Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, stran 2687.

  
Na podlagi 6. in 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17 – ZUPJS-G) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14, 92/15 in 18/17), se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Otroci, ki imajo hkrati vsaj tri motnje ali diagnosticirane bolezni, ki vsaka po sebi daje pravico dodatka za nego otroka v nižjem znesku, so upravičeni do dodatka za nego otroka v višjem znesku.«.
2. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zdravniške komisije delujejo na naslednji način:
– tri zdravniške komisije za dajanje mnenj v postopkih na prvi stopnji za uveljavljanje pravice do daljšega starševskega dopusta;
– dve zdravniški komisiji za dajanje mnenj v postopkih na prvi stopnji za uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka in delnega plačila za izgubljeni dohodek;
– zdravniška komisija za dajanje mnenj v pritožbenih postopkih za uveljavljanje pravice do daljšega starševskega dopusta, dodatka za nego otroka in delnega plačila za izgubljeni dohodek.«.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(1) Zaprosilo za izdelavo posameznega mnenja pristojni center v postopku na prvi stopnji ali ministrstvo v pritožbenem postopku posreduje pristojni zdravniški komisiji. Zaprosilu priloži fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki jo je vlagatelj priložil vlogi in v kateri zadnji izvid ni starejši od enega leta.
(2) Če je katera od zdravniških komisij iz prejšnjega člena že podala mnenje v postopku za uveljavljanje katere od pravic po zakonu in se uveljavlja še druga pravica po zakonu, se mnenje uporabi tudi pri odločanju o drugi pravici.
(3) Zdravniška komisija poda mnenje na podlagi posredovane zdravstvene in druge dokumentacije. Zdravniška komisija lahko zahteva dodatno dokumentacijo od stranke, ki pravico uveljavlja, ali opravi pregled otroka.«.
4. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zdravniška komisija poda in pošlje posamezno mnenje, skupaj z dokumentacijo, organu, ki je za mnenje zaprosil, v 30 dneh od prejema zaprosila, razen če zdravniška komisija zahteva dodatno dokumentacijo od stranke, ki pravico uveljavlja, ali opravi pregled otroka.«.
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
»(1) Pri pripravi mnenja o pravici do dodatka za nego otroka in pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek zdravniška komisija poleg podatkov iz 10. člena tega pravilnika poda tudi mnenje o obdobju, v katerem otrok potrebuje posebno nego in varstvo.
(2) Zdravniška komisija v mnenju navede, na podlagi katerega člena pravilnika je mnenje podala.«.
6. člen 
13. in 14. člen se črtata.
7. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2018
Ljubljana, dne 5. februarja 2018
EVA 2018-2611-0014
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino 
socialne zadeve in enake možnosti