Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

39. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II, stran 208.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Veljavni Zazidalni načrt gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II (proj. št. 63/ZN/2000, Uradni list RS, št. 67/01) določa pogoje za gradnjo različnih gospodarskih dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih meja. Natančneje določa le višinske gabarite objektov, ki jih omejuje na 10 m, in gradbene linije vhodnih front objektov.
(2) Za izvajanje nekaterih poslovnih dejavnosti pa so v odloku določeni višinski gabariti lahko omejujoči, saj tehnološki proces zahteva večjo višino tehnoloških naprav, ne pa toliko potrebo po večji površini, kar je preko toleranc odloka omogočeno z združevanjem posameznih karejev.
(3) Zato želi Mestna občina Celje z načrtovano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila odloka omogočiti večjo fleksibilnost pri višinskih gabaritih objektov in tehnoloških naprav, kar bi omogočilo večjo privlačnost zemljišč za gospodarske subjekte, ki jim je pomembna dobra opremljenost območja in neposredna bližina avtocestnega priključka, a jih določila odloka omejujejo pri realizaciji njihovih poslovnih namer.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo pogoji toleranc gabaritov objektov in sprošča obveznost umeščanja tehnoloških naprav ob gradbeno linijo. Po sedanjih določilih so lahko objekti višine do 10 m, grajeni ob gradbeno linijo z vhodno fronto. S spremembami določil odloka pa želimo omogočiti gradnjo poslovnih objektov do višine 15 m, kar omogoča tudi gradnjo raznih regionalnih skladišč, večetažnih proizvodnih objektov …. Poleg tega pa, za spremljajoče tehnološke naprave, ki so nujne za funkcioniranje osnovnega poslovnega objekta, omogočiti gradnjo tudi rahlo izven obvezne gradbene linije na vhodni strani objekta.
(2) Spremenjeni pogoji se nanašajo na celotno ureditveno območje zazidalnega načrta Vzhodne Trnovlje II.
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru, saj se omogoča le večja višinska izraba prostora in manj togo umeščanje spremljajočih tehnoloških objektov v prostor, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vzhodne Trnovlje II bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-16/2013-3
Celje, dne 3. januarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.