Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017

Kazalo

2210. Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 6331.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15), točk 7. 2. 8 in 7. 2. 10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. in 7. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 21. junija 2017 sprejela
D O P O L N I T V E   C E N I K A 
cestnine za uporabo cestninskih cest 
I. 
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 77/16) se v tretji alineji VIII. točke pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– z OBU napravo (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo).«.
II. 
V X. točki se v drugi alineji pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– z napravo DarsGo.«.
III. 
Za XII. točko se doda nova XII.a točka, ki se glasi:
»XII.a 
Cestnina se lahko plačuje z napravo DarsGo, ki omogoča elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku.
Naprava DarsGo se uporablja za plačevanje cestnine za katerokoli vozilo cestninskega razreda R3 in R4. Izdajo jo DARS, d. d. in na njegovi spletni strani objavljeni pooblaščeni izvajalci na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec je skupaj s pogoji njene uporabe objavljen na spletni strani DARS, d. d.
Strošek izdaje naprave DarsGo, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 10,00 eura. Če se za vozilo, za katerega je bila naprava DarsGo enkrat že izdana, na zahtevo istega uporabnika zaradi razlogov na strani uporabnika izda druga naprava DarsGo, znaša strošek njene izdaje, vključno z davkom na dodano vrednost, 20,00 eura.
Uporabnik napravo DarsGo uporablja v skladu z navodilom o njeni uporabi. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače posegati v napravo DarsGo.
Za cestninjenje z napravo DarsGo se smiselno uporabljajo določbe cenika cestnine, ki se nanašajo na elektronsko tablico ABC.«.
IV. 
Naprave DarsGo se začnejo izdajati z dnem uveljavitve tega cenika, uporabljati pa z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.
V. 
Te dopolnitve cenika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-247/2017/12-02111214
Ljubljana, dne 21. junija 2017
EVA 2017-2430-0042
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik 
uprave DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) je bilo k Dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-14/2017/2 z dne 10. 8. 2017.