Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, stran 940.

  
Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 25. redni seji dne 25. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice 
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 24/14 in 26/15) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Jesenice – ELABORAT«, ki ga je v decembru 2017 pod št. projekta 19-2017 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Jesenice.«
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(3) Skupni in obračunski stroški za komunalno opremo so:
Vrsta komunalne opreme
Skupni stroški v €
Obračunski stroški v €
Vodovod
29.862.978
29.862.978
Kanalizacija 1. območje
30.354.011
30.354.011
Kanalizacija območje Podmežakla
1.078.201
1.078.201
Ceste
55.082.582
55.082.582
Vročevod
22.485.828
11.242.914
Plinovod
3.460.953
3.460.953
Zelene površine
3.357.514
3.357.514
Ekootoki
3.823.959
3.823.959
« 
3. člen 
Spremeni se 5. člen tako, da se na novo glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto
Parcele Cp(i) v €/m2
Neto tlorisna površina Ct(i) v €/m2
primarna infrastruktura
sekundarna infrastruktura
skupaj
primarna infrastruktura
sekundarna infrastruktura
skupaj
Vodovod
1,340
3,290
4,630
3,104
7,619
10,723
Kanalizacija 1. območje
1,676
4,430
6,106
3,506
9,268
12,774
Kanalizacija območje Podmežakla
2,617
0,000
2,617
6,529
0,000
6,529
Ceste
8,058
19,483
Vročevod
4,588
5,607
10,195
7,271
8,887
16,158
Plinovod
0,434
0,866
1,300
0,882
1,762
2,644
Zelene površine
0,551
1,268
Ekootoki
0,563
1,403
« 
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu stavka spremeni datum, in sicer iz »31. 12. 2013« v »31. 12. 2017«.
5. člen 
V drugem odstavku 13. člena se faktor dejavnosti za vrsto objektov z enotno klasifikacijo vrste objektov CC-SI 121 – gostinske stavbe, ki so določeni kot izjeme, spremeni iz 1,3 v 1,0. Doda pa se nov faktor za objekte z enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI 12112 gostilne, restavracije in točilnice, in sicer faktor 1,3.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka (na predlog ali po uradni dolžnosti), začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo tega odloka. Šteje se da je bil postopek začet, če je bila vloga za odmero komunalnega prispevka vložena pred uveljavitvijo tega odloka oziroma je bil postopek začet po uradni dolžnosti pred uveljavitvijo tega odloka.
7. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Jesenice, dne 25. januarja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.