Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1614. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje, stran 4456.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je župan Občine Dobje dne 29. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) V okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/17; v nadaljevanju OPN) je bila za umeščanje gospodarskih dejavnosti, ki ne povzročajo večjih vplivov na okolje opredeljeno območje z namensko rabo IG. Območje je opredeljeno kot samostojna enota urejanja prostora z oznako EUP DO60-OPPN Gospodarska cona Zgornje Brezje, za katero je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
(2) Gospodarska cona leži ob Dobjanskem potoku ter se s cestno infrastrukturo priključuje na javno pot Cesta v gospodarsko cono.
(3) Namen OPPN je zagotovitev pravno prostorskih pogojev za izvedbo ustrezne parcelacije gospodarske cone, gradnjo komunalne opreme ter legalizacijo obstoječega objekta za izvajanje dejavnosti obdelave lesa.
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Okvirno območje urejanja OPPN je določeno v OPN, z namensko rabo IG, za enoto urejanja EUP DO60-OPPN, v velikosti približno 3,7 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št. del 585/2, del 624/5, 625/2, 627, 628/1, 628/2, del 629, del 630/1, 630/3, 630/4, del 630/5, del 631/1, del 631/2, 631/3, del 632, vse k.o. Brezje.
(2) Območje OPPN se z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, lahko razširi ali zmanjša na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali pripravljavca.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za pripravo OPPN se strokovne rešitve izdelajo v okviru usmeritev za izdelavo OPPN, ki jih določa 100. člen OPN.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v sklopu izdelave osnutka OPPN v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Izdelovalec OPPN praviloma ne izdela variantnih strokovnih rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora oziroma smernic nosilca urejanja prostora.
4. člen 
(faze postopka priprave OPPN) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– 1. faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter mnenja o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (20 dni);
– 2. faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni od potrditve osnutka OPPN);
– 3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (20 dni po pridobitvi smernic in odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje);
– 4. faza: javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in javna obravnava (3 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka);
– 5. faza: priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov (7 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– 6. faza: izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (14 dni po potrditvi stališč);
– 7. faza: pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje (30 dni po potrditvi predloga OPPN);
– 8. faza: usklajeni predlog OPPN za sprejem na OS (14 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj);
– 9. faza: objava v uradnem glasilu (15 dni po sprejemu na občinskem svetu).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki k osnutku predložijo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti in k predlogu mnenja glede upoštevanja smernic, so:
– za področje upravljanja z vodami: RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– za področje zaščite in reševanja: RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Za področje varstva gozdov: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,
– za področje energetike: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, Celje, Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– za področje komunikacijske infrastrukture: Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Mariborska cesta 100, Celje,
– za področje okoljske infrastrukture: JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur,
– Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.
(2) Osnutek prostorskega akta se posreduje tudi Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje), ki bo občino pisno seznanil, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice in mnenja pridobijo tekom postopka priprave.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN) 
Izdelavo OPPN Zgornje Brezje v celoti financira Občina Dobje.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Dobje.
Št. 350-0001/2017
Dobje, dne 29. maja 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.