Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

759. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497, stran 2249.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na parc. št. 783/3, k.o. Bukovje je bila izgrajena vinska klet na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-608/75-4/5 z dne 21. 11. 1975. Kasneje je bila stavba dozidana, nadzidana in rekonstruirana. Stavba se uporablja za stalno bivanje. Lastnik želi legalizirati obstoječo gradnjo in nadstrešek ob stavbi.
(2) V občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN), je določena namenska raba na parceli kot Ap (območja razpršene poselitve posebnih zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje). Za posebna območja razpršene poselitve z oznako Ap je potrebno izdelati OPPN v okviru sanacije razpršene gradnje (124. člen OPN).
(3) Na podlagi opravljenega ogleda stanja na terenu so bila ugotovljena odstopanja od določb OPN in hkrati tudi sprejemljivost le-teh v konkretni situaciji.
(4) Objekt v prostoru precej zakriva vegetacija, tako da v obdobju, ko narava ozeleni, objekt ni vizualno izpostavljen. Sicer je zaradi žive barve fasade viden v vizuri krajine. Objekt stoji ob makadamski cesti, ki je zgolj dostopna do predmetnega objekta in zalednih zemljišč.
(5) Objekt z zunanjo ureditvijo je dobro vzdrževan, vendar bistveno odstopa od oblikovnih pogojev OPN, tako po sestavljenem tlorisu in s tem tudi sestavljeni strehi, ki ima različne naklone, s čopi in brez ter s trikotno frčado. V delu ima kolenčni zid. Fasada je različnih intenzivnih barv. Objekt se kot takšen uvršča med objekte negativne razpršene gradnje in je zato potreben sanacije.
(6) V prostoru Občine Brežice je pojav negativne razpršene gradnje pogosto prisoten, kar negativno vpliva na kvaliteto krajine. Skladno z veljavno zakonodajo in Strategijo občine želi občina to pojavnost zajeziti, obstoječe objekte pa s časoma sanirati, zato je občina že izdelala nekatere strokovne podlage, ki so navedene v 4. členu tega sklepa in ki obravnavajo tudi predmetno lokacijo.
(7) Na podlagi ugotovljenega se pristopi k izdelavi OPPN, ki bo podlaga za legalizacijo objekta s sanacijo. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi pogoji. V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN zajema parc. št. 783/3 k.o. Bukovje, na območju Bizeljskega, Bukovje 9a in zajema območje EUP Ap 1497.
(2) Območje OPPN se nahaja na pobočju ob obstoječi poti v zasebni lasti. Na S in J od območja leži vinograd in gozdnate površine, na Z vinograd in stanovanjska stavba, na V so gozdnate površine.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in posnetka stanja, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kot izhodišče se upoštevajo splošni pogoji OPN, podrobnejši izvedbeni pogoji na širšem območju pretežne namenske rabe (Az) in izdelane strokovne podlage občine:
– Analiza stanja in usmeritve za poselitev, arhitekturno oblikovanje in krajinsko načrtovanje na območju Bizeljskega in Gorjancev, Locus d.o.o., marec 2013,
– Strokovne podlage za sanacijo razpršene poselitve v Občini Brežice, Locus d.o.o., december 2015.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa
župan, občina
2.
Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
35 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
40 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
21 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
44 dni
občina, izdelovalec
6.
Zavzemanje stališč do pripomb
7 dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec 
7.
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (v nadaljevanju: OS)
30 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
8.
1. obravnava na seji OS
OS
9.
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na OS
občina
10.
Predlog OPPN 
7 dni po sprejemu stališč na OS
izdelovalec
11.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
40 dni
izdelovalec
12.
Usklajen predlog OPPN
7 dni po prejemu mnenj
izdelovalec
13.
Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS
30 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
14.
2. obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
OS
15.
Izdelava končnega dokumenta
14 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
16.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
7 dni po prejemu končnega akta
občina
(2) Roki iz 8. in 14. točke tabele prejšnjega odstavka se nanašajo na obravnave OS in se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
(3) V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 9 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
5. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
6. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja);
7. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
8. MOP, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v vednost: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. KS Bizeljsko, Kumrovška cesta 5, 8259 Bizeljsko.
Odločba o CPVO:
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c.47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN so se določile z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-6/2016
Brežice, dne 15. marca 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.