOGA: OBČINA
45 DNI
45 DNI
19
VLOGE ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ V DRUGEM KROGU RAZPOŠLJE OBČINA 
OBČINA
NASLEDNJI DAN PO PRIDOBITVI GRADIVA
1 DAN
20
ODGOVOR MOP IN ODDAJA GRADIVA NA STREŽNIK
MOP 
8 DNI
8 DNI
21
PRIPRAVA USKLAJENEGA PREDLOGA 
IZDELOVALEC
30 DNI PO PREJEMU POZITIVNIH DRUGIH MNENJ
22
PRIRPAVA GRADIVA 
ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINA IN OBA IZDELOVALCA 
(OPB IN OP)
10 DNI
23
PRIPRAVA SPREJETEGA ODLOKA (ČISTOPISA) 
ZA OBJAVO (LEKTORIRANJE) 
IN OBJAVA V URL
OBČINA
30 DNI PO SPREJEMU OZIROMA PO DOGOVORU
FAZA 6
24
KONČNA PREDAJA GRADIVA 
IZVAJALEC
10 DNI PO OBJAVI V URL
10 DNI
582 DNI = cca 1,6 LETA
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDOPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje CPVO:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
3. Za področje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska 22, 1000
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
5. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
6. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
7. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
9. Za področje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje pomorskega in zračnega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje železniškega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor
12. Za področje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
13. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
14. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
15. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
16. Za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
17. Za področje zdravja:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
18. Za področje elektro oskrbe:
Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija)
19. Za področje električne energije:
ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
20. Za področje oskrbe s plinom in plinifikacije:
ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
21. Za področje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju:
Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
22. Za področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena:
KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
23. Za področje telekomunikacije:
TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
24. Za potrebe razvoja družbene in javne infrastrukture ter gospodarstva:
Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti prva in druga mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. člena ZPNačrt podati prva in druga mnenja v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3504-2/2018
Brežice, dne 12. marca 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.