Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – skrajšani postopek, stran 7051.

  
Na podlagi 57. člena in 61.a ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – skrajšani postopek
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
Pogoje gradnje na delu območja Babnega podaja Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (proj. št. 88/86, RC Celje – TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 80/09). V času veljavnosti prostorskega akta se pogoji oblikovanja za objekte niso spremenili. Ugotavljamo, da je na predmetnem območju več objektov, ki v gabaritih in oblikovanju odstopajo od določil odloka, vedno bolj pa je pogosta tudi namera investitorjev po umestitvi sodobneje oblikovanih objektov. V naselju je še dobro ohranjeno vaško jedro, kjer opustitev sledenja gabaritom obstoječe pozidave ni primerna, posamezni predeli naselja pa se navezujejo na soseske v bližini, tako že zgrajene kot tiste v fazi načrtovanja, zato je na teh območjih sodobnejše oblikovanje mogoče in želeno.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
Z dopolnitvijo odloka se opredeljujejo dopustne spremembe in odstopanja od načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na oblikovanje objektov.
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša le na spremembo izvedbenih pogojev, torej oblikovanja, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave dopolnitve odloka.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Dopolnitev odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravljavec dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje, dopolnitev ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2015
Celje, dne 21. julija 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.