Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2017, stran 11383.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2017 (Uradni list RS, št 24/17) je župan Občine Dobje dne 11. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2017 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2018, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2017.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2017. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2017 159.605,22 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2017.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0055/2017
Dobje, dne 11. decembra 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.