Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3613. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod«, stran 10114.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod«
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Veljavni Zazidalni načrt Industrija jug – poslovni center »STC vzhod« (proj. št. 78/98-01, Uradni list RS, št. 14/99) določa pogoje za gradnjo predvidenih šestih poslovnih objektov in bencinskega servisa, skrajni vzhodni del pa predvideva kot rezervat za manipulacijske in servisne površine, ki bo podrobneje obdelan z lokacijsko dokumentacijo.
(2) Na podlagi tega določila o obdelavi rezervata za manipulacijske in servisne površine z lokacijsko dokumentacijo in takrat veljavne zakonodaje o graditvi objektov, sta na delu rezervata že bila zgrajena dva poslovna objekta.
(3) Ker trenutno veljavna zakonodaja o graditvi objektov ne omogoča gradnje le z lokacijsko dokumentacijo, ampak le s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja, ki ima podlago za odločanje v prostorskih izvedbenih dokumentih, je potrebno določila veljavnega zazidalnega načrta dopolniti tako, da bo iz njih nedvomno izkazano, da Mestna občina Celje v območju rezervata predvideva tudi gradnjo poslovnih objektov.
2. člen
Predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo pogoji toleranc urejanja rezervata za manipulacijske in parkirne površine. S spremembo se bo omogočila tudi gradnja novega poslovnega objekta pod pogoji, ki veljajo za gradnjo ostalih objektov na območju veljave zazidalnega načrta.
(2) Spremenjeni pogoji se nanašajo na območje rezervata za manipulacijske in parkirne površine za osebna in tovorna vozila v veljavnem zazidalnem načrtu.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru, saj se bo omogočila le gradnja objekta pod enakimi pogoji, kot veljajo za preostale objekte, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.
4. člen
Roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod« bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-9/2014-2
Celje, dne 4. decembra 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.