Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3488. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina, stran 10826.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), 218. členom in 218.a do 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 29. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Rogaška Slatina.
2. člen 
(1) Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na katerem stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Zemljiška parcela, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče, mora imeti najmanj površino, kot jo za gradnjo določa izvedbeni prostorski akt.
(4) Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(5) Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
– če je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
– če je za izkoriščanje mineralnih surovin na njih že podeljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;
– če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, z izvedbenim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, pa še ni izvedena.
3. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
(4) Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
(5) Čiste tlorisne površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca oziroma se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd.
4. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po izvedbenem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oziroma izkoriščanje mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega odloka.
II. OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO 
5. člen 
(1) Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se plačuje na celotnem območju Občine Rogaška Slatina.
(2) Z upoštevanjem lokacijskih ugodnosti, ki jih predstavljajo gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, opremljenost s komunalno infrastrukturo, namenska raba po občinskih prostorskih aktih in bližina zdraviliškega jedra, je območje občine razdeljeno na tri kakovostne skupine:
1. Prva kakovostna skupina obsega stavbna zemljišča na območju mesta Rogaška Slatina.
2. Druga kakovostna skupina obsega stavbna zemljišča na območju naselij Brestovec, Brezje pri Podplatu, Cerovec pod Bočem, Čača vas, Gabrovec pri Kostrivnici, Irje, Male Rodne, Podplat, Podturn, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Tekačevo, Topole, Tržišče, Velike Rodne, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje in Zgornje Sečovo.
3. Tretja kakovostna skupina obsega stavbna zemljišča na območju naselij Ceste, Drevenik, Gabrce, Gradiški Dol, Kačji Dol, Kamence, Kamna Gorca, Nimno, Plat, Pristavica, Strmec pri Svetem Florijanu, Sveti Florijan, Tuncovec, Vinec, Zagaj pod Bočem in Zgornji Gabrnik.
(3) Na območju iz prvega odstavka tega člena se nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča, na katerih so zgrajene stavbe, ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno vsaj z vodovodnim in elektroenergetskim omrežjem.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA – STAVBE 
6. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
3. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih;
4. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
7. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se vrednoti z naslednjim številom točk:
1. makadamska cesta
10 točk;
2. asfaltna cesta
20 točk;
3. urejena parkirišča
5 točk;
4. urejene zelene površine 
5 točk;
5. javna kanalizacija 
10 točk;
6. javni vodovod
10 točk;
7. javni plinovod
10 točk;
8. javno elektroenergetsko omrežje 
10 točk;
9. javna razsvetljava
5 točk;
10. telekomunikacijsko omrežje 
10 točk.
8. člen 
Namembnost stavbnega zemljišča se vrednoti glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe z upoštevanjem lege v posamezni kakovostni skupini z naslednjim številom točk:
Namembnost zazidanega stavbnega zemljišča – stavbe
Kakovostna skupina
1.
2.
3.
I. Stanovanjski objekti – stanovanjske površine
30
20
10
II. Počitniški objekti – objekti in površine za občasno rabo
100
120
120
III. Dejavnosti – poslovne površine:
A – kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
100
50
20
B – rudarstvo
170
150
100
C – predelovalne dejavnosti
170
150
100
D – oskrba z električno energijo, plinom in paro
100
50
20
E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
100
50
20
F – gradbeništvo
170
150
100
G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
200
120
100
H – promet in skladiščenje
200
120
100
I – gostinstvo 
200
120
100
J – informacijske in komunikacijske dejavnosti
200
120
100
K – finančne in zavarovalniške dejavnosti
250
150
100
L – poslovanje z nepremičninami
200
120
100
M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
200
120
100
N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti
200
120
100
O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
50
50
30
P – izobraževanje
50
50
30
Q – zdravstvo in socialno varstvo
50
50
30
R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
50
50
30
S – druge dejavnosti
50
50
30
T – dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo
100
50
50
U – dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
100
50
50
9. člen 
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti se obračunavajo v 1. kakovostni skupini za naslednje vrste dejavnosti:
1. G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil: 50 točk;
2. I – gostinstvo: 50 točk;
3. K – finančne in zavarovalniške dejavnosti: 100 točk.
IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA 
10. člen 
(1) Poslovne površine iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka se točkujejo po naslednji tabeli:
Vrsta zazidanega stavbnega zemljišča – površine zemljišča
Kakovostna skupina
1.
