Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3065. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje, stran 10011.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (57/94, 14/95, 63/95 – ORZLS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 72/05, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 21. redni seji dne 20. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje 
1. 
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba je omogočena počitniška odsotnost iz vrtca, ki velja za najmanj 5 strnjenih delovnih dni in največ 31 koledarskih dni v obdobju med 1. 6. in 30. 9. Počitniška odsotnost mora biti vrtcu najavljena do 20. maja oziroma 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni prej, z utemeljeno pisno vlogo. Določena je subvencija občine v višini 50 % plačila staršev, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
2. 
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba se omogoči izredno daljšo odsotnost, 30 oziroma 31 zaporednih koledarskih dni, enkrat v koledarskem letu (ne v obdobju junij do september, ko velja počitniška odsotnost). Izredna daljša odsotnost mora biti vrtcu najavljena vsaj 15 dni prej na ustreznem obrazcu vrtca. Za izredne daljše odsotnosti iz vrtca med letom se določi subvencijo občine enako kot za počitniške odsotnosti.
3. 
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba se omogoči celotno kritje prispevka staršev zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja nad 30 koledarskih dni. Za uveljavitev te pravice so starši dolžni občini dostaviti vlogo za oprostitev plačila, ki ji morajo priložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni. Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
4. 
Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba se plačilo za program vrtca zniža za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem.
Vlogi je potrebno priložiti namensko kreditno pogodbo in kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. 
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba, se višina plačila za program vrtca, v primeru smrti enega od staršev, ob predložitvi ustreznega dokazila, zniža za en dohodkovni razred, za obdobje šestih mesecev.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni občinski organ.
6. 
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba se višina plačila za program vrtca, v primeru kroničnih bolezni otrok, otrok s telesnimi hibami in prirojenimi boleznimi, zaradi katerih je otrok prizadet, ob predložitvi ustreznih dokazil, zniža za en plačilni razred.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni občinski organ.
7. 
Dodatna znižanja veljajo za otroke, ki jim je občina po veljavnih predpisih, na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, dolžna kriti del cene za program vrtca.
Ugodnosti iz 1. do vključno 6. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
8. 
Splošna pravica do znižanega plačila staršem za programe vrtca pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
9. 
S sprejetjem tega sklepa prenehajo veljati sklepi št. 01101-5/2008-8, 01101-9/2007-3, 01101-5/2008-7, 01101-5/2009-23, 01101-6/2007-8 in 01101-4/2013-8.
10. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-17/2016-2
Šempeter pri Gorici, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti