Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

836. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2515.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 16. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičnini s parc. št. 877/2 k.o. 2169 – Kranjska Gora se ukine status javnega dobra.
II. 
Nepremičnina iz I. točke sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Kranjska Gora.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
Kranjska Gora, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.