2.
3.
nepokrita skladišča, delavnice na prostem, odprte avtopralnice, parkirišča in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti
170
90
75
(2) Za površino poslovnih površin iz prvega odstavka tega člena se šteje njihova dejanska površina.
V. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA 
11. člen 
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(2) Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih občine in glede na lego v kakovostni skupini po naslednji tabeli:
Namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča
Kakovostna skupina
1.
2.
3.
Območja stanovanj in površine razpršene poselitve
20
9
5
Območja centralnih dejavnosti
250
150
100
Območja proizvodnih dejavnosti
170
150
100
Posebna območja
250
150
100
(3) Pri izračunu nadomestila se upošteva površina zemljiške parcele, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku.
12. člen 
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz petega odstavka 2. člena tega odloka se točkuje s 150 točk/m2.
(2) Za površino nezazidanega stavbnega zemljišča po tem členu se šteje površina, ki je določena z izvedbenim prostorskim načrtom in ustreza pogojem iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(3) Če so na območju, namenjenem za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, tudi poslovni objekti, se ti štejejo za zazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za njih se odmeri na način, ki je s tem odlokom določen za zazidana stavbna zemljišča – stavbe.
VI. IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA 
13. člen 
(1) Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se stavbno zemljišče točkuje po posameznih merilih tega odloka in se s seštevanjem izračuna skupno število točk. Skupno število točk se pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(2) Mesečna višina nadomestila za stanovanjske objekte, izračunana na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, se na območju druge kakovostne skupine pomnoži s faktorjem 0,75, na območju tretje kakovostne skupine pa s faktorjem 0,5.
14. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2018 znaša 0,0008877 EUR/m2, za naslednja leta pa jo določa Občinski svet Občine Rogaška Slatina s sklepom.
(2) Občinski svet določi vrednost točke najkasneje do konca leta za naslednje leto.
(3) Vrednost točke se usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. Upošteva se indeks cen življenjskih potrebščin v obdobju po zadnji določitvi vrednosti točke.
VII. ODMERA NADOMESTILA 
15. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik), od katere se plačuje nadomestilo.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma uporabnik zemljišča, če lastnik sporoči občinski upravi Občine Rogaška Slatina podatke o uporabniku.
16. člen 
(1) Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekoče leto z odločbo.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: finančni urad).
(3) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje Občinska uprava Občine Rogaška Slatina.
(4) Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih aktov in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.
(5) S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, občina seznani lastnike na način, kot določajo predpisi o graditvi objektov.
(6) Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi Občine Rogaška Slatina vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v najkasneje 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma spremembe.
(7) Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti.
(8) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je obveznost ali sprememba nastala.
VII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
17. člen 
(1) Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(3) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.
(3) Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi dokazili vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri Oddelku za okolje in prostor občinske uprave Občine Rogaška Slatina.
(4) Oprostitev plačevanja nadomestila iz drugega odstavka tega člena traja 5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Za izvedbeni prostorski akt po tem odloku se štejejo veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Rogaška Slatina po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 ter Uradni list RS, št. 23 – odločba US in 110/02 – ZUreP-1) in prostorskih ureditvenih pogojev po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01 – ZPPreb in 23/02 – odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZUN) oziroma občinski prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in izvedbeni prostorski načrt.
(2) Za izvedbeni prostorski načrt po tem odloku se šteje:
– prostorski izvedbeni načrt iz druge alineje 21. člena oziroma od 27. do vključno 32. člena ZUN ter zazidalni načrt iz drugega odstavka 82. člena ZUN;
– občinski lokacijski načrt iz 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1);
– občinski podrobni prostorski načrt iz 55. člena ZPNačrt.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98, 45/03, 65/03 in 67/03 – popravek).
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. januarja 2018.
Št. 0320-0009/2017-02
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.