Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1667. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 4565.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) in določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki se, na podlagi Sklepa št. 9001-4/2017 Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bil sprejet na 18. redni seji dne 11. 5. 2017, uporablja od 12. 5. 2017.
Spremenijo se naslednje postavke iz Popravka Popravka cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 58/13), ki glasijo:
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0071 EUR/kg
0,0078 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 104/15), ki ga je na 9. seji dne 14. 12. 2015 sprejel Občinski svet Občine Brežice, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1313 EUR/osebo/mesec
0,1438 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0096 EUR/m2/mesec
0,0105 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
5,3250 EUR/1 odvoz
5,8309 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0071 EUR/kg
0,0078 EUR/kg
V kolikor se zbrane količine odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
Brežice, dne 12. maja 2017
Direktor 
Aleksander Zupančič l.r.